dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder och förskola vid Snödroppsgränd

Hässelby Villastad

I kvarteret Snödroppen 28 som ligger vid Snödroppsgränd och Snårvidevägen i Hässelby Villastad planeras nya bostäder i fem mindre bostadsrättshus samt en förskola.

Projektfakta

Ny förskola byggs

På fastigheten Snödroppen 28 ligger idag en förskola på mark som är avsedd för småhusbebyggelse samtidigt som det finns outnyttjad mark vid Snårvindevägen. Detaljplanen innebär att den befintliga förskolan rivs och en ny förskola byggs på den obebyggda marken vid Snårvindevägen. När förskolan rivs blir det möjligt att bygga nya bostäder på fastigheten istället. På så vis kan förslaget delvis lösa behovet av fler förskoleplatser samtidigt som det ger ett tillskott av bostäder i stadsdelen.

Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) kommer att bygga en ny förskola som rymmer sex avdelningar (cirka 108 barn) på den obebyggda marken mot Snårvindevägen. Förskolebyggnaden kommer att vara två våningar hög och placeras så att gården blir så stor som möjligt. I framtiden kommer det att vara möjligt att utöka förskolan till åtta avdelningar vid behov. Den nya förskolan kommer dessutom ersätta förskolan vid Åkermyntans centrum, som planeras rivas för att ge plats åt bostäder.

Gamla förskolan rivs till förmån för nya bostäder på platsen

Exploateringskontoret river förskolan vid Snödroppsgränd så att Svenska Hem i Bromma kan bygga fem mindre flerbostadshus i form av stadsvillor. Husen kommer tillsammans rymma runt 40 lägenheter som alla ligger över hörn för att få maximalt med dagsljus. Husen kommer att ha sadeltak och höjden variera mellan två och fyra våningar. Husen kommer att ha både balkonger samt privata och gemensamma uteplatser.

Byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Svenska Hem i Bromma AB och Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB).

Tidplan

Planen antogs i stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016. Planen vann laga kraft 2 maj 2017.

Innan Svenska hem i Bromma kan börja bygga bostadshusen måste den nya förskolan vara i drift så att den gamla kan rivas där de nya bostadshusen ska stå.

Markarbeten pågår. Under hösten 2018 kommer Stockholm vatten att lägga om ledningar. Byggnationen av den nya förskolan påbörjas även under hösten. Den nya förskolan beräknas vara klar för att kunna ta emot barn och personal under augusti 2019. Därefter rivs den gamla förskolan för att ge utrymme för byggnation av nya bostäder.

Påverkan i närområdet

Buller i samband med transporter, schakt och rivning kan förekomma.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Situationsplan
Situationsplan
Perspektiv sett från vändplanen på Snödroppsgränd

Kontakt

Idris Yasin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad