Visionsbild av vy från öster mot Flygledargatan. Illustration: Arkitema.
Visionsbild av vy från öster mot Flygledargatan. Illustration: Arkitema.
Projekt Planerat

Bostäder, handel och förskola i Sköndal

Sköndal

Planförslaget möjliggör cirka 450 nya bostäder med lokaler i bottenvåningarna, handel, och en förskola.

Projektfakta

Syfte är att möjliggöra för bostäder, lokaler och handel för centrumändamål, parkering och förskola:

  • Planen ska stärka det strategiska sambandet mellan Skarpnäck och Sköndal detta genom att skapa ett mer sammankopplat gatunät med målpunkter och mötesplatser.
  • Planen syftar även till att skapa tät bebyggelse längs Gamla Tyresövägen, som föreslås omvandlas till en stadsgata av lokal karaktär med intentionen om att tydliggöra entrén till Skarpnäck söderifrån.
  • Bebyggelsen ska samspela med omgivande stadsbyggnadskaraktärer och placeras med framträdande sockelvåningar och entréer mot gata.
  • Planens syfte är även att bevara två skyddsvärda ekar.

Dagligvaruhandels får ett nytt läge i området

Den nya bebyggelsen ordnas i tre nya kvarter med egna bostadsgårdar. Planförslaget innebär att befintliga dagligvaruhandels- och verksamhetslokaler med tillhörande markparkering rivs och ersätts med ny bebyggelse. Nuvarande dagvaruhandel får en ny lokalisering inom planområdet.

Grönytor

Planen skapar en ny allmänpark och anpassar bebyggelse sådan att tillgången till parkområdet Skallet får en tydligare koppling. Två skyddsvärda ekar avses bevaras och bostadsbebyggelsen anpassas därefter. Förslaget omfattar till stor del ianspråktagen mark av parkeringsytor och byggnader. I de fall befintlig grönska försvinner, planteras nya ädellövträd utmed gator och på bostadsgårdarna, för att stärka det existerande habitatnätverket för ek.  

Trafik och gator

Planförslaget innebär en förändrad gatustruktur med tätare bebyggelse intill och förbättrad trafiksäkerhet för gående och cyklister. Flygledargatan förlängs inom planområdet för att ansluta till Pudelgränd, och de norra delar av Gråhundsvägen tas bort. En separat gång- och cykelväg planeras att anläggas från Gamla Tyresövägen, längs Flygledargatans södra sida. I södra delen planeras ett parkeringshus ovan mark, för boende och besökare till dagligvaruhandeln. Planförslaget bidrar till Gamla Tyresövägens framtida omvandling till stadsgata.

Byggaktör

Genova Property Group

Tidplan

  • Samråd: 22 november 2022 – 9 januari 2023
  • Granskning: kvartal 2 2024
  • Antagande: kvartal 1 2025

Bildgalleri

Vy från söder mot Pudelgränd (till vänster) norrut och Flygledargatan (till höger) österut Centrerat är södra delen av kvarter A. Till vänster skymtar befintliga radhus och kvarter B till höger. Illustration: Arkitema.
Visionsbild av vy från öster mot Flygledargatan västerut Kvarter C (till vänster) bildar tillsammans med kvarter A (till höger) en front mot Gamla Tyresövägen. Närmast i höger bildkant syns planerad bebyggelse på andra sidan Gamla Tyresövägen Illustration: Arkitema.
Vy från Tyresövägen österut visar södra delen av kvarter B med den fristående lamellen i åtta respektive sju våningar (till höger) och volymens relation till befintliga radhus (till vänster) längre upp i terrängen. Illustration: Arkitema.
Vy från Gamla Tyresövägen söderut som visar föreslagen bebyggelse och ny park. Illustration: Arkitema.
Ungefärligt planområde är markerat med rosa linje.
Illustrationsplan som visar föreslag till ny gatu- och bebyggelsestruktur. Illustration: Arkitema
Övre bild visar tvärsektion från väster över kvarter A och B. Nedre bild visar fasadelevation från öster över kvarter C och A. Illustration: Arkitema
Övre bild visar fasadutsnitt för kvarter A mot Gamla Tyresövägen.
Nedre bild visar fasadutsnitt för kvarter C mot Flygledargatan. Illustration: Arkitema

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tim Kahlbom

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad