Vy ovanifrån över förslaget och befintliga byggnader. Förslagets punkthus syns utmed Selmedalsvägen. Byggnader visas i orange/rött. Totalt 18 flerbostadshus föreslås.
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området, planområdet är markerat med röd streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)
Projekt Planerat

450 bostäder och två förskolor vid Selmedalsvägen

Hägersten

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 450 lägenheter och två förskolor utmed Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg, i fastigheterna Fader Bergström 1,2 och 3 samt Hägersten 1:1.

Projektfakta

450 lägenheter och två förskolor

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för att bygga 450 lägenheter i kvarteret Fader Bergström, på båda sidor om Selmedalsvägen i Axelsberg. Förutom bostäder planeras två nya förskolor i bostadshusen. 

Förslaget innehåller grupper av punkthus som byggs nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarad sikt mot omgivningarna och en gata med stadskänsla då husen fått lokaler för service i bottenvåningar mot gatan.

Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att de områden med högst naturvärden bevaras. 

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Det detaljplaneförslag som presenterades 2005 låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden nytt start-PM för Fader Bergström.

Äldre och tillfälliga förskolor ersätts med nya

Inom planområdet finns i dag fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna ersätts med nya de två nya förskolorna i detta projekt och av förskolan Maja Myra vid Hägerstens Allé.

Projekt Maja Myra förskola

Ägare och byggaktörer

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del ägs av Rikshem. Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer:

  • Skanska, cirka 200 lägenheter och en av förskolorna
  • Ikano, cirka 56 lägenheter
  • Lennart Ericsson, cirka 90 lägenheter och en av förskolorna

Utöver detta planerar Rikshem för cirka 100 lägenheter inom egen fastighet.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 23 april till 4 juni 2019
  • Granskning genomfördes 25 augusti- 21 september 2021
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, december 2021
  • Antagande i KF, maj 2022 

Bilder granskningsförslag

Vy över Skanskas kvarter. Selmedalsvägen syns framför huskropparna. De två huskropparna närmast vägen är lägre än den tredje som ligger bakom dessa. mellan alla tre husen syns en öppen plats/torgbildning. Den nedersta våningen markeras med stora fönster och annan fasadbeklädnad.
Kvarter 1, Skanska. Vy från gångväg. Bild: White arkitekter
Vy över Lennart Ericssons kvarter och gårdsrum. Närmast i bild syns Selmedalsvägen. Tre huskroppar bildar ett gårdsrum/torg med öppning mot vägen. På gårdsrummet syns en skulptur. Bottenvåningarna har stora fönster mot gårdsrummet.
Visionsbild kvarter 4. Bild: Jägnefält Milton
Vy från gångväg mot huskropparna i kvarter 3. Träd syns längs gångvägen, bakom dem syns gräsyta och därefter två huskroppar. Mellan husen finns ett släpp med gräsyta och människor som leker och umgås.
Visionsbild kvarter nr 3. Bild: Reflex
Vy ovanifrån över förslaget och befintliga byggnader. Förslagets punkthus syns utmed Selmedalsvägen. Byggnader visas i orange/rött. Totalt 18 flerbostadshus föreslås.
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området, planområdet är markerat med röd streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse tillsammans med fotavtrycket från samrådet. Samrådets fotavtryck är de blågrå ytorna samt den rosa ytan (den friliggande förskolan är ej längre kvar i planförslaget). Siffrorna inom parantes var våningsantalet i samrådet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Projektet Fader Bergström ingick tidigare i projektet för Axelsbergs centrum, men är sedan februari 2015 ett eget projekt.

Bygg- och plantjänsten fram till 2016
Bygg- och plantjänsten från och med 2016

Nyheter

Kontakt

Jenny Åberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jonida Qureshi

projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad