Entrétorget mot den nya byggnaden, träd, gräs och människor i rörelse. Illustration.
Byggnadens norra fasad och entrétorget illustrerat (Lugnet arkitektur).
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Nathorstvägen

Hammarbyhöjden

Vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden planerades ett nytt bostadshus med cirka 50 nya studentbostäder. Planen är nu avskriven och kommer inte att utföras.

Avskrivet ärende

Detaljplanen för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kv. Klokryparen med diarienummer 2021-03612 är avskriven och kommer inte att utföras.

I Bygg- och plantjänsten kan du följa planeringsarbetet fram till avskrivningen. 

Denna projektsida kommer att avpubliceras 17 december 2024.

Förslaget till ny detaljplan vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden skulle möjliggör för en ny byggnad med cirka 50 studentbostäder. Byggnaden planerades att placeras i slänten söder om Hammarbykyrkan och det befintliga flerbostadshuset med studentbostäder, Hammarbyhemmet. Den nya detaljplanen skulle även möjliggöra för ett miljöhus vid Nathorstvägen. Den nya byggnaden planerades placeras i souterräng med fem våningar mot tunnelbanespåren och tre våningar mot befintlig bebyggelse vid Nathorstvägen.

Den nya byggnaden föreslogs placeras på en bergsplatå, vilket gör att en större del av sluttningen och den befintliga trädridån mot tunnelbanespåren skulle kunna bevaras.

Byggnadens entré föreslogs mot nordost, mittemot Hammarbyhemmets södra gavel. Marken mellan byggnaderna planerades ut till en entréplats med utrymme för planteringar, cykelparkering och angöring med fordon via Nathorstvägen. På bostadsgården, i planområdets nordvästra del, planerades en uppbyggd gradängtrappa i trä. Där växer även en större ek som föreslogs bevaras och skyddas. Tanken var att den nya bostadsgården kunde nyttjas av studenter från både den nya byggnaden och Hammarbyhemmet för olika sociala aktiviteter, där även det nya miljöhuset föreslogs kunna användas av studenter från de bägge byggnaderna.

Bilder

Trevåningsbyggnad med loftgångar och trappa. Kulle med gräsmatta, träd och sittgrupp. Illustration.
Byggnadens norra fasad och gårdsrummet illustrerat (Lugnet arkitektur).
Entré till ny byggnad, cykelparkering, träd och plantering. Illustration.
Byggnadens entré illustrerat (Lugnet arkitektur).
Byggnad med balkonger. Gräsbeklädd kulle med träd. Illustration.
Byggnadens södra fasad illustrerat (Lugnet arkitektur) .
Bostadsbyggnader med den nya byggnaden 3D-illustrerad. Byggnaderna ligger vid tågspår och bilväg. Foto med 3D-illustration.
3D-illustration med ny byggnad, vit volym, sett från väster (Stadsbyggnadskontoret).

Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet

Planområdet låg i nära anslutning till Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet som båda uppfördes i slutet av 1960-talet. Byggnaderna har en tidstypisk arkitektur med inslag av brunt tegel, plåtdetaljer, rå betong och mörka träfasader, vilket skiljer sig från omgivande bebyggelse. Den nya byggnaden skulle i höjd och placering underordnas Hammarbykyrkan i stadsbilden och skulle utformas så att den anknöt till både Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet.

Bilder

Byggnad med loftgångar och trappor. Illustration, ritning.
Byggnaden sett från norr med respektive kulöralternativ (Lugnet arkitektur).
Byggnad med loftgångar och trappor. Illustration, ritning.
Byggnaden sett från söder med respektive kulöralternativ (Lugnet arkitektur).
Gård och bostäder. Illustrationsplan.
Illustrationsplan med förslag till gårdsutformning (Tengbom)

Tidsplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021.
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd den 16 maj till 15 augusti, 2023.
  • Planen avskrivs efter beslut av byggaktör 12 juni 2024. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Adam Hörnedal
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 451

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Hammarbyhöjden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad