Flerbostadshus i olika storlekar, färger och nivåer vid gatukorsning. Bilar, cyklister och människor i rörelse. Illustration
Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Höganäsvägen. Bild: Kod Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder längs Halmstadsvägen

Björkhagen

Cirka 90 nya hyresrätter planeras längs Halmstadsvägen, centralt i Björkhagen. Målet är att skapa en mer levande stadskänsla med bostadshus nära gatan och breddade gångvägar.

Bostäder centralt i Björkhagen

Längs Halmstadsvägen, cirka 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation, föreslås sex nya bostadshus med sammanlagt cirka 90 nya bostäder. De nya bostadshusen placeras nära gatan och har tätt mellan entréerna med målet att skapa en mer levande stadskänsla i området. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i alla bottenvåningar för att skapa en flexibilitet för framtida behov.

Förslaget innebär även en breddning av gångbanan längs Halmstadsvägen och Höganäsvägen för att förbättra förutsättningar för gående.

Två byggnader norr om Halmstadsvägen

I korsningen Halmstadsvägen och Hässleholmsvägen föreslås två flerbostadshus i 5–7 våningar med cirka 40 bostäder. Tegelbyggnaden som står här idag planeras att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna. Den förslagna bebyggelsen behåller i princip befintlig bebyggelses fotavtryck.

Två mindre gårdsytor skapas mot Halmstadsvägen och Hässleholmsvägen, en tredje gård skapas mot korsningen. Den stora eken som står här idag bevaras.

Fyra lamellhus söder om Halmstadsvägen

Längs med den södra sidan av Halmstadsvägen föreslås fyra lamellhus i 4–5 våningar med cirka 50 bostäder. Husen binds ihop två och två med en lägre sockelbyggnad vilket gör att bebyggelse och natur bakom de nya husen fortfarande är synliga från gatan. Husens entréer placeras mot Halmstadsvägen, Höganäsvägen och Simrishamnsvägen.

Två gårdar skapas på byggnadernas baksidor och ovanpå de lägre sockelbyggnaderna. Framför sockelbyggnaderna anordnas entrétorg där plantering och bänkar föreslås.

Bilder

Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Simrishamnsvägen.
Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Simrishamnsvägen. Bild: Kod Arkitekter.
Kartbild över den föreslagna bebyggelsen längs Halmstadsvägen.
Illustrationsplan som visar den föreslagna bebyggelsen och kvarteren. Illustration: Kod Arkitekter

Björkhagen växer

Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort. Björkhagens närhet till kollektivtrafik, tillgång till service och närheten till natur gör stadsdelen lämplig för förtätning. Förslaget är en del i ett omfattande programarbete för Hammarbyhöjden och Björkhagen där staden har tagit ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området.

Tidsplan

  • Detaljplanen var på samråd 26 februari–9 april 2019
  • Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 5 mars 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Stadsutvecklingsområde Hammarbyhöjden-Björkhagen

Projekt i Björkhagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad