Vy mot gata mellan bostadshus, illustration.
Bebyggelse längs Thorsten Levenstams väg, kvarter A1 till vänster och kvarter D till höger. Illustration: Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya kvarter i Stora Sköndal

Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal planerar att bygga lägenheter, äldreboende och LSS-boende på sin fastighet i Sköndal. Detaljplanen Sköndal 1:1 gäller den så kallade Magnoliatomten vid Thorsten Levenstams väg.

Planen omfattar del av fastigheterna Sköndal 1:1, 2:1 och Kollekten 1 som ligger längs Sköndalsvägen vid Stiftelsen Stora Sköndal. Planen innehåller runt 300 bostäder i form av både hyresrätter och bostadsrätter, ett äldreboende med cirka 70 platser, ett LSS-boende med sex bostäder samt lokaler för handel, service och stiftelsens administration i byggnadernas bottenvåningar. 

Bostäderna fördelas på fem kvarter i olika storlekar och utformning längs med Thorsten Levenstams väg.

 • Två kvarter (A1 och D) föreslås ansluta till Sköndalsvägen. I kvarteret D, sydöst om korsningen föreslås ett hus i sex våningar medplatt tak utgöra ett tydligt fondmotiv och markera entrén till den nya stadsdelen. Kvarter A1 utgörs av lamellhus med markerade sadeltak som dras in från gatan för att ge plats för förgårdsmark och möjliggöra att ett antal befintliga tallar kan bevaras.
 • Öster om Thorsten Levenstams väg föreslås tre lamellhus med markerade sadeltak följa gatans stigning och krökning mot nordost. I anslutning till Magnoliabyggnadens nya entré ges plats för ett torg kantat av publika lokaler, en ny matsal och en bevarad stor ek.
 • Torget förlängs mot väster genom att en bred kvartersgata placeras mellan kvarter A2 och kvarter B. Här kan ett framtida stråk leda vidare mot Sköndals centrum via Bengt Bagares gränd. Söder om kvartersgatan byggs ett äldreboende.
 • Vid en park i området ligger en före detta panncentral från 1960-talet. Panncentralen bevaras och saneras från rester av oljehanteringen innan den kan användas till publik verksamhet med anknytning till parken. Under projektet kommer även stora tallar och ekar i området att bevaras och skyddas av detaljplanen.

I och med projektet kan Thorsten Levenstams väg även få en ny sträckning och anpassas för att prioritera fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

Översikt över området med planområdet markerat.
Ortofoto med planområdets avgränsning markerat med vit streckad linje.

Program för Stora Sköndal

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med markägaren Stora Sköndal Framtidsutveckling AB upprättat ett program för Stora Sköndal. Stora Sköndal ska utvecklas till en blandstad med 4 500–6 000 bostäder, nya verksamheter med ytterligare 1 000–2 000 arbetsplatser och service.

Etappen ingår i programmet för Stora Sköndal som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2019. I samband med godkännandet beslutade nämnden att i kommande detaljplaner öka antal bostäder till 4 500.

Bilder

Flerbostadshus med verksamheter på bottenplan, människor i rörelse, illustration.
Vy från Thorsten Levenstams väg mot kvarter C vid torget. Illustration: Double Action.
Vy mot flerbostadshus, torgyta och gågata, människor i rörelse, illustration.
Äldreboendet i kvarter A2 mot kvartersgatan och Thorsten Levenstams väg. Illustration: Tema.
Flygvy över området.
Flygvy över området med planområdet sett från söder. Illustration: Bloomimages och Kjellander Sjöberg arkitekter.
Tegelbyggnad bakom träd, i förgrunden människor i rörelse, illustration.
Vy mot parken och den bevarade panncentralen sedd från Thorsten Levenstams väg. Illustration: Landskapslaget.

Tidsplan

 • Förslaget vann laga kraft 21 november 2017
 • Bebyggelse och allmän plats är färdigställd förutom två kvarter tillhörande JM som ska byggas ut med beräknad start 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Detaljplanen är framtagen av Stockholms stad i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal. Ägare till Sköndal 1:1 och Kollekten 1 är Stora Sköndal. Ägare till Sköndal 2:1 är Stockholms kommun.

Byggaktörer

 • Stora Sköndal Bygg AB
 • JM
 • Ikano
 • Einar Mattsson.

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Mattias Sjöberg
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 692

Mimi Alansari
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 876 86

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Sköndal

Stadsutvecklingsområde Stora Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad