Projekt Pågående

Bostäder och lokaler vid Bällstavägen/Mariehällsvägen

Mariehäll

Vid korsningen Bällstavägen Mariehällsvägen, inom fastigheten Minnet 5, Mariehäll 1:10 med flera planeras bostäder samt lokaler i bostadshusens bottenplan.

Projektfakta

Nordr uppför cirka 100 bostäder vid korsningen Bällstavägen Mariehällsvägen. Bebyggelsen varierar om 5-10 våningar och byggnaden placeras i liv med gaturummet. Lokaler för handel eller annan verksamhet anordnas i byggnadernas bottenvåning mot Bällstavägen. All parkering sker i ett underbyggt garage.

En elnätstation som tidigare stod på platsen är tillfälligt placerad i parken ”Sol och måne” vid Bällstavägen, den ska sen placeras inuti den nya bostadsbebyggelsen.

Bällstavägen, delen Mariehällsvägen - Kratsbodavägen rustas upp

I takt med att staden växer har Bällstavägen på delen mellan Mariehällsvägen och Kratsbodavägen rustats upp. Gatan har fått bredare trottoar och cykelbanan, som utgör en del av det regionala cykelstråket har breddats. Gatan har förses med parkeringsfickor med mera. Läs mer om upprustning av Bällstavägen längre ned på sidan.

Tidplan

Byggstart för bostäder tidigast kvartal 3 eller 4 2023.
Detaljplanen vann laga kraft 4 juli 2017.

Byggaktör

Byggaktör är Nordr

Bromma Canvas, Nordr webbplats

 

Tidplan

Nordr planerar att starta byggnationen av bostäderna under kvartal 3 eller 4 2022.

Detaljplanen fick laga kraft 2017-07-04.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Detaljplanen fick laga kraft 4 juli 2017.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Lukas Kvarfordt

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om upprustningen av Bällstavägen

Uppdaterad