dcsimg
Ungefärligt planområde markerat med rosa.
Projekt Planerat

Bostäder utreds längs Blackebergsvägen/Blackebergsbacken

Blackeberg

Längs Blackebergsbacken och Blackebergsvägens södra del föreslås cirka 420 nya bostäder med varierade upplåtelseformer. Området ligger nära kollektivtrafik och med närhet till skog och Mälarens vatten.

Projektfakta

Den tillkommande byggnationen är en komplettering till de båda stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby för att binda samman dem och bryta den barriär som Blackebergsvägen idag skapar. Planeringen av nya bostäder ingår i det områdesprogram för Blackebergsvägen som godkändes 2013 i stadsbyggnadsnämnden. I programmet anges sammanlagt 550-650 nya bostäder i tre utbyggnadsetapper, två förskolor och lokaler.

Programmet för Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper – etapp 1 har vunnit laga kraft 2017. Detta är fortsättningen med etapp 2 och 3 längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken.

420 bostäder längs Blackebergsvägen och Blackebergsbacken

Blackebergsvägen
Längs Blackebergsvägen föreslås bebyggelse på båda sidor vägen söder om Södra Ängby fotbollsplan och vidare söderut till korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken.

Blackebergsbacken
Längs Blackebergsbacken planeras bostäder mitt emot Mälarbackens vård- och omsorgsboende och vidare österut, ungefär fram till busshållplatsen Blackebergs grindstuga.

 

Byggaktörer

På Blackebergsbacken vid busshållplats Blackebergs grindstuga och vidare österut planerar Primula Byggnads AB bygga hyresrätter samt HSB bostadsrätter.

Längs med Blackebergsvägen från korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken vidare norrut till Björnsonsgatan planerar HSB bygga bostadsrätter och SKB bygga kooperativa hyresrätter.

Inom etapp 2 och 3 upplåts hälften av bostäderna som bostadsrätt och hälften som hyresrätt.

 

Preliminär tidplan

Program för Blackebergsvägen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2013. Den 16 april 2014 tog exploateringsnämnden beslut om en markanvisning för bostäder inom fastigheterna i Blackeberg och Södra Ängby till HSB Bostads AB, Primula Byggnads AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

Detaljplan för områdets första etapp - Nya Islandstorget, Blackeberg 1:3, dnr 2014-00063 vann laga kraft 14 december 2017.

För etapp 2 och 3 beräknas tidplanen vara följande:

  • Samråd 4 juni-15 september 2019
  • Granskning i kvartal 2/kvartal 3 2020
  • Antagande i kvartal 4 2020

Planförslaget kommer att visas i samband med plansamrådet som sker juni-september 2019. Under samrådet ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Patrik Glansholm

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Michaela Jögi

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad