Bilden visar ett fotomontage över bebyggelseförslaget sett från Mälaren.
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. I förgrunden syns det breddade gångstråket längs vattnet, bevarade och nya hus samt den bevarade strandträdgården. Brunnberg&Forshed
Projekt Pågående

Bostäder i Henriksbergshamnen

Hägersten

Detaljplanen syftar till att uppföra cirka 210 nya bostäder samt cirka 30 vårdplatser i ett rehabiliteringsboende. Planen har vunnit laga kraft. Allmänhetens tillgång till strandområdet ska säkras genom att parkstråket längs Mälaren breddas och görs om till parkmark.

Projektfakta

Cirka 210 nya bostäder och ungefär 30 vårdplatser ska byggas. Planen ger även möjlighet till fortsatt användning som verksamhetsområde med icke störande småskaliga verksamheter. Planen har vunnit laga kraft. Allmänhetens tillgång till strandområdet säkras genom att park­stråket längs Mälaren breddas och görs om till parkmark.

Kulturhistoriskt värdefullt

Området med sin småskaliga industrimiljö har av stadsmuseet klassificerats som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Intilliggande verksamheter, som Eolshälls 4H-gård och Hägerstens Båtklubb, ska inte påverkas negativt. Planen tar därför sin utgångspunkt i nuvarande bebyggelsestruktur.

Stadsbyggnadskontoret har efter utställningen gjort en samlad bedömning. Vi anser att områdets totala exploateringsgrad bör minska. Fyra byggnader bör få en sänkning med en våning och  takvinkeln på husen bör få en flackare vinkel. En sådan åtgärd innebär att påverkan på siluetten mot vattnet blir betydligt mindre. Området kommer att upplevas som mindre kompakt eftersom både de högsta byggnaderna och även det högre huset mot vattnet, sänks en våning.

Ny bebyggelse i trä

Planen bygger på en idé där huvuddelen av den planerade exploateringen ligger i områdets mitt. Dessutom finns en gradient i skala med lägre bebyggelse mot vattnet och mot omgivande gator och parkrum.

Tre bygg­nader bevaras och övrig bebyggelse rivs för att ge plats för nya hus och en ny mindre brant kvarters­gata. En tillgänglig gångväg leder ner till parkstråket längs Mälaren genom en bevarad portik på ett av de äldre husen. För att hantera det nära mötet med 4H-gården krävs en relativt sluten karaktär mot de befintliga hagarna med krav på uppförande av plank.

Husen får en enhetlig utformning och de reser sig som enkla och tydliga volymer med sadeltak och fasader i obehandlad träpanel. I mitten av området föreslås en mindre kvartersgemensam park.

Den antagna planen innehåller fler men mindre lägenheter jämfört med samrådsförslaget. Mängden bostadsyta är något mindre.

Ett komplext område

Ett antal olika tekniska utredningar har genomförts för att säkerställa genomförbarhet av projektet, till exempel geotekniska utredningar och lukt- och allergenutredning kopplade till närheten till 4H-gården. Närheten till 4H-gården ställer särskilda krav på ny bebyggelse, som en ny skärm mellan hus och hagar samt krav på luftintag från annat håll. Beräkningarna visar planområdet underskrider gränsvärden för hästallergen under 99,9% av årets timmar.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen plan 13 maj 2022
  • Antagande KF kvartal 2, 2021
  • Utställning 24 juni - 25 augusti, 2020
  • Samråd kvartal 1, 2015
Fotomontaget ny bebyggelse och breddat strandstråk sett från vattnet. Brunnberg&Forshed
Fotomontaget ny bebyggelse och breddat strandstråk sett från vattnet. Brunnberg&Forshed
Fotomontage över ”shared space” med befintliga och studerade hus. Brunnberg&Forshed
Fotomontage över ”shared space” med befintliga och studerade hus. Brunnberg&Forshed
Fotomontage föreslagen bebyggelse och mur mot båtklubb.
Fotomontage föreslagen bebyggelse och mur mot båtklubb. Brunnberg&Forshed
Bilden visar en illustrationsplan över planområdet med omgivningar.
Illustrationsplan över planområdet med omgivningar. Brunnberg&Forshed
Fotomontage bebyggelseförslag mot Hägerstens Allé. Murman arkitekter
Fotomontage bebyggelseförslag mot Hägerstens Allé. Murman arkitekter
bilden visar bebyggelse från Mälaren, hus 1 och hus F.
Bebyggelse från Mälaren, hus 1 och hus F. Brunnberg&Forshed
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från 4H-gården.
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från 4H-gården. Förslaget inkräktar inte på befintliga hagar och mellan hage och ny bebyggelse ses ett plank. Brunnberg&Forshed

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Johan Morén

Projektledare (konsult), exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad