Bilden visar ett flygfoto med planområdet markerat.
Där Enskede Värdshus ligger idag pågår detaljplanearbete för ett nytt bostadshus.
Projekt Planerat

90 bostäder vid Enskede Värdshus

Enskedefältet

Enskede Värdshus vill bygga ett nytt hus med cirka 90 bostäder på sin nuvarande fastighet. Förslaget innebär att det nuvarande värdshuset rivs och att restaurangverksamheten fortsätter i bottenvåningen på bostadshuset.

Projektfakta

Om detaljplanen

Enskede Värdshus har önskemål om att bygga cirka 90 bostadsrätter i ett nytt femvåningshus på sin nuvarande fastighet. Enskede Värdshus vill riva den nuvarande byggnaden men fortsätta med restaurangverksamheten i bottenvåningen på det nya huset.

I arbetet med detaljplanen kommer staden att noga utreda den nya byggnadens storlek, placering och utformning. Det är viktigt att de anpassas till platsens förutsättningar, till exempel när det gäller geotekniska förhållanden och närheten till ridskolan och småhusbebyggelsen på Enskedefältet.

Precis intill Enskede Värdshus planerar staden ett nytt bostadsområde, Bägersta Byväg, med över 600 bostäder. För att skapa en bra helhet i området kommer arbetet med de två projekten att samordnas noga.

Läs mer om detaljplanearbetet för projektet Bägersta Byväg.

Preliminär tidplan

  • Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning till Enskede Värdshus i juni 2017.
  • Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att starta detaljplanearbetet den 14 december 2017.
  • Samråd hålls preliminärt under kvartal 1/kvartal 2 2021

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

William Stepp

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad