dcsimg
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Projekt Planerat

Bostäder, skola och förskola vid Hammarbyskogen

Hammarbyhöjden

Projektet Hammarbyskogen omfattar en del av grönområdet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad, Hammarbyhöjdens idrottsplats och förskolan Sjöfararen. I området planeras 400 bostäder, en grundskola, en förskola, ett parkeringsgarage och flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats.

Projektfakta

400 bostäder, skola och förskola

Vid Hammarbyskogen, norr om korsningen mellan Finn Malmgrens väg och Ulricehamnsvägen, föreslås 400 bostäder, varav 150 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I bostadshusens bottenvåningar planeras lokaler. Utöver bostäder planeras också offentliga funktioner som förskola, skola, idrottsplats och nya parker. Den nya förskolan planeras för sex till åtta avdelningar och grundskolan med gymnastikhall planeras för ca 1 200 elever. En ny ny lekplats skapas även vid Hammarbybackens fot. Lek- och idrottsmöjligheter i området utvecklas och tillgängliggörs. 

Spridningssambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas och porten till Nackareservatet görs mer tillgänglig. 

Tidplan

 • Markanvisning och inriktningsbeslut togs i oktober 2017
 • Start-PM godkändes i februari 2018
 • Samråd planeras fjärde kvartalet 2019.
 • Granskning planeras andra kvartalet 2020.
 • Antagande av detaljplanen planeras fjärde kvartalet år 2020
 • Planerad byggstart 2022.
 • Färdigbyggt 2026.

Byggaktörer

 • Stena Fastigheter har markanvisning för 100 hyresrätter.
 • Einar Mattsson har markanvisning för 50 hyresrätter och 50 bostadsrätter.
 • Folkhem Trä har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Borätt har markanvisning för 100 bostadsrätter.
 • Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) har markanvisning för skola.
 • Stockholm parkering ska bygga parkeringsgarage under idrottsanläggningen.
 • Fastighetsnämnden ansvarar för idrottsanläggningen.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet för projektet Hammarbyskogen kan staden och de markanvisade byggaktörerna komma att genomföra geotekniska undersökningar i området. De geotekniska undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Orienteringskarta över område för projekt Hammarbyskogen.
Orienteringskarta över område för projekt Hammarbyskogen.
Förslag på struktur från programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, antaget 2016.
Förslag på struktur från programmet för Hammarbyhöjden-Björkhagen, antaget 2016. Ny strukturplan presenteras i samband med samråd.
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Flygbild över området Hammarbyhöjden och Björkhagen. Foto Stockholms stad
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.
Visionsskiss, bebyggelse Hammarbyskogen. Illustration: Tovatt Architects And Planners.

Frågor och svar

Mer om stadsutvecklingsområdet

Nyheter

Kontakt

Henrik Nilzén

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Jenny Norrman

Projektledare, Exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad