Illustrerad flygvy mot sydost över planområdet med omgivning, Bällstaån/ Bällstaviken centralt i bild.
Illustrerad flygvy mot sydost över planområdet med omgivning, Bällstaån/ Bällstaviken centralt i bild.
Projekt Pågående

Bostäder vid Bällstaån

Mariehäll

I Mariehäll pågår en gradvis omvandling från industriområde till en blandad stad med bostäder och verksamheter. I detaljplanen för kvarteret Vandenbergh 9 med mera ska cirka 270 bostäder, lokaler för publikt ändamål, verksamhetslokaler och en förskola byggas. Planen utvecklar även strandpromenaden.

Projektfakta

Bostäder, lokaler och förskola

Industrifastigheten Vandenbergh 9 omvandlas till cirka 270 bostäder, lokaler för publikt ändamål och verksamheter samt en förskola.

Byggnadens kulturhistoriska värde tillvaratas och byggnadens sockeldel behålls. Överbyggnadsdelen rivs och ersätts med bostadshus i fyra till åtta våningar. Terrassen, däcket som påbyggnaden står på, rymmer en gårdsgata, entréer med förgårdar, privata uteplatser/takterrasser samt gemensamma takterrasser.

Strandpromenaden utformas som ett offentligt rum med en grön parkyta som är tillgänglig för både promenader och vistelse.

En förskola med tre avdelningar byggs med en förskolegård, som delvis är upphöjd och skyddad mot strandpromenaden.

All bilparkering sker i befintligt garage. Parkeringstalet för bil har beräknats uppgå till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet för bostäderna. Det befintliga garaget rymmer cirka 100 parkeringsplatser till de cirka 212 bostäderna samt anvisade parkeringsplatser till de befintliga verksamheterna.

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft 7 oktober 2019.
  • Byggnation beräknas pågå till våren 2024. Läs mer på Besqabs webbplats. 

Byggaktör

Besqab
Nivå, Besqab:s webbplats

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Kajsa Jonsson

projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planarbetet som skett.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad