Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen.
Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen. Bild: Strategisk Arkitektur
Projekt Planerat

Bostäder i Smedshagen

Hässelby villastad

Smedshagens bostadsområde har cirka 700 bostäder idag. De kan kompletteras med cirka 500 nya hyres- och bostadsrätter. Smedshagen ska även framöver ha god tillgång till grön- och rekreationsytor med olika aktiviteter. Utvecklingen innebär också att Växthusvägen utvecklas med nya gångbanor och trädplantering samt nya gångbanor och trygghetshöjande åtgärder vid Smedshagsskolan.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen.

Förändringar av planförslaget sedan samrådet

Samråd för planförslaget genomfördes under perioden 16 juni till 17 augusti 2020. De flesta remissinstanser var positiva till att utveckla området med ny bebyggelse men framförde synpunkter i sak, framför allt vad gäller kulturmiljö, trafik, översvämningsrisker, markföroreningar och geoteknik.

Boende i området hade synpunkter på parkering, grönområden och försämrad boendemiljö. Till granskningen har förslaget förändrats genom att rivning och ny bebyggelse inom kvarteret Åkervickern utgått för att värna den öppna bostadsgården och undvika ytterligare gator in i området. Även radhusen i Päronparken har tagits bort. Parkeringen inom fastigheten Vitsenapen 3 ersätts med radhus för att bättre ansluta till intilliggande radhusbebyggelse och skapa ett mer småskaligt möte med anslutande gång- och cykelväg. Parkeringstalet för befintliga boende har förtydligats med målsättningen att alla som hyr parkering idag ska ha möjlighet till minst en parkeringsplats. Förskolan som föreslogs i parken har utgått. Stadsdelsförvaltningen ser inte att behovet av nya förskoleplatser är tillräckligt stort.

Ta del av granskningshandlingarna

Planförslaget är på granskning 7 juni–4 juli 2023.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Planförslaget visas även:

 

 

Bildgalleri

Illustrationsplan. Bild: Strategisk Arkitektur.
Perspektivbild över föreslagen bebyggelse från Smedshagsvägen, punkthusen i planområdets nordöstra del i kvarteret Åkersyran. Illustration: Strategisk Arkitektur.
Perspektivbild över föreslagen bebyggelse vid Mäster Karls väg. Illustration: Strategisk Arkitektur.
Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen. Bild: Strategisk Arkitektur
Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen. Bild: Strategisk Arkitektur

Projektfakta

500 nya bostäder i Smedshagen

Planförslaget möjliggör cirka 500 nya bostäder och medför att Smedshagen utvecklas till en mer urban miljö med kvalitativa gröna inslag. Nya lokaler för service planeras i anslutning till kollektivtrafik och befintligt stadsdelscentrum. Gårdsmiljöerna utvecklas med fokus på att tillföra nya funktioner och bostadsnära odling som anknyter till områdets historiska användning.

Möjliggör större blandning av bostäder

Bebyggelsen i Smedshagen har idag en enhetlig skala med fyravåningshus i kvartersstruktur som övergår i tvåvåningslameller omgivna av öppna gräsytor. Förslaget bygger vidare på den befintliga utformningen genom att ny bebyggelse i områdets utkanter och större vägar får en högre skala medans det inre bostadsområdet hålls fritt från bebyggelse med gröna öppna gårdar som ansluter till parkmiljöer.

Höjden på husen varierar från två till sju våningar. Den högre bebyggelsen är placerad i områdets utkanter mot Växthusvägen, Lövstavägen, Smedshagsvägen och mot skogen i norr. Det planeras både för nya lamellhus som liknar de befintliga husen och punkthus som är högre men enbart har ett trapphus.

Genom att möjliggöra för radhusbebyggelse kan området får en större blandning av upplåtelseformer. Radhusen kontrasterar mot befintliga och planerade flerbostadshus.

Levande och trivsam gatumiljö

Dagens markparkeringar omvandlas till bostadsbebyggelse när parkering kan lösas på ett mer effektivt sätt som i garage. De planerade parkeringsgaragen ska bidra till en levande och trivsam gatumiljö. Det projektspecifika bilparkeringstalet för nya bostäder är 0,55 parkeringar per bostad. För befintlig bebyggelse är parkeringstalet 0,66 parkeringsplatser per bostad.

Den nya bebyggelsen bidrar till att Växthusvägen får en ny bebyggelsefront och ökad mänsklig närvaro. Placeringen nära Åkermyntans centrum gör att verksamhetslokaler i bottenvåningen kan skapas vid strategiska lägen.Området är drygt 3,5 hektar och utgörs främst av de befintliga markparkeringarna. Området omfattar både västra och östra Smedshagen.

Startbeslut för Vitsenapen 1 togs av stadsbyggnadsnämnden den 30 januari 2017

Preliminär tidplan:

  • Samråd 16 juni – 17 augusti 2020
  • Granskning 7 juni – 4 juli 2023
  • Godkännande oktober 2023

Byggaktör

Byggaktör är Wallfast AB. 
Wallfast AB

Se planförslaget i 3D-miljö

Här kan du se planförslaget i Smedshagen i 3D-miljö.

Du navigerar dig runt i miljön med hjälp av din muspekare.

Länk till 3D-miljön (Sidan kan ta ett tag att ladda).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad