dcsimg
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Projekt Pågående

685 bostäder vid Älvsjövägen

Solberga

Detaljplan 3 i planområde Kabelverket med 685 bostäder längs med Älvsjövägen och centralt i kvarteret Kabelverket. En ny park och ett allmänt grönt stråk planeras för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Projektfakta

Sju bostadskvarter och allmänna grönstråk

Detaljplanen syftar till att möjliggöra sju nya kvarter vid Älvsjövägen med sammanlagt ca 685 lägenheter. Av dessa blir cirka 440 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 159 bostadsrätter. I byggnaderna skapas lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. 

Inom planområdet möjliggörs även en ny förskola som beräknas kunna ta emot en del av det behov som området själv genererar. 

Nya parker och ett nytt allmänt grönt stråk planeras för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen samt ett parkeringshus. Större delen av planområdet utgörs av tidigare industri- och kontorsområde och planförslaget förutsätter att alla utom två byggnader inom fastigheten Kabelverket 11 rivs. Planen syftar till att säkerställa hänsyn till kvarvarande kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att värdefulla ekar kan sparas.

Målsättningen är att skapa en tilltalande boendemiljö med modern, tät och stadsmässig karaktär där bostäder och verksamheter samverkar till aktiva bottenvåningar och levande gaturum. Gator görs om till så kallade gångfartsgator för att prioritera gående och cyklister i området.

Byggaktörer

JM och Familjebostäder.

Tidplan

  • Samråd genomfördes 11 maj till 22 juni 2016. Öppet hus hölls den 1 juni på Älvsjö stadsdelsförvaltning. Samrådsredovisningen presenterades tredje kvartalet 2016.
  • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i november 2017.
  • Planen vann laga kraft 28 februari 2018.

Bildgalleri

Rosa markering visar detaljplaneområdet och planerade kvarter.
Illustration över hus.
Illustration med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration AIX Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om områdets utveckling

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad