• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Hemskogsvägen

Stureby

Detaljplaneförslaget ska göra det möjligt att bygga cirka 40 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge mellan Sockenplans och Svedmyras t-banestationer. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

40 bostäder vid Hemskogsvägen

Detaljplanens syfte är att skapa cirka 40 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bebyggelsen ska bidra med ökad trygghet utmed Hemskogsvägen, som binder ihop Stureby och Enskedefältet. Ny bebyggelse ska utformas utifrån en samtida tolkning av platsens topografiska förutsättningar, natur- och kulturvärden samt karaktären i den bebyggelse som ligger runt omkring.

Hyresrätter och bostadsrätter

Förslaget är tänkt att innehålla cirka 25 hyresrätter i flerbostadshus och cirka 15 bostadsrätter i radhus.

Plandata

Planområdet ligger i nordöstra delen av Stureby längs med Hemskogsvägen vid Hemskogen. Cirka 50 meter norr om föreslaget planområde ligger Enskedefältet. Planområdet omsluts av naturområdet Hemskogen i norr, väster och öster.

Markägare

Marken ägs av Stockholms stad.

Tidsplan

  • Start-PM: juni, 2022
  • Samråd: preliminärt kvartal 3, 2024
  • Granskning: preliminärt kvartal 3, 2025
  • Antagande: preliminärt kvartal 1, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Byggaktör är JM.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stefan Larsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 513

Christopher Pleym
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 506

Projekt i Stureby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad