Bild som visar fasaden på de kommande ungdomsbostäderna vid Vårbergstoppen, sett från Vårbergsvägen.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Wästbygg/NREP
Projekt Pågående

Bostäder vid Vårbergstoppen

Vårberg

Cirka 500 nya bostäder byggs utmed Vårbergsvägen. Projektet bidrar till en mer levande gatumiljö på Vårbergsvägen och till att stärka kopplingen till det intilliggande naturområdet.

Projektfakta

500 bostäder intill Vårbergstoppen

Längs med Vårbergsvägen byggs ett varierat utbud av olika bostäder, 174 ungdomsbostäder, cirka 300 bostadsrätter och 36 radhus. Samtidigt utvecklas park- och naturområdet i intilliggande Vårbergstoppen.

Vårbergsvägen får en mer levande gatumiljö med bostadsentréer mot gatan. Gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen byggs bort och ersätts av en hastighetssäkrad övergång. Cykel och gångstråken igenom området förbättras också.

Tidplan

  • Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 9 november 2017. 
  • Samråd genomfördes 5 juli – 30 augusti 2016.
  • Granskning 23 augusti – 20 september 2017.
  • Planen vann laga kraft 28 februari 2018.
  • Byggstart vintern 2021.

Byggaktörer

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och NREP bygger radhus och ungdomsbostäder.
Åke Sundvall Projekt AB bygger bostadsrätter.

Länk till byggaktörernas webbsidor för projekten.

Wästbygg
NREP
Åke Sundvall

Bildgalleri

Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen, bild: OWC Arkitekter & expressiv.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.
Översiktsbild av planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.
Visionsbild, Vårbergstoppen.
Bild som visar hur de kommande ungdomsbostäderna kommer att se ut. Byggs vid Vårbergstoppen.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Bild: Wästbygg/NREP

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anders Cedervall

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad