Flerbostadshus längs med gata, parkerade bilar, fotomontage.
Vy från Wergelandsgatan. Fotomontage: Liljewall arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder i Blackebergs centrum

Blackeberg

I korsningen Wergelandsgatan och Björnsonsgatan ska det byggs cirka 55 nya bostäder. Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge, ungefär 100 meter norr om Blackebergs centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 55 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, i korsningen Wergelandsgatan/Björnsonsgatan, cirka 100 meter norr om Blackebergs centrum. Ny bebyggelse anpassas till områdets stadslandskap och följer intilliggande bebyggelsevolymers skala, terränganpassning och huvudsakliga gestaltningsdrag.

Planen bidrar till en attraktiv och trygg stadsmiljö genom ändrad användning och att ny bebyggelse får en större andel uppglasad fasad med entréer mot gatan. Planområdet innehåller idag ett parkeringshus som planeras ersättas av nya bostadshus.

Bilder

Gård mellan flerbostadshus med sittplatser och gröna ytor, avskärmat med högt plank och en liten yta med tak, illustration.
Innergårdens utformning och gestaltning av bullerskärmen. Mot spåret kombineras en vinkelrät bullerskärm med en takförsedd uteplats. Illustration: Liljewall arkitekter.
Gata med bro för tunnelbanetrafik över, till höger syns flera flerbostadshus, fotomontage.
Vy norrut från Björnsonsgatan. Fotomontage: Liljewall arkitekter.
Flerbostadshus längs med gata, parkerade bilar, fotomontage.
Vy från Wergelandsgatan. Fotomontage: Liljewall arkitekter.
Vy över området med ny bebyggelse i skalor, illustration.
Den nya bebyggelsen är indelade i saxade, nedtrappade volymer för att samspela med närliggande bebyggelsetyper och skalor. Illustration: Liljewall arkitekter.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft den 14 januari 2024
  • Antagande, den 14 december 2023
  • Granskning, 24 maj–20 juni 2023
  • Samråd, 8 februari–21 mars 2022
  • Beslut om markanvisning i exploateringsnämnden 17 december 2020.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hitta hit

Vill du veta mer?

Planen är antagen och har vunnit laga kraft.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa arbetet hela vägen fram till att planen blivit antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastigheten Lappmannen 4 är upplåten med tomträtt till Willhem Stockholm AB som även är byggaktör.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Josephine Croce
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 512

Projekt i Blackeberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad