Projekt Pågående

Bostäder, kontor och handel i Ängsbotten

Hjorthagen

Inom Ängsbotten planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet, däribland livsmedelsbutik.

Projektfakta

Ängsbotten består av två kvarter söder om detaljplan Västra. Området är första porten till Norra Djurgårdsstaden och gränsar mot Kungliga nationalstadsparken i väster och Hjorthagsberget i öster. Här planeras för cirka 520 bostäder samt lokaler för kommersiell verksamhet.

Detaljplanearbetet inväntar bullerutredning västra bangården för att kunna säkerställa att planeringen tar hänsyn till de bullernivåer som genereras från Värtabanan. Planen beräknas kunna antas 2025/2026 då byggstart för bostäderna kan ske.

I januari 2018 började arbetena med att bygga en ny bro över Värtabanan vid Södra Fiskartorpsvägen/Bobergsgatan. Bron färdigställdes sommaren 2019.

Se planillustrationen

För området idag innehållande livsmedelsbutik har ännu ingen detaljplaneändring initierats.

I avvaktan på en ny detaljplan och byggnation av nya kvarter har staden arrenderat ut delar av marken i två år till en privat aktör som ska etablera och driva en anläggning för padel med start i maj 2021. Under april 2022 öppnar även en tillfällig skatepark på platsen. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Christina Hult

Projektledare, exploateringskontoret

Områden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad