Fasaderna visar en veckad fasadhantering. Höjdskillnaden och landskapet skapar en trygg och privat bostadsgård. Bild: Andreas Martin-Löf arkitekter
Förslag på veckad fasad. Bild: Andreas Martin-Löf arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder mellan Folkparksvägen och Sandalmakarbacken

Solberga

Vid kvarteret Trätoffeln längs Folkparksvägen planeras 80-100 bostadsrätter med aktiva bottenvåningar.

Projektfakta

Fyra bostadshus med cirka 80-100 bostäder

Den förslagna bebyggelsen består av fyra bostadshus i sex våningar med sammanlagt 80-100 bostäder. DE föreslagna husen placeras tvärs med sluttningen. Placeringen gör det möjligt att bevara delar av naturmarken och samtidigt skapa en god boendemiljö. De gröna mellanrummen mellan huskropparna bjuder in grönskan till bostäderna och följer Solbergas befintliga karaktär.

Huvudentréer placeras på byggnadernas kortsidor längs gatans sträckning för att skapa en mer levande stadskänsla och större trygghet i området. Parkering ska ordnas i garage under mark.

Planerad förtätning

Stockholm växer och det kräver fler bostäder. Staden har som mål att planera för 40 000 bostäder till 2020. Denna detaljplan bidrar till målet. Projektet tillför fler bostäder till ett attraktivt område och skapar mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas också underlag för bättre service och större butiksutbud.

Tidplan

Ett planförslag för del av fastigheterna Västberga 1:1 och Solberga 1:1 invid Trätoffeln.

  • Samråd planeras under hösten 2021

Byggaktör

Serneke

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Wallström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad