dcsimg
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. Brunnberg & Forshed.
Projekt Planerat

Bostäder i Henriksbergshamnen

Hägersten

I Henriksbergshamnen planeras drygt 300 bostäder på tidigare industrimark. Planen ska också säkra allmänhetens tillgång till strandområdet.

Projektfakta

Detaljplanen syftar till att uppföra cirka 270 nya bostäder samt cirka 40 vårdplatser i ett rehabiliteringsboende. Detaljplanen ger även möjlighet till fortsatt användning som verksamhetsområde med icke störande småskaliga verksamheter. Allmänhetens tillgång till strandområdet ska säkras genom att park­stråket längs Mälaren breddas och görs om till parkmark.

Kulturhistoriskt värdefullt

Området med sin småskaliga industrimiljö har av stadsmuseet klassificerats som särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Intilliggande verksamheter, som Eolshälls 4H-gård och Hägerstens Båtklubb, ska inte påverkas negativt. Planen har därför tagit sin utgångspunkt i nuvarande bebyggelsestruktur.

Samråd under 2015

Arbetet med detaljplanen startade 2010 och redovisning från programsamråd godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2014. Medskick från nämnden var att en förutsättning för utveckling av området är att 4H-gårdens verksamhet i all väsentlighet bevaras och att de nya bostäderna inte utgör ett hot mot verksamheten samt att gränsen mellan offentligt och privat längs med vattnet tydliggörs.

Samråd genomfördes under 2015. Ett stort antal boende och besökare till 4H-gården samt föreningar inkom med synpunkter och uttryckte oro för projektet som helhet. Redovisning av samrådet, ställningstagande och lägesredovisning med bearbetat förslag utifrån samrådssynpunkterna inför fortsatt arbete presenterades för nämnden våren 2019. Medskick från nämnden var då att mer av den äldre bebyggelsen skulle bevaras.

Planförslag – ny bebyggelse i trä

Planförslaget bygger på en idé där huvuddelen av den planerade exploateringen ligger i områdets mitt och att det finns en gradient i skala med lägre bebyggelse mot vattnet och mot omgivande gator och parkrum. Tre bygg­nader bevaras och övrig bebyggelse rivs för att ge plats för nya hus och en ny mindre brant kvarters­gata. En tillgänglig gångväg leder ner till parkstråket längs Mälaren genom en bevarad portik på ett av de äldre husen. För att hantera det nära mötet med 4H-gården krävs en relativt sluten karaktär mot de befintliga hagarna med krav på uppförande av plank.

Bebyggelseförslaget utgår från ett motiv med enhetligt gestaltade byggnader som reser sig som enkla och tydliga volymer med sadeltak och fasader i obehandlad träpanel. I mitten av området föreslås en mindre kvartersgemensam park.

Bebyggelseförslaget innehåller fler men mindre lägenheter jämfört med samrådsförslaget. Mängden bostadsyta är ungefär lika.

Se förslaget i 3D

Till utställningen har en 3D-modell tagits fram. I modellen kan man se förslaget från olika vinklar och studera skuggor under olika tidpunkter under året. Länk till modellen: https://cityplanneronline.com/stockholm/henriksberg

Ett komplext område

Under de senaste åren har staden och byggaktörer arbetat med att förbereda material inför utställning av planen. Det har genomförts olika tekniska utredningar för att säkerställa genomförbarhet av projektet, till exempel geotekniska utredningar och lukt- och allergenutredning kopplade till närheten till 4H-gården. Närheten till 4H-gården gör att särskilda åtgärder på ny bebyggelse behövs, som en ny skärm mellan hus och hagar samt krav på luftintag från annat håll. Beräkningarna visar planområdet underskrider gränsvärden för hästallergen under 99,9% av årets timmar.

Tidplan

  • Samråd kvartal 1, 2015
  • Utställning 24 juni - 25 augusti, 2020
  • Antagande preliminärt kvartal 1, 2021
Fotomontage med befintliga och studerade hus. Brunnberg & Forshed
Fotomontage med ny bebyggelse och breddat strandstråk sett från vattnet. Brunnberg & Forshed.
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. Brunnberg & Forshed.
Nuvarande bebyggelse.
Fotomontage över bebyggelseförslag sett från 4H-gården. Brunnberg & Forshed.
Fotomontage med bebyggelseförslag mot Hägerstens Allé. Murman arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill

Projektledare, exploateringskontoret

Henrik Brånstad

Kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad