Översiktskarta över Stureby med ungefärligt inringat planområde.
Översiktskarta över Stureby med ungefärligt inringat planområde.
Projekt Planerat

Bostäder, förskola och gruppboende vid fd Stureby sjukhem

Stureby

Förslag till detaljplan för att bygga nya bostäder, förskola och gruppboende inom fastigheterna De gamlas hem 2 och Stureby 1:1.

Projektfakta

80 nya bostäder, gruppboende och förskola

Förslag till detaljplan för att kunna bygga cirka 80 nya bostäder, ett gruppboende och en förskola med fyra avdelningar. Området som omfattas är Stureby sjukhem, en före detta vårdinrättning från 1930 -talet. Strax utanför planområdet ligger även Gammelbyns före detta ålderdomshem från 1920 -talet. Tillsammans bildar de en kulturhistoriskt värdefull institutionsmiljö.

Planarbetet ska sträva efter ett kvalitativt tillskott av bostäder i en känslig kulturmiljö som värnar områdets naturvärden.

Fastigheten De gamlas hem 2 är belägen i Stureby och angränsar till Svedmyra tunnelbanestation.

Preliminär tidplan

  • Beslut att påbörja planarbetet, december 2018
  • Samråd, kvartal 2/kvartal 3 2023
  • Granskning, kvartal 3 2023
  • Antagande, kvartal 4 2023

De här är aktörerna

Fastigheten nyttjas delvis för vårdboende och upplåts med tomträtt till Micasa.

Exploateringsnämnden beslutade 2017-07-07 om en markanvisning till Besqab för cirka 80 bostäder samt en förskola med fyra avdelningar på del av fastigheten De gamlas hem 2.

Samtidigt fick Micasa en markanvisning för en gruppbostad på del av fastigheten Stureby 1:1. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Maria Borup

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad