Översiktskarta över Stureby med ungefärligt inringat planområde.
Översiktskarta över Stureby med ungefärligt inringat planområde.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, förskola och gruppboende vid fd Stureby sjukhem

Stureby

Förslag till detaljplan för att bygga nya bostäder, förskola och gruppboende inom fastigheterna De gamlas hem 2 och Stureby 1:1.

Förslag till detaljplan för att kunna bygga cirka 80 nya bostäder, ett gruppboende och en förskola med fyra avdelningar. Området som omfattas är Stureby sjukhem, en före detta vårdinrättning från 1930 -talet. Strax utanför planområdet ligger även Gammelbyns före detta ålderdomshem från 1920 -talet. Tillsammans bildar de en kulturhistoriskt värdefull institutionsmiljö.

Planarbetet ska sträva efter ett kvalitativt tillskott av bostäder i en känslig kulturmiljö som värnar områdets naturvärden.

Fastigheten De gamlas hem 2 är belägen i Stureby och angränsar till Svedmyra tunnelbanestation.

Preliminär tidsplan

  • Beslut att påbörja planarbetet december 2018
  • Samråd kvartal 2/kvartal 3 2023
  • Granskning kvartal 3 2023
  • Antagande kvartal 4 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Aktörer

Fastigheten nyttjas delvis för vårdboende och upplåts med tomträtt till Micasa.

Exploateringsnämnden beslutade 2017-07-07 om en markanvisning till Besqab för cirka 80 bostäder samt en förskola med fyra avdelningar på del av fastigheten De gamlas hem 2.

Samtidigt fick Micasa en markanvisning för en gruppbostad på del av fastigheten Stureby 1:1.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Christopher Pleym
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 506

Projekt i Stureby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad