Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Projekt Pågående

685 bostäder vid Älvsjövägen

Solberga

Detaljplan 3 i planområde Kabelverket med 685 bostäder längs med Älvsjövägen och centralt i kvarteret Kabelverket. En ny park och ett allmänt grönt stråk planeras för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Under byggtiden

Projektfakta

Sju bostadskvarter och allmänna grönstråk

I den tredje etappen av Älvsjöstaden planeras sju nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 685 lägenheter samt ett parkeringshus. Av dessa blir cirka 440 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 159 bostadsrätter. De nya husen planeras får lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. En ny förskola planeras också som beräknas kunna ta emot en del av det behov som området själv genererar. 

Gator görs om till så kallade gångfartsgator för att prioritera gående och cyklister i området. Nya parker och ett nytt allmänt grönt stråk planeras också för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.  

Byggaktörer

JM och Familjebostäder bygger bostäder. Stockholm parkering bygger parkeringshuset.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 11 maj till 22 juni 2016. Öppet hus hölls den 1 juni på Älvsjö stadsdelsförvaltning. Samrådsredovisningen presenterades tredje kvartalet 2016.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i november 2017.
  • Planen vann laga kraft 28 februari 2018.
  • Familjebostäder började bygga kvarter A under våren 2019 och kvarter B under våren 2020. 
  • Staden påbörjar ombyggnationen av Älvsjövägen och ledningsomläggningar under sommaren 2020. 
  • Hela området planeras vara klart 2026.

Bildgalleri

Illustration över förslaget.
Rosa markering visar detaljplaneområdet och planerade kvarter.
Illustration över hus.
Illustration med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration AIX Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om områdets utveckling

Kontakter

Åsa Kledzik

Byggprojektledare (konsult), Exploateringskontoret

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad