dcsimg
Flygfoto med vy över hus
Flygfoto över Glavsfjorden
Projekt Pågående

Bostadsrätter och förskola vid Rämensvägen

Årsta

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, byggs 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar. Kvarteret ingår i Årstastråkets andra etapp.

Projektfakta

144 bostäder och en förskola

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. Kvarteret ligger vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen och här byggs 144 bostadsrätter, en förskola och en aktivitetspark.

Ny aktivitetspark för barn och ungdomar

Under sommaren 2018 påbörjade staden arbeten med en parkering och ett dagvattenmagasin. Stockholms stad kommer också att anlägga en ny gata med vändplats som är avsedd för trafik inom Glavsfjorden. Gatan beräknas vara klar hösten 2019, i samband med att den nya förskolan öppnar. Staden ska också anlägga en aktivitetspark för äldre barn och ungdomar i området. Arbetet påbörjas preliminärt under andra kvartalet 2020. Aktivitetsparken beräknas vara klar under slutet av 2020.

JM och Sisab är byggaktörer

I Glavsfjorden bygger JM 144 bostadsrätter. Inflyttning påbörjas preliminärt under fjärde kvartalet 2019. Bebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar.

JM:s webbplats för Gavelhusen

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är byggaktör för en ny friliggande förskola med sex avdelningar. Arbetet påbörjades under sommaren 2018. Förskolan beräknas öppna hösten 2019.

Del av Rämensvägen avstängd

Den del av Rämensvägen som ligger längs JM:s byggnation är avstängd för biltrafik, fram till och med bostadshusens färdigställande under 2019.

Nyheter

Bildgalleri

Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild för Gavelhusen: Bild: JM
Vy över hus och innergård. Människor umgås.
Visionsbild för Gavelhusen. Bild: JM
Bildvy över väg kantad av träd och hus. Människor som promenerar, cyklar och kör bil.
Visionsbild för Glavsfjorden. Bild: Sweco
Bildvy över förskolegård, gång- och cykelväg och grönska. Människor cyklar, leker och promenerar.
Visionsbild för förskola i Glavsfjorden. Bild: Sweco
Illustration över område men bostäder markerade
Illustrationsplan över Årstastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Kristin Eklund

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om Årstastråket

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad