Två huskroppar i södra delen. mellan husen visas planerad markparkering, skissad illustration.
Volymstudie över bebyggelsen i den södra delen, flygvy. Den slutgiltiga utformningen kan komma att skilja sig från illustrationen ovan. Illustration Kirsh+Dereka
Projekt Planerat

Bostäder utmed Sågverksgatan

Stureby

Förslaget ska möjliggöra 70 bostäder längs med Sågverksgatans södra sida i Stureby. Fastigheter som berörs är del av fastigheten Örby 4:1, Stureby 1:7 och Stureby 1:1.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan är tänkt att göra det möjligt att bygga cirka 70 stycken bostäder på två platser längs med Sågverksgatans södra sida i Stureby.

Bostäderna planeras i tre mindre flerbostadshus i tre våningar. Mot befintliga villor är de föreslagna husen två våningar med en tredje indragen våning. Mot flerbostadshusen i den södra delen är byggnaderna motsvarande tre våningar. I den norra delen ligger husen i sluttningen och därför högre upp. Där är förslaget motsvarande två våningar mot flerbostadshusen och två våningar med en tredje indragen våning mot villorna.

I planförslaget ingår en breddning av trottoaren på Sågverksgatans södra sida och en justerad sträckning för parkvägen som går mellan Bastuhagsvägen och Sågverksgatan.

Parkering för de föreslagna bostäderna planeras i garage och som markparkering på kvartersmark intill de nya byggnaderna.

Byggaktörens ambition att uppföra bostäderna som seniorbostäder.

Översiktsplan

I översiktsplanen för Stockholm beskrivs Stureby centrum som ett litet lokalt centrum med möjlighet att kunna stärkas. Stadsutvecklingsmöjligheterna är huvudsakligen geografiskt kopplade till tunnelbanan. 

Planområde

Det aktuella planområdet ligger strax väster om Stureby tunnelbanestation i stadsdelen Stureby och berör del av fastigheten Örby 4:1, Stureby 1:7 och Stureby 1:1. Planområdet är uppdelat i två områden om totalt cirka 0,7 hektar.

Tidplan

  • Samråd, genomfördes 19 april-31 maj 2022
  • Granskning preliminärt, kvartal 2 2023
  • Antagande preliminärt, kvartal 4 2023

Byggaktör

Sveafastigheter 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar i ärendet och följa planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mats Jakobsson

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Abdifatah Sahal

projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad