• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, kontor och hotell vid norra Folkparksvägen

Solberga

Förslaget möjliggör ny bebyggelse längs med Folkparksvägen, Kontrollvägen och Safirgränd i Solberga. Detaljplaneförslaget innehåller cirka 220 bostäder, kontor, hotell och en skyfallspark.

Bostäder, kontor, hotell och skyfallspark

Förslaget möjliggör ny bebyggelse längs med Folkparksvägen, Kontrollvägen och Safirgränd i Solberga. Detaljplaneförslaget innehåller cirka 220 bostäder i bebyggelse i fem till sju våningar samt hotell och kontor i upp till 22 våningar, med garage och lokaler i bottenvåningar. Bebyggelsen placeras längs befintliga gator och syftar till att knyta samman Solberga och Älvsjö med Telefonplan och Västberga industriområde. Gångstråk och parkrum stärks och utvecklas, bland annat med en ny skyfallspark.

Kvarter 1: Kontor och hotell vid Kontrollvägen

I planområdets norra del föreslås en ny byggnad uppdelad på en lägre volym och en höghusdel. Höghusdelen, närmast Västberga industriområde, planeras bli 18-22 våningar hög. Den lägre delen, längs Kontrollvägen, planeras bli sex och fyra våningar hög. Byggnaden föreslås innehålla publika verksamheter och centrumändamål i bottenvåning. Hotell och kontor föreslås på övriga våningar.

Kvarter 2: Cirka 110 lägenheter

Inom kvarteret Skarabén, mellan Folkparksvägen och Kontrollvägen, planeras cirka 110 lägenheter. Dessa lägenheter planeras bli hyreslägenheter för personer som står utanför bostadsmarknaden, så kallade SHIS-boende. Det nya bostadshuset är placerad i den södra delen av fastigheten och planeras bli fem till sju våningar högt. Bebyggelsen ramar in en rymlig gård med plats för planteringar, utevistelse och lek.

Kvarter 3 och 4: Sex punkthus längs Safirgränd och Folkparksvägen

Inom kvarter 3 och 4 planeras sex punkthus med sammanlagt cirka 110 lägenheter. Längs Safirgränd föreslås två punkthus i sex våningar. Längs den östra sidan av Folkparksvägen föreslås fyra punkthus i fem och sex våningar. Mellan husen placeras garage med överbyggd gård. Runt byggnaderna görs terränganpassade anslutningar till befintlig naturmark.

Bilder

Perspektivskiss sedd söderifrån på Folkparksvägen.
Perspektivskiss sedd söderifrån på Folkparksvägen, med föreslagen bebyggelse på fastigheten Skarabén till vänster i bild. Ny bebyggelse för kontor och hotell i kvarter 1 skymtar till höger i bild. ÅWL arkitekter.
 Fasadskiss föreslagen bebyggelse. Byggnadskropp på sju våningar .
Fasadskiss av föreslagen bebyggelse inom kvarteret Skarabén med den högsta byggnadskroppen på sju våningar i förgrunden mot Kontrollvägen. ÅWL arkitekter.
Illustrationen visar fasader på punkthusen.
Illustrationen visar fasader på punkthusen längs Folkparksvägen. Illustration Joliark.
Perspektivskiss över kvarter 1 sett från gångtunneln.
Perspektivskiss över kvarter 1 sett från gångtunneln under Södertäljevägen, intill Kontrollvägen. Skiss: Urban Design

Nya platsbildningar och skyfallspark

Ett nytt entrétorg planeras mot Kontrollvägen där huvudentrén till höghusdelen i kvarter 1 är placerad. Från entrétorget föreslås en trappa som kopplar samman torget med ett nytt allmänt gångstråk i naturmarken på kullen bakom huset. Stråket föreslås få spänger av trä som vilar på marken och sträckningen anpassas efter befintliga träd. Gångstråket kopplar samman entrétorget vid Kontrollvägen med en ny platsbildning i korsningen Safirgränd och Folkparksvägen. Safirplatsen ligger på en väl solbelyst plats och ger möjlighet att sitta ner under befintliga ekar och tallar.

Den norra delen av Skarabén, i kvarter 2, är en lågpunkt i området och utvecklas till en skyfallspark för att omhänderta stora mängder vatten vid skyfall. Parken ramas in med en befintlig allérad med lönnar. Gångbryggor i stål och trä anläggs över den låglänta marken.

Bilder

Föreslagen bebyggelse och kvartersindelning.
Situationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse och kvartersindelning. Illustration: Karavan
Illustration över parken.
Illustration över parken som ska omhänderta stora mängder vatten vid skyfall. Karavan
Illustration över kullen med naturmark mellan kvarter .
Illustration över kullen med naturmark mellan kvarter 1 och 3. Platsen föreslås utvecklas med ett nytt stråk för rekreation som stärker kopplingen till Telefonplan och omkringliggande områden. Illustration: Karavan.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2020
  • Samråd pågick 23 november 2021 till 17 januari 2022
  • Granskning planeras kvartal 2, 2025
  • Antagande planeras till kvartal 3, 2025

Frågor och svar

Från samrådsperioden: 23 november 2021 till 17 januari 2022.

Stockholms befolkning ökar snabbt och för dessa invånare behövs nya bostäder. Staden har därför satt upp ett mål om att bygga 140 000 bostäder till år 2030. Det är en utveckling som innebär att alla Stockholmares närmiljö påverkas i hela staden och däribland även Solberga och Älvsjö. Översiktsplanen pekar ut riktlinjer, mål och strategier för denna utveckling. För Solberga framgår att komplettering av bebyggelse kan prövas i hela stadsdelen. Därför bedömer stadsbyggnadskontoret att en förtätning i Solberga och specifikt på platsen är förenligt med översiktsplanen.

Byggnaderna varierar i utseende och höjd. Gemensamt för alla kvarter inom detaljplanen är att fasaderna ska utföras i jordartskulörer eller naturmaterial. Jordartskulörerna innebär en dämpad färgskala i till exempel rött, brunt och gult, i samklang med den dova färgsättningen av 1950-talsbebyggelksen i Solberga. Alla byggnader ska ha entréer mot gatan. I kvarter 1 med kontor och hotell föreslås en högre entrétäthet för att aktivera gaturummet och stärka det som stadsgata.

Byggnadernas gestaltning kommer utredas mer fördjupat i det fortsatta arbetet.

De nya bostäderna planeras bli både hyres- och bostadsrätter. Inom kvarter 2, Skarabén, planeras cirka 110 hyresrätter. Inom kvarter 3 och 4, längs Safirgränd och Folkparksvägen planeras sex punkthus med sammanlagt cirka 110 bostadsrätter.

Byggnaden i kvarter 1 föreslås innehålla publika verksamheter och centrumändamål i våning 1-3 och högst upp i höghuset. Hotell och kontor föreslås på övriga våningar.

I bostadshusen i kvarteret Skarabén, längs Safirgränd och Folkparksvägen möjliggörs lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. Samlingslokaler, butiker, caféer och restauranger. Detaljplanen styr inte vilken typ av lokaler som byggs eller hur lokalerna används. Det är istället upp till fastighetsägaren att avgöra i ett senare skede.

Detaljplaneförslaget innehåller cirka 220 bostäder i bebyggelse i fem till åtta våningar samt hotell och kontor i upp till 22 våningar.

Bebyggelsen i kvarter 1 består av en lägre del i fyra och sex våningar och en högre del i upp till 22 våningar. Höghuset är placerad närmast Västberga industriområde. Den lägre delen följer Kontrollvägen och trappar ner från sex till fyra våningar för att möta Solbergas lägre skala.

Bebyggelsen i kvarter 2 planeras bli fem till sju våningar högt. Byggnadshöjden trappar från fem våningar mot Folkparksvägen, till sex våningar mot den nya skyfallsparken i norr, till sju våningar mot kontrollvägen och Södertäljevägen.

Bebyggelsen i kvarter 3 planeras bli sex våningar med den översta våningen indragen från gatan.

Bebyggelsen i kvarter 4 planeras bli fem och sex våningar höga med den översta våningen indragen från gatan. De två punkthusen som ligger invid Kristalltorget föreslås bli sex våningar och de två punkthusen i den södra delen, närmast E4a baren, föreslås bli fem våningar. Byggnadshöjden är anpassad för att ligga under trädtopparna i naturmarken bakom.

Föreslagen bebyggelse och kvartersindelning.
Situationsplan över planområdet med föreslagen bebyggelse och kvartersindelning. Illustration: Karavan

 

Den norra delen av fastigheten Skarabén 1 planläggs som park. Ytan är en lågpunkt för hela planområdet och utvecklas till en skyfallspark för att omhänderta stora mängder vatten vid skyfall. Parken ramas in av befintlig allérad av lönnar. Marken sänks delvis ner och får en våtmarksinspirerad utformning. Gångbryggor i stål och trä anläggs över den låglänta marken.

Illustration över parken.
Illustration över parken som ska omhänderta stora mängder vatten vid skyfall. Karavan

I den tidiga dialogen som gjordes vid start av detaljplanearbetet framförde många boende vikten av den vardagsnära naturmarken. För att göra naturmarken mer tillgänglig och skapa tydligare entréer föreslås ett nytt gångstråk över kullen. Gångstråket kopplar samman entréplatsen till kontors- och hotellbyggnaden i kvarter 1 med Safirgränd och en ny platsbildning i korsningen Safirgränd och Folkparksvägen. Stråket föreslås få spänger av trä som vilar på marken för att inte göra för stora ingrepp i naturen och stråkets sträckning anpassas till befintliga träd. Platsen där de tre stråken möts, uppe på höjden, vidgas till en liten plats med sittbänkar.

Safirplatsen

I korsningen Safirgränd och Folkparksvägen föreslås en ny platsbildning som ger en tydligare entré till naturmarken och ger möjlighet att sitta ner under befintliga ekar och tallar. Platsen är solbelyst med många stora träd och har höga vistelsevärden.

Illustration över kullen med naturmark mellan kvarter .
Illustration över kullen med naturmark mellan kvarter 1 och 3. Platsen föreslås utvecklas med ett nytt stråk för rekreation som stärker kopplingen till Telefonplan och omkringliggande områden. Illustration: Karavan.

Den nya bebyggelsen längs Safirgränd medför att 10 parkeringsplatser försvinner. Dessa kommer inte att ersättas.

Inom kvarter 1, 3 och 4 planeras all parkering i underjordiska garage inom kvarteren. I kvarter 1 ges möjlighet till garage i en eller två våningar. Förslaget innehållet därför ett spann på 50-170 parkeringsplatser för bil. För punkthusen i kvarter 3 och 4 är det lägesspecifika p-talet 0.425 parkeringsplatser per lägenhet. Sammanlagt planeras cirka 110 bostäder vilket innebär cirka 46 parkeringsplatser.

Kvarter 2 anses inte ha behov av bilparkering på grund av bostadstypen. Tomten lämpar sig endast för bostäder utan av behov av bilparkering, såsom SHIS-bostäder eller studentbostäder. Här planeras totalt tre parkeringsplatser på bostadsgården.

En förtätning innebär alltid konsekvenser för dem som bor i området. Dessa konsekvenser är normalt ökad trafik, ändrad parkeringssituation på gata, nya ljusförhållanden och förändrad utsikt i närliggande bebyggelse.

Byggnads- och markarbeten kan innebära störningar. Störningar under byggskedet styrs inte av detaljplaner, däremot finns bestämmelser i både plan- och bygglagen och miljöbalken om vad som gäller vid byggverksamhet.

De arbetsmoment som för genomförandet av denna detaljplan bedöms kunna innebära störst störningar är bland annat sprängning och hantering av schaktmassor. De störningar som kan uppstå är bland annat buller, där Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska följas. I genomförandeskedet studeras dessa frågor mer noggrant.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Skanska har markanvisning för kommersiell verksamhet i den norra delen av planområdet. Stockholmshem har markanvisning för SHIS boende på kvarteret Skarabén. Viktor Hansson AB har markanvisning för bostäder längs Folkparksvägen och Safirgränd.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anja Linna
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 273

Amanda Viklund
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 647

Cecilia Medin
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 445

Projekt i Solberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad