Visionsbild. Den öppna bebyggelsestrukturen och det nya torget i korsningen Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen. Till höger den stora lind som bevaras. Bild KOD Arkitekter
Visionsbild. Den öppna bebyggelsestrukturen och det nya torget i korsningen Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen. Till höger den stora lind som bevaras. Bild: KOD Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Jutesprånget

Älvsjö

Förslag till detaljplan där cirka 60 nya bostadsrätter ersätter två friliggande villor och en nedlagd bensinstation i centrala Älvsjö. Planområdet gäller fastigheterna Jutesprånget 7−9 i Älvsjö.

 

Fler bilder

Visionsbild. Den föreslagna bebyggelsen sedd från väst/Sjättenovembervägen.
Visionsbild. Den föreslagna bebyggelsen sedd från väst/Sjättenovembervägen. Bild: KOD Arkitekter.
Visionsbild. Det norra huset sett från Segervägen. Strama takkupor och lokal för publik verksamhet markerar huvudgatan och bidrar till ökad stadsmässighet. En av de lägre byggnaderna i planområdets södra del skymtar i bakgrunden. Bild KOD Arkitekter.
Visionsbild. Det norra huset sett från Segervägen. Strama takkupor och lokal för publik verksamhet markerar huvudgatan och bidrar till ökad stadsmässighet. En av de lägre byggnaderna i planområdets södra del skymtar i bakgrunden. Bild KOD Arkitekter.
Planområdet med planerad bebyggelse. Bild, KOD Arkitekter.
Planområdet med planerad bebyggelse. Bild, KOD Arkitekter.
Ungefärligt planområde markerat i rosa. Det närliggande projektet Hillebarden 3 och 19 markerat med ett rosa fält.
Ungefärligt planområde markerat i rosa. Det närliggande projektet Hillebarden 3 och 19 markerat med ett rosa fält.
Karta med pågående planer markerade.
Karta med de tre samtidigt pågående planprojekten markerade i blått.

Projektfakta

60 nya bostäder

Samrådsförslaget gör det möjligt att komplettera området vid Johan Skyttes väg/Sjättenovembervägen med tre flerbostadshus för cirka 60 lägenheter. I förslaget ingår också lokaler för verksamhet i bottenvåningar, garage under mark och ett mindre torg.

Den nya bebyggelsen får entréer mot gata och uppförs i 2−4 våningar med inredd vind. Bebyggelsen trappar ner i skala i mötet med intilliggande villor.

Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader, kvartersmark och allmän plats.

Planområdet, som är cirka 2 700 kvadratmeter, ligger ungefär 350 meter från Älvsjö centrum. Idag finns två friliggande villor och en nedlagd bensinstation på fastigheterna som rivs.

Totalt tre delprojekt

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan.

De övriga två projekten är:

Dessa två projekt beräknas gå ut på samråd under hösten 2020.

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Johan Skyttes väg som stadsgata och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum och Älvsjö villastad och Långbro.

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd 19 maj–30 juni 2020
  • Granskning april 2021
  • Antagande oktober 2021.

Byggaktör

Jutesprånget AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Två projekt till vid Johan Skyttes väg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad