Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild KOD Arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Jutesprånget

Älvsjö

Förslag till detaljplan där cirka 60 nya bostadsrätter ersätter två friliggande villor och en nedlagd bensinstation i centrala Älvsjö. Planområdet gäller fastigheterna Jutesprånget 7−9 i Älvsjö.

Fler bilder

Möjlig gestaltning, byggnad 3a och 3b. Vy från Segervägen mot norr. Volym som studeras i detaljplan för Landsknekten 4 och 22 skymtar till höger i bild. Vy från Segervägen söder om byggnaden. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 3a och 3b. Vy från Segervägen mot norr. Volym som studeras i detaljplan för Landsknekten 4 och 22 skymtar till höger i bild. Vy från Segervägen söder om byggnaden. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2 samt volymer som studeras i detaljplaner i kvarteret Hillebarden och Landsknekten. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2 samt volymer som studeras i detaljplaner i kvarteret Hillebarden och Landsknekten. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 och 2. Vy från Johan Skyttes väg väster om byggnad 2. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 samt volym som studeras i detaljplan för Landsknekten 4 och 22. Vy från Segervägen mot sydväst. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1 samt volym som studeras i detaljplan för Landsknekten 4 och 22. Vy från Segervägen mot sydväst. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1med lokal i gavel. Vy från Segervägen mot sydväst. Bakom byggnad 1 skymtar byggnaderna 3a och 3b. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 1med lokal i gavel. Vy från Segervägen mot sydväst. Bakom byggnad 1 skymtar byggnaderna 3a och 3b. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 2. Vy från Sjättenovembervägen mot norr. Byggnaden i mötet med det lilla torg som föreslås i korsningen Johan Skyttes Väg och Sjättenovembervägen. Till höger i bild skymtar befintlig villa samt byggnad 3a och 3b. Bild KOD Arkitekter.
Möjlig gestaltning, byggnad 2. Vy från Sjättenovembervägen mot norr. Byggnaden i mötet med det lilla torg som föreslås i korsningen Johan Skyttes Väg och Sjättenovembervägen. Till höger i bild skymtar befintlig villa samt byggnad 3a och 3b. Bild KOD Arkitekter.
Gatusektion, Johan Skyttes väg. Den nya bebyggelsens samspel med befintlig bebyggelse. Till höger om ny bebyggelse i kvarteret Jutesprånget illustreras ny bebyggelse i kvarteret Landsknekten (samrådsförslag). Bild KOD arkitekter
Gatusektion, Johan Skyttes väg. Den nya bebyggelsens samspel med befintlig bebyggelse. Till höger om ny bebyggelse i kvarteret Jutesprånget illustreras ny bebyggelse i kvarteret Landsknekten (samrådsförslag). Bild KOD arkitekter
Fasadelevation, fasad mot söder. Sjättenovembervägen till vänster i bild, Segervägen till höger. Bebyggelsen ges varma toner i grönt och beigt. Skalan trappar ner i mötet med intilliggande villor. Till höger illustreras föreslagen bebyggelse i ny detaljplan för Landsknekten 4 och 22. Bild KOD Arkitekter.
Fasadelevation, fasad mot söder. Sjättenovembervägen till vänster i bild, Segervägen till höger. Bebyggelsen ges varma toner i grönt och beigt. Skalan trappar ner i mötet med intilliggande villor. Till höger illustreras föreslagen bebyggelse i ny detaljplan för Landsknekten 4 och 22. Bild KOD Arkitekter.
Fasadelevation, hus 2 mot väst. Till höger befintlig villa på fastigheten Jutesprånget 14, till vänster illustreras föreslagen bebyggelse i ny detaljplan på fastigheten Landsknekten 22. Bild KOD Arkitekter.
Fasadelevation, hus 2 mot väst. Till höger befintlig villa på fastigheten Jutesprånget 14, till vänster illustreras föreslagen bebyggelse i ny detaljplan på fastigheten Landsknekten 22. Bild KOD Arkitekter.
Fasadelevation, hus 3 a och 3b mot öst. Bild KOD Arkitekter.
Fasadelevation, hus 3 a och 3b mot öst. Bild KOD Arkitekter.

Projektfakta

60 nya bostäder

Detaljplanen gör det möjligt att komplettera området vid Johan Skyttes väg/Sjättenovembervägen med tre flerbostadshus för cirka 60 lägenheter. I förslaget ingår också lokaler för verksamhet i bottenvåningar, garage under mark och ett mindre torg.

Den nya bebyggelsen får entréer mot gata och uppförs i 2−4 våningar med inredd vind. Bebyggelsen trappar ner i skala i mötet med intilliggande villor.

Områdets kulturhistoriska värden och gröna kvaliteter ska tas tillvara i gestaltning av byggnader, kvartersmark och allmän plats.

Planområdet, som är cirka 2 700 kvadratmeter, ligger ungefär 350 meter från Älvsjö centrum. Idag finns två friliggande villor och en nedlagd bensinstation på fastigheterna som rivs.

Totalt tre delprojekt

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen som pågår och prövas parallellt med denna detaljplan.

De övriga två projekten är:

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Johan Skyttes väg som stadsgata och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum och Älvsjö villastad och Långbro.

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd 19 maj–30 juni 2020
  • Granskning 25 augusti–21 september 2021
  • Antagande november 2021.

Byggaktör

Jutesprånget AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Två projekt till vid Johan Skyttes väg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad