dcsimg
Illustrerad flygvy mot sydost över planområdet med omgivning, Bällstaån/ Bällstaviken centralt i bild.
Illustrerad flygvy mot sydost över planområdet med omgivning, Bällstaån/ Bällstaviken centralt i bild.
Projekt Planerat

Bostäder vid Bällstaån

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 med mera föreslår staden cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål, verksamhetslokaler och en förskola. I förslaget planeras även en utveckling av strandpromenaden.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola

Industrifastigheten Vandenbergh 9 planeras omvandlas till cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål och verksamheter samt en förskola.

Planförslaget utgår från byggnadens kulturhistoriska värde och tillvaratar dess karaktäristiska uttryck. Den befintliga byggnadens sockeldel planeras att behållas. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar. Terrassen, däcket som påbyggnaden står på, rymmer en gårdsgata, entréer med förgårdar, privata uteplatser/takterrasser samt gemensamma takterrasser.

I förslaget planeras en utveckling av strandpromenaden och att promenaden utformas som ett offentligt rum med en grön parkyta och är tillgänglig för både promenader och vistelse.

En förskola med tre avdelningar föreslås och en förskolegård om sammanlagt cirka 820 kvm, vilket motsvarar cirka 15 kvm uteyta per barn. Förskolegården i markplan är delvis upphöjd och skyddad mot strandpromenaden.

All bilparkering planeras ske i befintligt garage. Parkeringstalet för bil har beräknats uppgå till 0,5 (parkeringsplatser per lägenhet) för bostäderna. Det befintliga garaget rymmer cirka 100 parkeringsplatser till de cirka 212 bostäderna samt anvisade parkeringsplatser till de befintliga verksamheterna.

Tidplan

Samråd om detaljplanen pågick mellan 5 april – 17 maj 2016.
Granskning ägde rum under perioden 9 november – 7 december 2016. Planen antogs vid stadsbyggnadsnämndens 23 mars 2017, men upphävdes 14 december 2018 av Mark- och miljööverdomstolen. Upphävande av strandskydd inom planområdet hade då inte prövats. Stadsbyggnadskontoret genomförde därför en ny granskning, där upphävande av strandskydd inom planområdet prövades. Granskningen ägde rum 18 januari till 1 februari 2019. Stadsbyggnadsnämnden fattade nytt beslut om antagande 7 mars 2019. Detaljplanen för Vandenbergh 9 är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Byggaktör

Stockholms stad och SSM Bygg och fastighets AB. Fastigheten ägs av Niam.

Kontakt

Carla Hedberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad