Bilden visar ett fotomontage över bebyggelseförslaget sett från Mälaren.
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. I förgrunden syns det breddade gångstråket längs vattnet, bevarade och nya hus samt den bevarade strandträdgården. Brunnberg&Forshed
Projekt Planerat

Bostäder i Henriksbergshamnen

Hägersten

Detaljplanen syftar till att uppföra cirka 210 nya bostäder samt cirka 30 vårdplatser i ett rehabiliteringsboende. Allmänhetens tillgång till strandområdet ska säkras genom att parkstråket längs Mälaren breddas och görs om till parkmark.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att uppföra cirka 210 nya bostäder samt cirka 30 vårdplatser i ett rehabiliteringsboende. Detaljplanen ger även möjlighet till fortsatt användning som verksamhetsområde med icke störande småskaliga verksamheter. Allmänhetens tillgång till strandområdet ska säkras genom att park­stråket längs Mälaren breddas och görs om till parkmark.

Kulturhistoriskt värdefullt

Området med sin småskaliga industrimiljö har av stadsmuseet klassificerats som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Intilliggande verksamheter, som Eolshälls 4H-gård och Hägerstens Båtklubb, ska inte påverkas negativt. Planen har därför tagit sin utgångspunkt i nuvarande bebyggelsestruktur.

Samråd under 2015

Arbetet med detaljplanen startade 2010 och redovisning från programsamråd godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2014. Medskick från nämnden var att en förutsättning för utveckling av området är att 4H-gårdens verksamhet i all väsentlighet bevaras och att de nya bostäderna inte utgör ett hot mot verksamheten samt att gränsen mellan offentligt och privat längs med vattnet tydliggörs.

Samråd genomfördes under 2015. Ett stort antal boende och besökare till 4H-gården samt föreningar inkom med synpunkter och uttryckte oro för projektet som helhet. Redovisning av samrådet, ställningstagande och lägesredovisning med bearbetat förslag utifrån samrådssynpunkterna inför fortsatt arbete presenterades för nämnden våren 2019. Medskick från nämnden var då att mer av den äldre bebyggelsen skulle bevaras.

Utställning under 2020

Utställning genomfördes under 2020. Många närboende motsatte sig förslaget. De ansåg att förslaget innehöll alltför storskalig exploatering som skulle förvanska miljön längs Mälarens strand. De ansåg även att bebyggelsen skulle innebära skymd utsikt för närliggande radhus. Synpunkter från länsstyrelsen kring främst markföroreningar och geoteknik krävde vissa kompletterande utredningar.

Stadsbyggnadskontoret har efter utställningen gjort en samlad bedömning. Vi anser att områdets totala exploateringsgrad bör minska. Fyra byggnader bör få en sänkning med en våning och  takvinkeln på de föreslagna husen bör få en flackare vinkel. En sådan åtgärd innebär att påverkan på siluetten mot vattnet blir betydligt mindre. Området kommer upplevas som mindre kompakt både genom att de högsta byggnaderna sänks en våning och att det högre huset mot vattnet sänks en våning.

Planförslag – ny bebyggelse i trä

Planförslaget bygger på en idé där huvuddelen av den planerade exploateringen ligger i områdets mitt och att det finns en gradient i skala med lägre bebyggelse mot vattnet och mot omgivande gator och parkrum.

Tre bygg­nader bevaras och övrig bebyggelse rivs för att ge plats för nya hus och en ny mindre brant kvarters­gata. En tillgänglig gångväg leder ner till parkstråket längs Mälaren genom en bevarad portik på ett av de äldre husen. För att hantera det nära mötet med 4H-gården krävs en relativt sluten karaktär mot de befintliga hagarna med krav på uppförande av plank.

Bebyggelseförslaget utgår från ett motiv med enhetligt gestaltade byggnader som reser sig som enkla och tydliga volymer med sadeltak och fasader i obehandlad träpanel. I mitten av området föreslås en mindre kvartersgemensam park.

Bebyggelseförslaget innehåller fler men mindre lägenheter jämfört med samrådsförslaget. Mängden bostadsyta är något mindre.

Se förslaget i 3D

Till utställningen har en 3D-modell tagits fram. I modellen kan man se förslaget från olika vinklar och studera skuggor under olika tidpunkter under året. Modellen redovisar utställningsförslaget.

Modellen, Cityplanners webbplats

Ett komplext område

Under de senaste åren har staden och byggaktörer arbetat med att förbereda material inför utställning av planen. Det har genomförts olika tekniska utredningar för att säkerställa genomförbarhet av projektet, till exempel geotekniska utredningar och lukt- och allergenutredning kopplade till närheten till 4H-gården. Närheten till 4H-gården gör att särskilda åtgärder på ny bebyggelse behövs, som en ny skärm mellan hus och hagar samt krav på luftintag från annat håll. Beräkningarna visar planområdet underskrider gränsvärden för hästallergen under 99,9% av årets timmar.

Tidplan

  • Samråd kvartal 1, 2015
  • Utställning 24 juni - 25 augusti, 2020
  • Godkännande SBN 11 mars 2021
  • Antagande KF 2:a kvartalet 2021
Fotomontaget ny bebyggelse och breddat strandstråk sett från vattnet. Brunnberg&Forshed
Fotomontaget ny bebyggelse och breddat strandstråk sett från vattnet. Brunnberg&Forshed
Fotomontage över ”shared space” med befintliga och studerade hus. Brunnberg&Forshed
Fotomontage över ”shared space” med befintliga och studerade hus. Brunnberg&Forshed
Fotomontage föreslagen bebyggelse och mur mot båtklubb.
Fotomontage föreslagen bebyggelse och mur mot båtklubb. Brunnberg&Forshed
Bilden visar en illustrationsplan över planområdet med omgivningar.
Illustrationsplan över planområdet med omgivningar. Brunnberg&Forshed
Fotomontage bebyggelseförslag mot Hägerstens Allé. Murman arkitekter
Fotomontage bebyggelseförslag mot Hägerstens Allé. Murman arkitekter
bilden visar bebyggelse från Mälaren, hus 1 och hus F.
Bebyggelse från Mälaren, hus 1 och hus F. Brunnberg&Forshed
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från 4H-gården.
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från 4H-gården. Förslaget inkräktar inte på befintliga hagar och mellan hage och ny bebyggelse ses ett plank. Brunnberg&Forshed

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Amanda Viklund

projektledare, exploateringskontoret

Henrik Brånstad

Kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad