Flygfoto med vy över hus
Flygfoto över Glavsfjorden
Projekt Pågående

Bostadsrätter och förskola vid Rämensvägen

Årsta

I kvarteret Glavsfjorden, mellan tvärbanan och Rämensvägen, har det nu byggts 144 lägenheter och en förskola med sex avdelningar. En aktivitetspark återstår att göra.

Projektfakta

144 bostäder och en förskola

Kvarteret Glavsfjorden ingår i Årstastråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 nya lägenheter. Kvarteret ligger vid tvärbanans station Valla Torg och Rämensvägen och i det ska finnas 144 bostadsrätter, en förskola och en aktivitetspark.

Ny gata och gång- och cykelväg

Under sommaren 2018 påbörjade staden arbeten med en parkering och ett dagvattenmagasin som nu är klara. Stockholms stad har även anlagt en ny gata med vändplats som är avsedd för trafik inom Glavsfjorden, samt en ny gång- och cykelväg.  

Byggaktörer och tidplaner

I Glavsfjorden har JM byggt 144 bostadsrätter som är klara och inflyttade. Bebyggelsen består av tre huskroppar i fem våningar. Några av husen ligger i sluttningen ner mot spåren och där kommer det att bli sex våningar.

JM:s webbplats för Gavelhusen

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) är byggaktör för en ny friliggande förskola med sex avdelningar. Arbetet påbörjades under sommaren 2018. Förskolan öppnade i början av 2020.

Aktivitetsparken kommer att skapas i samband med att Vallastråket byggs ut. 

270 bostäder vid Vallastråket

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad