Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen.
Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen. Bild: Strategisk Arkitektur
Projekt Planerat

Bostäder i Smedshagen

Hässelby villastad

Smedshagens bostadsområde har cirka 700 bostäder. De kan kompletteras med cirka 600 nya bostadsrätter och en ny förskola genom förslaget för Vitsenapen 1. Smedshagen ska också framöver ha god tillgång till grön- och rekreationsytor med olika aktiviteter.

Vy av lokalgatan vid Smedshagsvägen. Till höger syns planerade punkthus på den tidigare markparkeringen.
Vy av lokalgatan vid Smedshagsvägen. Till höger syns planerade punkthus på den tidigare markparkeringen. Bild: Strategisk Arkitektur.
Vy från Vitplistergränd mot Smedshagsvägen. Planerade radhus i päronparken till vänster i bild. Påbyggnad av panncentralen i fonden.
Vy från Vitplistergränd mot Smedshagsvägen. Planerade radhus i päronparken till vänster i bild. Påbyggnad av panncentralen i fonden. Bild: Strategisk Arkitektur.
Illustrationsplan över området.
Illustrationsplan över området. Föreslagen bebyggelse i vit färg. Bild: Strategisk Arkitektur och Funkia.

Projektfakta

600 nya bostäder i Smedshagen

Planförslaget möjliggör cirka 600 nya bostäder och medför att Smedshagen utvecklas till en urban miljö med kvalitativa gröna inslag. Nya lokaler för service planeras i anslutning till kollektivtrafik och befintligt stadsdelscentrum. Utbyggnadsförslaget ger upphov till en ny förskola som placeras i närheten av den befintliga. Gårdsmiljöerna utvecklas med fokus på att tillföra nya funktioner och bostadsnära odling som anknyter till områdets historiska användning.

Möjliggör större blandning av bostäder

Bebyggelsen i Smedshagen har idag en enhetlig skala med fyravåningshus i kvartersstruktur som övergår i tvåvåningslameller omgivna av öppna gräsytor. Förslaget bygger vidare på den befintliga utformningen genom att ny bebyggelse utmed omgivande större vägar får en högre skala medan ny bebyggelse inne i området inordnar sig i den befintliga bebyggelsen.

Höjden på husen varierar från två till åtta våningar. Den högre bebyggelsen är placerad i områdets utkanter mot Växthusvägen, Lövstavägen, Smedshagsvägen och mot skogen i norr. I områdets inre föreslås fyravåningshus och radhus i två till tre våningar. Det planeras både för nya lamellhus som liknar de befintliga husen och punkthus som är högre men enbart har ett trapphus.

Genom att möjliggöra för radhusbebyggelse kan området får en större blandning av upplåtelseformer. Radhusen kontrasterar mot befintliga och planerade flerbostadshus.

Levande och trivsam gatumiljö

Dagens markparkeringar omvandlas till bostadsbebyggelse när parkering kan lösas på ett mer effektivt sätt som i garage. De planerade parkeringsgaragen ska bidra till en levande och trivsam gatumiljö. Parkeringstalet för befintlig och tillkommande bebyggelse är 0,57.

Den nya bebyggelsen bidrar till att Växthusvägen får en ny bebyggelsefront och ökad mänsklig närvaro. Placeringen nära Åkermyntans centrum gör att verksamhetslokaler i bottenvåningen kan skapas vid strategiska lägen. Området är drygt 3,5 hektar och utgörs av de befintliga markparkeringarna i området samt parkmark och bostadsgårdar. Området omfattar både västra och östra Smedshagen.

Startbeslut för Vitsenapen 1 togs av stadsbyggnadsnämnden den 30 januari 2017.

Preliminär tidplan:

  • Samråd 16 juni–17 augusti 2020
  • Granskning juni 2021
  • Antagande november 2021

Byggaktör

Byggaktör är Wallfast AB. 
Wallfast AB

Dialog om projektet

Under juni 2017 hölls en dialog i form av workshop om projektet. De antecknade synpunkterna kommer från det insamlade materialet från workshopen. Synpunkterna kan ibland vara knutna till en geografisk punkt som markerats på en karta. En synpunkt har lämnats utanför sammanställningen då den faller utanför syftet med dialogen.

Sammanställning av dialog (pdf, 4Mb)

Bilaga till sammanställning (pdf, 22 Mb)

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad