Visionsbild, ny bebyggelse i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen.
Projekt Planerat

Bostäder på två platser längs Folkparksvägen

Solberga

Förslaget innebär en komplettering med cirka 130 bostäder på två platser längs Folkparksvägen, i Solberga. Samtliga lägenheter planeras bli hyresrätter och bostadshusen uppförs enligt Stockholmshusmodellen.

Projektfakta

Cirka 130 hyresrätter

I korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen föreslås cirka 90 lägenheter i tre bostadshus. Två av husen placeras längs Folkparksvägen och ett längs Kristallvägen. En innergård med bevarad naturmark skapas i kvarterets södra del. Cirka 500 meter söderut på Folkparksvägen, mittemot Citrusgårdens förskola, föreslås ett bostadshus med cirka 40 lägenheter. Byggnaderna utförs som lamellhus, med släta sadeltak i fyra till fem våningar. Husens placering, höjd och utformning anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen.

Bostadshusen placeras något indragna från gatan för att möjliggöra grön förgårdsmark. Husen får entréer mot gatan, vilket bidrar med mer liv och rörelse till området. Planen möjliggör även lokaler i bottenvåning för centrumändamål längs Folkparksvägen, för att skapa en flexibilitet för framtida behov. 

Naturmark bevaras

Träd och naturmark sparas i så stor utsträckning som möjligt mellan den nya och den befintliga bebyggelsen. Både för att anknyta till Solbergas karaktär av ”hus i park” och för att behålla möjligheter till rekreation på och intill den egna bostadsgården

Folkparksvägen utvecklas

Projektet bidrar till att utveckla Folkparksvägen till ett urbant stråk. Ambitionen är att området kring vägen ska omvandlas till en mer levande stadsmiljö samtidigt som den fortsätter att fylla en viktig lokal och regional trafikfunktion. Den föreslagna bebyggelsen placeras längs med vägen med entréer mot gatan, vilket skapar mer liv och rörelse och bidrar till att platsen känns tryggare.

Byggaktör

Stockholmshem

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 13 juni 2018.
  • Detaljplanen var på samråd 27 augusti - 24 september, 2019.
  • Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 17 september i parkleken Kristallen, Solberga.
  • Granskning pågår under perioden 30 september – 27 oktober 2020.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 4 februari 2021.
  • Antagandet upphävdes efter beslut i mark- och miljööverdomstolen i december 2022.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Detaljplaneområdet markerat med streckad linje. Föreslagen bebyggelse i rosa.
Visionsbild, ny bebyggelse i korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen.
Visionsbild, ny bebyggelse längs Kristallvägen.
Visionsbild, ny bebyggelse längs Kristallvägen.

Stockholmshusen

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad