Översikt över området med ungefärligt planområde markerat med rosa.
Ungefärligt planområde markeras med rosa i bilden.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

150–200 nya bostäder nära Enskedefältet

Enskedefältet

Projektet omfattar cirka 150–200 lägenheter i flerbostadshus samt en utveckling av den befintliga rackethallens verksamhet. Bostäderna i förslaget är hyresrätter.

Det exakta förslaget om antal bostäder, utformning, höjder med mera presenteras vid samrådet. Under samrådsperioden finns det möjlighet för alla att ta del av förslaget och alla utredningsrapporter samt att lämna synpunkter. Det slutliga beslutet fattas sedan av kommunens politiska ledning.

Bakgrund till projektet

Området längs med Bägersta Byväg och sydost om Sockenvägen i stadsdelen Enskedefältet har sedan början av 2000-talet diskuterats som en lämplig plats för bostadsbyggande. I och med att arbetet med att lägga kraftledningen i en tunnel blev klart under 2011, kunde staden fortsätta med planerna på ny bebyggelse. Kostnaden för att gräva ner kraftledningen betalades av staden under förutsättning att de frigjorda ytorna skulle bebyggas.

De nya bostäderna kan bidra till en starkare koppling mellan Enskedefältet och den planerade bebyggelsen på Årstafältet.

Beslut om markanvisning

Exploateringsnämnden anvisade tidigare, i juni 2014, mark i området. Beslut om påbörja detaljplanearbetet för Bägersta Byväg togs i maj 2016 i stadsbyggnadsnämnden. Utredningar av platsen och planarbetet har visat att intentionerna i markanvisningen från 2014 inte kan genomföras och därför förlängdes den inte under 2020.

När exploateringskontoret får in en ansökan om markanvisning från en byggherre görs en första bedömning av om projektet är möjligt att genomföra eller inte. Om projektet bedöms vara möjligt att gå vidare med fattar exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut med en budget för projektet. Nämnden tar också beslut om markanvisning till byggaktören. Markanvisning är ett löfte om att ensamt få förhandla med staden om marken, under viss tid och på vissa villkor.

I Bägersta Byväg-projektet fattade exploateringsnämnden reviderat inriktningsbeslut och beslut om markanvisning till SMÅA och Wallenstam den 11 mars 2021. Vid samma tillfälle anvisades mark för rackethall och padelbanor till Enskede Rackethall AB. I juni 2022 tog exploateringsnämnden beslut om markanvisning till Årsta Golf AB.

Intilliggande plan

Enskede Värdshus önskar bygga bostadsrätter på sin nuvarande tomt. Förslaget innebär att den nuvarande byggnaden rivs. Restaurangverksamheten är tänkt att fortsätta i bottenvåningen på det nya huset. Detaljplanearbetet startade i december 2017 och kommer att samordnas med Bägersta Byväg-projektet.

Tidsplan

  • Beslut om start-PM för Bägersta Byväg fattades den 18 maj 2016. Därmed är arbetet med detaljplanen för området igång.
  • Samråd preliminärt under andra halvåret 2024.

Det är stadsbyggnadsnämnden som fattar beslut om att påbörja detaljplanarbete. Som underlag för beslutet tar stadsbyggnadskontoret fram en så kallad startpromemoria (start-PM) som beskriver planförslaget i grova drag och vilka frågor som ska utredas. Innan planarbetet startar upprättas ett planavtal som reglerar stadsbyggnadskontorets och byggherrens åtaganden. Här bestäms också en tidsplan och budget för planarbetet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Robert Moberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 131

Christopher Pleym
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 506

Projekt på Enskedefältet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad