Karta som visar planområdet markerat med röd linje. Utanför planområdet syns Tyresövägen längst upp i bild och Nynäsvägen  till vänster i bild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Sköndals centrum

Sköndal

En utveckling av Sköndals centrum planeras med cirka 200 bostäder och verksamhetslokaler.

Planförslaget syftar till att möjliggöra cirka 200 nya bostäder, en förskola samt utveckling av centrumverksamheten i Sköndal. Planen möjliggör även en upprustning av Sköndalsvägen med ett nytt huvudcykelstråk. Planen ska även möjliggöra en upprustning av befintliga miljöer samt tillskapa nya allmänna platser.

Den nya bebyggelsen ska bidra med stadskvaliteter, arkitektoniska värden och goda boende – och vistelsemiljöer anpassat till förutsättningarna i området.

Planområdet är beläget i Sköndal öster om Sköndalsvägen och omfattar bebyggelsen runt Sköndals centrum. Större delen av planområdet består idag av bebyggda ytor, obebyggda ytor (impediment) eller markparkeringar och en mindre del består av naturmark med varierande naturvärde.

Tidsplan

  • Samråd: våren 2024
  • Ställningstagande: hösten 2024
  • Granskning: våren 2025
  • Antagande: hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stena Fastigheter.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Roseana De Almeida
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 462

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad