Den nya bebyggelse sedd från nordost längs Vinjegatan.
Projekt Pågående

Bostäder och service vid Blackebergs torg

Blackeberg

Byggnation av cirka 130 nya bostäder och nya lokaler för vårdcentral, verksamhet och service vid Vinjegatan. Planen vann laga kraft 15 februari 2022.

Projektfakta

Blackebergs torg utvecklas

Vinjegatan i Blackeberg förskjuts och rätas ut i sydvästlig riktning för att göra det möjligt med ett nytt kvarter intill torget. Det nya kvarteret ska främst bestå av bostäder men också lokaler för verksamheter. Cirka 120 bostäder ska byggas.

Största andelen bostäder blir hyresrätter, cirka 20 bostäder blir bostadsrätter.

Två byggnader som idag finns på platsen behöver rivas. Innan den befintliga vårdcentralen rivs ska den nya finnas på plats.

Förlängning av centrumområdet 

Den nya bebyggelsen blir en förlängning av centrumområdet och ska stötta Blackebergs torg som är navet i stadsdelen. Stråk som finns mellan lokala mötesplatser och gröna områden ska rustas upp.

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 15 februari 2022
    Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Domstolens avgörande står därför fast.
  • Antagande skedde i december 2020
  • Granskning 9 oktober till 6 november 2019
  • Samråd hölls 29 maj - 10 juli 2018
  • Godkänt start-PM i stadsbyggnadsnämnden: september 2017

Markägare 

Området ligger dels på mark upplåten med tomträtt (Norrmannen 11) och dels på allmän platsmark (del av Grimsta 1:5 och Blackeberg 2:23) som ägs av Stockholm Stad. 

Primula AB köpte 2016 tomträtten på fastigheten Norrmannen 11 av Hemfosa AB.

Byggaktör

Primula Byggnads AB
Primula Byggnads AB webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Milena Benselfelt

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad