dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder i Smedshagen

Hässelby villastad

Smedshagens bostadsområde har cirka 700 bostäder. De kan kompletteras med cirka 400 nya bostadsrätter och eventuellt en ny eller en utbyggd förskola. Smedshagen ska också framöver ha god tillgång till grön- och rekreationsytor med olika aktiviteter.

Projektfakta

Vad?

Smedshagens flerbostadshus är placerade runt slutna gårdar med gröna gångstråk mellan husen, F-9skolan, lek- och idrottsytor och parken. Områdets utkanter domineras av parkeringar och andra hårda ytor. Det är framför allt på parkeringsytorna mellan de befintliga bostadshusen och gatan som de nya bostäderna kan byggas, men även på en del öppna grönytor, odlingslotter och på platsen för en befintlig värmecentral kan nya bostäder föreslås.

De befintliga bostädernas utsikt och solinsläpp kommer att påverkas, men förslaget ska ta så stor hänsyn som möjligt så att de nya byggnaderna samspelar med de befintliga.

Nya mer yteffektiva parkeringslösningar som bidrar till en tryggare och mer attraktiv boendemiljö ska ersätta dagens parkeringsplatser.

Verksamheter i en del av bottenvåningarna kan ge draghjälp till Åkermyntans centrum och bidra till att omgivande trafikleder på sikt utvecklas mer som stadsgator.

När?

Startbeslut för Vitsenapen 1 togs av stadsbyggnadsnämnden 2017-01-30

Preliminär tidplan:

  • Samråd tredje/fjärde kvartalet 2018.
  • Granskning andra kvartalet 2019.

Vem?

Ungefär en tredjedel av planområdet ägs av Wallfast och två tredjedelar av Stockholms stad, bland annat med SISAB och Fortum som tomträttshavare.
Byggaktör är Wallfast. Detaljplanen görs av Stockholms stad.

Dialog om projektet

Under juni 2017 hölls en dialog i form av workshop om projektet. De antecknade synpunkterna kommer från det insamlade materialet från workshopen. Synpunkterna kan ibland vara knutna till en geografisk punkt som markerats på en karta. En synpunkt har lämnats utanför sammanställningen då den faller utanför syftet med dialogen.

Sammanställning av dialog (pdf, 4Mb)

Bilaga till sammanställning (pdf, 22 Mb)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Du kan också läsa mer om projektet hos byggherren Wallfast.

Wallfast projektsida

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad