dcsimg
Exempel på möjlig gestaltning av radhusen
Exempel på möjlig gestaltning av radhusen
Projekt Pågående

Bostäder vid Vårbergstoppen

Vårberg

På en idag obebyggd plats vid Vårbergstoppen utmed Vårbergsvägen byggs 390 nya bostäder. Projektet bidrar till en mer levande gatumiljö på Vårbergsvägen samt till att stärka kopplingen till det intilliggande naturområdet.

Projektfakta

390 bostäder intill Vårbergstoppen

Bebyggelsen blir ett varierat utbud av olika bostäder så som 164 ungdomsbostäder, cirka 195 bostadsrätter och 36 radhus. I anslutning till bebyggelsen utvecklas park- och naturområdet Vårbergstoppen.

Vårbergsvägen utvecklas till ett tydligare gaturum och en mer levande gatumiljö med aktiva bottenvåningar, bostadsentréer mot gatan, samt fönster in till parkeringsgarage. Den befintliga gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen byggs bort och ersätts av en hastighetssäkrad övergång i plan. Fokus ligger också på att förbättra cykel och gångstråken igenom området.

Ambitionen är att tillföra området ett varierat utbud av bostäder som idag saknas, eller finns i mindre utsträckning.

Tidplan

Beslut i Stadsbyggnadsnämnden 9 november 2017. 
Granskning 23 augusti – 20 september 2017.
Samråd genomfördes 5 juli – 30 augusti 2016.
Planen vann laga kraft 28 februari 2018.

Tiden för att bygga är fem år från det att planen har vunnit laga kraft.

Ägare och byggherre

Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB bygger radhus och ungdomsbostäder. Åke Sundvall Projekt AB bygger bostadsrätter. 

Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen, bild: OWC Arkitekter & expressiv.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Exempel på möjlig gestaltning av ungdomsbostäderna, perspektiv från Vårbergsvägen.
Planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.
Översiktsbild av planförslaget, vy från söder, bild: Arkitema.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Jacob Johansson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad