Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Höganäsvägen. Bild: Kod Arkitekter.
Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Höganäsvägen. Bild: Kod Arkitekter.
Projekt Planerat

Nya bostäder längs Halmstadsvägen

Björkhagen

Cirka 90 nya bostäder planeras längs Halmstadsvägen, centralt i Björkhagen. Målet är att skapa en mer levande stadskänsla med bostadshus nära gatan och breddade gångvägar. Byggaktör är Svenska Bostäder och samtliga bostäder planeras bli hyresrätter.

Projektfakta

Cirka 90 nya bostäder centralt i Björkhagen

Längs Halmstadsvägen, cirka 250 meter från Björkhagens tunnelbanestation, föreslås sex nya bostadshus med sammanlagt cirka 90 nya bostäder. De nya bostadshusen placeras nära gatan och har tätt mellan entréerna med målet att skapa en mer levande stadskänsla i området. Lokaler för centrumändamål möjliggörs i alla bottenvåningar för att skapa en flexibilitet för framtida behov. Förslaget innebär även en breddning av gångbanan längs Halmstadsvägen och Höganäsvägen för att förbättra förutsättningar för gående.

Två byggnader norr om Halmstadsvägen

I korsningen Halmstadsvägen och Hässleholmsvägen föreslås två flerbostadshus i 5-7 våningar med cirka 40 bostäder. Tegelbyggnaden som står här idag planeras att rivas för att ge plats åt de nya bostäderna. Den förslagna bebyggelsen behåller i princip befintlig bebyggelses fotavtryck. Två mindre gårdsytor skapas mot Halmstadsvägen och Hässleholmsvägen, en tredje gård skapas mot korsningen. Den stora eken som står här idag bevaras.

Fyra lamellhus söder om Halmstadsvägen

Längs med den södra sidan av Halmstadsvägen föreslås fyra lamellhus i 4-5 våningar med cirka 50 bostäder. Husen binds ihop två och två med en lägre sockelbyggnad vilket gör att bebyggelse och natur bakom de nya husen fortfarande är synliga från gatan. Husens entréer placeras mot Halmstadsvägen, Höganäsvägen och Simrishamnsvägen. Två gårdar skapas på byggnadernas baksidor och ovanpå de lägre sockelbyggnaderna. Framför sockelbyggnaderna anordnas entrétorg där plantering och bänkar föreslås.

Björkhagen växer

Stockholm växer och behovet av nya bostäder är stort. Björkhagens närhet till kollektivtrafik, tillgång till service och närheten till natur gör stadsdelen lämplig för förtätning. Förslaget är en del i ett omfattande programarbete för Hammarbyhöjden och Björkhagen där staden har tagit ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området.

Byggaktör

Svenska Bostäder
Svenska Bostäders webbplats

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd 26 februari - 9 april, 2019. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls tisdagen den 5 mars.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Illustrationsplan som visar den föreslagna bebyggelsen och kvarteren. Illustration: Kod Arkitekter
Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Simrishamnsvägen. Bild: Kod Arkitekter.
Illustrationsbild som visar den föreslagna bebyggelsen sett från korsningen Halmstadsvägen/Simrishamnsvägen. Bild: Kod Arkitekter.

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Caroline Cronvall

Projektledare, exploateringskontoret

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad