Karta över Stureby och Bandhagen. Ungefärligt planområde längs Örbyleden, från Huddingevägen till Grycksbovägen markerat.
Rosa markering visar ungefärligt planområde.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

1 200 bostäder längs Örbyleden

Stureby

Ett nytt detaljplaneförslag med bostäder, kontor, förskola och verksamhetslokaler ska tas fram för del av området utmed Örbyleden. Fastighet som berörs är Örby 4:1 med flera.

Ett förslag till ny detaljplan ska tas fram för den norra sidan av Örbyleden, mellan Stureby och Örby/Bandhagen. Projektet ska göra det möjligt att utveckla området med cirka 1 200 bostäder, plats för kontor, förskola, verksamhetslokaler samt park.

För att säkerställa en god stadsutveckling, föreslås att en strukturplan tas fram i tidigt skede. Strukturplanen ska beskriva hur kvarter, gator, parker samt övriga stadsrum ska placeras och utformas.

Åtta byggaktörer har fått markanvisning inom det aktuella området. Projektet är tänkt att innehålla cirka 700 lägenheter som föreslås upplåtas med bostadsrätt eller äganderätt och cirka 450 lägenheterna med hyresrätt.

Område och markägare

Planområdet är beläget vid Örbyleden i stadsdelen Stureby med närhet till Bandhagens och Sturebys tunnelbanestationer och centrum. Området utgörs idag i huvudsak av gatu- och parkmark.

Marken inom planområdet ägs av Stockholm stad.

Översiktsplan

I översiktsplanen är Örbyleden utpekat som ett framtida urbant stråk. Örbyleden beskrivs som en överbred gata med sidoområden, som på sikt kan omvandlas till en levande stadsmiljö med fler kopplingar. Befintliga stadsdelar intill ska kopplas ihop längs hela sträckan, eller på delsträckor. Gatan har en viktig trafikfunktion för transporter och kan kompletteras med en utvecklad gång-, cykel- samt kollektivtrafik.

Dialog om Örbyleden

Under 2022 har Stockholms stad bjudit in till dialogaktiviteter om området kring Örbyleden, i Bandhagen, Örby och Stureby. Vi ville få in lokal kunskap om hur området används idag, vad som är uppskattat och vad de som bor eller verkar i området tycker saknas eller kan utvecklas.

Den 6 maj–6 juni 2022 genomförde Stockholms stad en digital dialog om området. Där kunde den som ville svara på frågor om platser, funktioner och vägar i området.

Under hösten 2022 genomfördes också dialogpromenader med barn och unga för att få in deras perspektiv på området och dess funktioner.

Resultatet från dialogen har sammanställts i två rapporter. Du kan läsa hela resultatet och ta del av vad deltagarna svarade.

Resultatet från dialogen blir en del av de viktiga underlag som vägs samman och används i arbetet med att ta fram detaljplaneförslag för området.

 • Fotbollsplanen
 • Promenad- och cykelstråk
 • Lekpark
 • Aktivitetspark
 • Majroskogen

 • Bevarande grönområden
 • Bättre belysning och papperskorgar
 • Utbyggnad av fotbollsplanen
 • Kultur/bibliotek/mötesplats
 • Utveckla centrum
 • Restauranger/caféer/bageri
 • Upprustning cykelbro
 • Fler/bättre kopplingar över och kring Örbyleden

Frågor och svar

Det är stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja ett detaljplanarbete.

Som underlag för beslutet tar stadsbyggnadskontoret fram en så kallad startpromemoria (start-pm) som beskriver planförslaget i grova drag och vilka frågor som ska utredas. Innan planarbetet startar upprättas ett planavtal som reglerar stadsbyggnadskontorets och byggherrens åtaganden. Här bestäms också en tidplan och budget för planarbetet.

Markanvisning är ett löfte om att ensamt få förhandla med staden om marken, under viss tid och på vissa villkor.

När exploateringskontoret får in en ansökan om markanvisning från en byggaktör görs en första bedömning om projektet är möjligt att genomföra. Om projektet bedöms vara möjligt att gå vidare med får exploateringsnämnden ta ställning till projektet och kan fatta ett inriktningsbeslut med en budget för projektet. Nämnden tar också beslut om markanvisning till byggaktören.

Stockholmarna ska vara delaktiga i stadens utveckling och känna samhörighet med sin stad. Medverkan genom dialog är en förutsättning för stadens utveckling. Delaktighet ger oss mer kunskap och bättre underlag för beslut.

Under stadsbyggnadsprocessen hålls det lagstadgade samrådet då mer konkreta och platsspecifika frågor diskuteras. I Stockholm sker det ofta genom ett samrådsmöte i form av öppet hus. Samrådet hålls samtidigt som planen skickas på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga som berörs av förslaget.

Tidsplan

 • Start-pm, togs i december 2021
 • Tidig dialog, genomfördes under 2022
 • Samråd, preliminärt kvartal 1 2025
 • Granskning, preliminärt kvartal 4 2027
 • Antagande, preliminärt kvartal 3 2028

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

 • April
 • Erik Wallin
 • Ikano
 • K2A
 • Familjebostäder
 • JM
 • Svenska Hem
 • Järntorget

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stefan Larsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 513

Christopher Pleym
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 506

Stockholmshusen

Projekt i Stureby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad