Bild som visar fasaden på de kommande ungdomsbostäderna vid Vårbergstoppen, sett från Vårbergsvägen.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Wästbygg/NREP
Projekt Pågående

Bostäder vid Vårbergstoppen

Vårberg

På en idag obebyggd plats vid Vårbergstoppen utmed Vårbergsvägen byggs 500 nya bostäder. Projektet bidrar till en mer levande gatumiljö på Vårbergsvägen samt till att stärka kopplingen till det intilliggande naturområdet.

Pågående arbeten

Projektfakta

500 bostäder intill Vårbergstoppen

Bebyggelsen blir ett varierat utbud av olika bostäder så som 174 ungdomsbostäder, cirka 300 bostadsrätter och 36 radhus. I anslutning till bebyggelsen utvecklas park- och naturområdet Vårbergstoppen.

Vårbergsvägen utvecklas till ett tydligare gaturum och en mer levande gatumiljö med aktiva bottenvåningar, bostadsentréer mot gatan, samt fönster in till parkeringsgarage. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen byggs bort och ersätts av en hastighetssäkrad övergång i plan. Fokus ligger också på att förbättra cykel och gångstråken igenom området.

Ambitionen är att tillföra området ett varierat utbud av bostäder som idag saknas, eller finns i mindre utsträckning.

Tidplan

  • Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 9 november 2017. 
  • Samråd genomfördes 5 juli – 30 augusti 2016.
  • Granskning 23 augusti – 20 september 2017.
  • Planen vann laga kraft 28 februari 2018.
  • Byggaktörer tillträder vintern 2021.

Byggaktörer

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och NREP bygger radhus och ungdomsbostäder.
Åke Sundvall Projekt AB bygger bostadsrätter.

Länk till byggaktörernas webbsidor för projekten.

Wästbygg
NREP
Åke Sundvall

Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen, bild: OWC Arkitekter & expressiv.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.
Översiktsbild av planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.
Visionsbild, Vårbergstoppen.
Bild som visar hur de kommande ungdomsbostäderna kommer att se ut. Byggs vid Vårbergstoppen.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Wästbygg/NREP

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anders Cedervall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Elin Dellström Gidmark (föräldraledig)

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad