Gångstråk, flerbostadshus och andra byggnader, naturmark, människor i rörelse, illustration.
Gångstråket mellan förskolan Borgen i Magnoliahuset (till höger) och kvarter F och E. Stråket leder mot Lövholmsparken, skolan och den nya förskolan. Illustration: Engram.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder och lokaler i Stora Sköndal

Sköndal

I den andra etappen i utbyggnaden av Stora Sköndal (etapp 2a) planeras cirka 1 750 bostäder, en grundskola, förskolor, flera nya parker, gångstråk och cykelstråk. I planområdet finns befintlig miljö med högt kulturhistoriskt värde, den föreslås bevaras och den nya bebyggelsen i anslutning till Lövholmen anpassas därefter.

De flesta av de cirka 1 750 nya bostäderna planeras bli hyresrätter. De nya bostadskvarteren planeras byggas i områdena Skogsbyn, Lövholmen och Ekbacken. Bostäderna är av varierad storlek och karaktär. I planförslaget föreslås bland annat boenden för studenter och seniorer samt LSS-, kollektiv- och trygghetsboenden.

Dessutom ingår lokaler för handel och service, en idrottshall, en grundskola som inrymmer 930 elever i årskurs F–9, samt en särskola. Dessutom planeras flera förskolor, samt ett M-hus, hus för möten, miljö och mobilitet med lokaler för barn och unga.

I etappen ingår även en ny gata som möjliggör att de befintliga infartsvägarna till Stora Sköndal byggs ihop till en slinga som kan trafikeras med buss.

Planförslaget innebär att ungefär hälften av Skogsbyns villor och småhusen i Ekbacken rivs för att ge plats för ny bebyggelse. Detaljplanen omfattar kulturmiljön i Lövholmen vars byggnader och landskap ska bevaras och skyddas från rivning.

Nya parker och platser för lek och vistelse

Planförslaget inrymmer ett stort antal nya allmänna platser. Platåparken och Lövholmsparken är namnet på två nya parker som ingår i förslaget. Förutom de två parkerna föreslås ett flertal nya parkstråk. I anslutning till den nya huvudgatan föreslås ett antal mindre platser som till exempel det nya vattentorget. Vattentorget blir en plats att vistas på och platsen ska kunna hantera stora mängder vatten vid extremregn.

Förutom tillskottet av nya allmänna platser ska befintlig natur bevaras och kvartersmark utformas för att tillhandahålla ekosystemtjänster.

Bilder

Vy över området med ny bebyggelse, montage.
Flygvy över planområdet och dess omgivning. Ny bebyggelse i vitt. Illustration: Tengbom.
Vy mot högt flerbostadshus i trä, bil- och gångväg, människor i rörelse, illustration.
Vy från Sköndalsvägen söder om entrén till Stora Sköndal, här föreslås ett högre trähus. På bottenvåningen finns plats för verksamhetslokal och foajéutrymmen för de boende i huset. Illustration: Engram.
Flerbostadshus och andra byggnader längs med gata, människor i rörelse, illustration.
Vy med M-huset i förgrunden på vänster sida. M-huset ligger i korsningen mellan nya huvudgatan och Thorsten Levenstams väg. I bilden syns hur huvudgatan svänger sig ner åt söder kantad av kvarter C och D. Till höger kvarter G. Illustration: Engram.
Vy mot fyra punkthus på rad, snö, människor i rörelse, illustration.
Vy från Platåstråket mot de låga punkthusen tillhörande kvarter B och C. Illustration: Engram.

Varför ska det byggas i Stora Sköndal?

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB upprättat ett Program för Stora Sköndal. Stora Sköndal ska utvecklas till en blandstad med 4 500 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1 000–2 000 arbetsplatser och service.

Etappen ingår i programmet för Stora Sköndal som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. I samband med godkännandet beslutade nämnden att i kommande detaljplaner öka antal bostäder till 4 500.

Bilder

Vy mot flerbostadshus längs med gata, träd, människor i rörelse, illustration.
Vy från den nya huvudgatan. Till höger syns de höga punkthusen i backen (kvarter D). Mitt i bild kvarter G och till vänster kvarter E. Illustration: Engram.
Vy mot byggnad med rundat hörn, korsning, människor i rörelse, illustration.
Vy vid korsningen mellan nya huvudgatan och Thorsten Levenstams väg. I förgrunden syns kvarter G med runda balkonger. Till höger syns kvarter F och bakom skymtar de färdigställda byggnaderna i första etappen, Magnoliatomten. Illustration: Engram.
Vy mot flerbostadshus, gravstenar, grönytor, illustration.
Vy västerut från kyrkogården. Till höger syns den nya förskolan i trä, centralt i bilden kvarter H och längst till vänster syns skolan. Illustration: Engram.
Vy längs med gata med bilväg och gångstråk med omgivande byggnader, illustration.
Vy längs med huvudgatan. Vattentorget till vänster, centralt i bild den nya byggnaden på Sköndal 1:!4, skolan och kvarter H till höger. Illustration: Engram.

Tidsplan

 • Start-PM november 2019
 • Samrådsperiod 14 september–25 oktober 2021
 • Granskningsperiod 16 augusti–19 september 2023
 • Antagande kvartal 1 2024

Bilder

Vy mot gata mellan flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Gatan mellan kvarter E, F (till vänster) och G (till höger). Illustration: Engram.
Vy mot byggnad med rundat hörn och stor entré, bred gångbana, människor i rörelse, illustration.
Skolan med huvudentré mot huvudgatan omgiven av nya byggnader i trä längs Nils Lövgrens väg. Kvarter I till höger och kvarter J till vänster. Illustration: Engram.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Förslaget tas fram av Stockholms stad i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB. Fastigheten Sköndal 1:8 omfattar hela planområdet.

Byggaktörer

 • Heba
 • Wallenstam
 • K2A
 • Nordic Real Estate Partners
 • Malmegårds Fastigheter AB
 • SISAB Skolfastigheter i Stockholm AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Martin Styring
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 593

Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad