Projekt Planerat

70 bostäder vid Enskede Värdshus

Enskedefältet

Enskede Värdshus vill bygga ett nytt hus med cirka 70 bostäder på sin nuvarande fastighet. Förslaget innebär att det nuvarande värdshuset rivs. Samråd om förslaget genomfördes 25 maj-27 juli 2021.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus i fyra våningar längs Sockenvägen och Bägersta byväg i stadsdelen Enskedefältet. Mot Sockenvägen förslås centrumverksamhet i bottenvåning. Parkeringsplatser anordnas i garage under den byggnadsdel som vetter mot Bägersta Byväg. Detaljplanen möjliggör också erforderlig utökning av fastigheten Rättikan 1 som bebyggs.

Byggnaden föreslås innehålla cirka 70 bostäder i varierande storlekar med centrumändamål i bottenplanet mot Sockenvägen. I framtaget förslag redovisas en restaurangverksamhet, men planförslaget möjliggör även andra användningar inom ramen för centrumändamål.

Planens genomförande förutsätter rivning av befintlig byggnad på platsen samt ianspråktagande av allmän parkmark där vissa träd tas bort till förmån för ny byggnad.

Vid korsningen Sockenvägen/Bägersta byväg skapas en indragen entréplats med entréer till både bostäder och lokal, vilket ger förutsättningar för rörelse på platsen under stora delar av dygnet.

Fastigheter inom planförslaget

De berörda fastigheterna Rättikan 1 och Enskede Gård 1:1 ägs av Stockholms stad. Rättikan 1 är upplåten med tomträtt till Enskede Värdshus Projekt AB.

Intilliggande plan

Precis intill Enskede Värdshus planerar staden ett nytt bostadsområde, Bägersta Byväg, med 150-200 bostäder. För att skapa en bra helhet i området kommer arbetet med de två projekten att samordnas noga.

Läs mer om detaljplanearbetet för projektet Bägersta Byväg.

Preliminär tidplan

  • Exploateringsnämnden beslutade om markanvisning till Enskede Värdshus i juni 2017.
  • Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att starta detaljplanearbetet den 14 december 2017.
  • Samråd genomfördes 25 maj-27 juli 2021.
  • Granskning, kvartal 2 2024
  • Antagande, kvartal 4 2024.

Bilder samrådsförslag

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Robert Moberg

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Christopher Pleym

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad