dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Snödroppsgränd

Hässelby Villastad

I kvarteret Snödroppen 28 som ligger vid Snödroppsgränd och Snårvidevägen i Hässelby Villastad planeras nya bostäder i fem mindre bostadsrättshus samt en förskola.

Projektfakta

Ny förskola har byggts

På fastigheten Snödroppen 28 ligger idag en förskola på mark som är avsedd för småhusbebyggelse samtidigt som det finns outnyttjad mark vid Snårvindevägen. Detaljplanen innebär att den befintliga förskolan rivs och en ny förskola byggs på den obebyggda marken vid Snårvindevägen. När förskolan rivs blir det möjligt att bygga nya bostäder på fastigheten istället. På så vis kan förslaget delvis lösa behovet av fler förskoleplatser samtidigt som det ger ett tillskott av bostäder i stadsdelen.

Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) har byggt en ny förskola som rymmer sex avdelningar (cirka 108 barn) på den obebyggda marken mot Snårvindevägen. Förskolebyggnaden är två våningar hög och byggnaden har placerats så att gården blir så stor som möjligt. I framtiden kommer det att vara möjligt att utöka förskolan till åtta avdelningar vid behov. Den nya förskolan kommer dessutom ersätta förskolan vid Åkermyntans centrum, som planeras rivas för att ge plats åt bostäder.

Gamla förskolan rivs till förmån för nya bostäder på platsen

Exploateringskontoret river förskolan vid Snödroppsgränd så att Svenska Hem i Bromma kan bygga fem mindre flerbostadshus i form av stadsvillor. Husen kommer tillsammans rymma runt 40 lägenheter som alla ligger över hörn för att få maximalt med dagsljus. Husen kommer att ha sadeltak och höjden variera mellan två och fyra våningar. Husen kommer att ha både balkonger samt privata och gemensamma uteplatser.

Arbeten med trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Längs Snårvindevägen, vid korsningen där den nya förskolan har byggts, kommer vägen att smalnas av och ett upphöjt övergångsställe byggs. En cykelbana anläggs längs östra sidan av Snårvindevägen som ansluter till gång- och cykelbron. Den befintliga gångbanan kopplas i hop med den nya cykelbanan via övergångsstället. Strax innan vägbron byggs ett fartgupp. Arbetena pågår sedan november och beräknas avslutas i augusti 2020.

Arbetena är väderberoende och ett vinteruppehåll kommer att göras i entreprenaden. Arbetena utförs av EZ-gruppen AB.

Byggaktörer

Stockholms stad, Svenska Hem i Bromma AB och Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Tidplan

Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016. Planen vann laga kraft 2 maj 2017.

Den nya förskolebyggnaden är på plats och öppnades för barn och personal i augusti 2019. Den gamla förskolan kommer att rivas för att ge plats för byggnation av nya bostäder. Bostäderna byggs av Svenska hem i Bromma. 

Stockholms stads arbeten med att förbättra trafikmiljön samt att bygga en gång- och cykelväg med mera startade i november 2019. Arbetena beräknas avslutas i augusti 2020.

Påverkan i närområdet

Buller kan förekomma i samband med transporter och schaktarbeten. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Situationsplan
Situationsplan
Perspektiv sett från vändplanen på Snödroppsgränd

Kontakt

Idris Yasin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad