dcsimg
Illustrerad flygvy mot sydost över planområdet med omgivning, Bällstaån/ Bällstaviken centralt i bild.
Illustrerad flygvy mot sydost över planområdet med omgivning, Bällstaån/ Bällstaviken centralt i bild.
Projekt Pågående

Bostäder vid Bällstaån

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 med mera ska cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål, verksamhetslokaler och en förskola byggas. Planen utvecklar även strandpromenaden.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola

Industrifastigheten Vandenbergh 9 omvandlas till cirka 212 bostäder, lokaler för publikt ändamål och verksamheter samt en förskola.

Planen utgår från byggnadens kulturhistoriska värde och tillvaratar dess karaktäristiska uttryck. Den befintliga byggnadens sockeldel ska behållas. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar. Terrassen, däcket som påbyggnaden står på, rymmer en gårdsgata, entréer med förgårdar, privata uteplatser/takterrasser samt gemensamma takterrasser.

I förslaget ska en utveckling av strandpromenaden göras och promenaden utformas som ett offentligt rum med en grön parkyta som är tillgänglig för både promenader och vistelse.

En förskola med tre avdelningar byggs med en förskolegård om sammanlagt cirka 820 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 15 kvadratmeter yta utomhus per barn. Förskolegården i markplan är delvis upphöjd och skyddad mot strandpromenaden.

All bilparkering sker i befintligt garage. Parkeringstalet för bil har beräknats uppgå till 0,5 (parkeringsplatser per lägenhet) för bostäderna. Det befintliga garaget rymmer cirka 100 parkeringsplatser till de cirka 212 bostäderna samt anvisade parkeringsplatser till de befintliga verksamheterna.

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen pågick mellan 5 april – 17 maj 2016.
  • Granskning ägde rum under perioden 9 november – 7 december 2016.
  • Planen antogs vid stadsbyggnadsnämndens 23 mars 2017, men upphävdes 14 december 2018 av Mark- och miljööverdomstolen. Upphävande av strandskydd inom planområdet hade då inte prövats.
  • Stadsbyggnadskontoret genomförde därför en ny granskning, där upphävande av strandskydd inom planområdet prövades. Granskningen ägde rum 18 januari till 1 februari 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden fattade nytt beslut om antagande 7 mars 2019.
  • Detaljplanen för Vandenbergh 9 blev överklagad till Mark- och miljödomstolen.
  • Detaljplanen vann laga kraft  7 oktober 2019. Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet. Länsstyrelsens beteckning: 40411-11027-2019.

Byggaktör

Stockholms stad och Niam.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad