Projekt Pågående

Bostäder, kontor och handel i Ängsbotten

Hjorthagen

Inom Ängsbotten planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Projektfakta

Ängsbotten består av två kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. Här planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet.

Under 2022 färdigställde Trafikverket en bullerutredning för Värtabanans västra bangårds framtida verksamhetsanvändning som gav en positiv indikation på att ljudnivåerna för bostäderna gick att hantera givet Trafikverkets eget bullerscenario. Under 2023 kommer planarbetet att återupptas och detaljplanen förväntas kunna antas vid årsskiftet 2025/2026 då byggstart för bostäder kan ske. 

I januari 2018 började arbetena med att bygga en ny bro över Värtabanan vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Bron färdigställdes sommaren 2019.

I maj 2023 markanvisades 220 lägenheter, fördelat på 60 hyresrätter till Wallenstam Fastigheter AB och 160 hyresrätter inklusive ett gruppboende till Primula Byggnads AB.

Se planillustrationen

För området idag innehållande livsmedelsbutik har ännu ingen detaljplaneändring initierats.

I avvaktan på en ny detaljplan och byggnation av nya kvarter har staden arrenderat ut delar av marken i två år till en privat aktör som ska etablera och driva en anläggning för padel med start i maj 2021. Under april 2022 öppnade även en tillfällig skatepark på platsen. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Christina Hult

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad