Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Projekt Pågående

685 bostäder vid Älvsjövägen

Solberga

Längs Älvsjövägen och centralt i kvarteret Kabelverket byggs sju nya bostadskvarter med cirka 685 bostäder. En ny park och ett allmänt grönt stråk ska också anläggas för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Under byggtiden

Projektfakta

Sju bostadskvarter och allmänna grönstråk

I den tredje etappen av Älvsjöstaden planeras sju nya bostadskvarter med sammanlagt cirka 685 lägenheter. Av dessa blir cirka 440 hyreslägenheter, 86 studentlägenheter och 159 bostadsrätter. De nya husen planeras få lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna. En ny förskola planeras också som beräknas kunna ta emot en del av det behov som området själv genererar. 

Gator görs om till så kallade gångfartsgator för att prioritera gående och cyklister i området. Nya parker och ett nytt allmänt grönt stråk planeras också för att förbättra kopplingarna mellan Älvsjövägen och Solbergaskogen.

Nytt parkeringshus

Ett nytt parkeringshus byggs mellan Älvsjövägen och Klockhusgränd. Totalt blir det 115 förhyrda p-platser, samtliga med laddmöjlighet. När P-hus Älvsjöstaden är färdigställt blir det fyra parkeringsplan och en hyreslokal i bottenplan. In- och utfart till parkeringshuset sker från Klockhusgränd. Hyreslokalen kommer ha sin entré från Älvsjövägen. Parkeringshuset planeras vara klart 2024, under byggtiden kommer Klockhusgränd att vara avstängd.

Byggaktörer

JM och Familjebostäder bygger bostäder. Stockholm parkering bygger parkeringshuset. Exploateringskontoret utför ledningsarbeten och bygger om Älvsjövägen. 

Tidplan

  • Planen vann laga kraft 28 februari 2018.
  • Kvarter A började byggas våren 2019 och stod klart under 2022.
  • Kvarter B började byggas under våren 2020 och planeras stå klart under 2023. 
  • Kvarter C började byggas i slutet av 2021 och planeras stå klart under 2024.
  • Kvarter D började byggas i början av 2021 och första inflyttning planeras hösten 2023.  
  • Kvarter E började byggas 2023 och planeras stå klart under 2025.
  • Kvarter F Började byggas i slutet av 2021 och planeras stå klart i slutet av 2023.
  • Byggnationen av Parkeringshuset startade våren 2022 och beräknas vara klart 2024.
  • Hela området planeras vara klart 2026.

Bildgalleri

Illustration över förslaget.
Rosa markering visar detaljplaneområdet och planerade kvarter.
Illustration över hus.
Illustration med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.
Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration AIX Arkitekter.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om områdets utveckling

Kontakter

Åsa Kledzik

Byggprojektledare (konsult), Exploateringskontoret

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad