• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

150 hyresrätter i Bredäng

Bredäng, Skärholmen

Tempelriddarorden (inom fastigheterna Tempelriddarorden 1, 2, 6, 7 och 8). Planerna omfattar cirka 150 nya bostäder i ett läge med god tillgång till boendekvaliteter såsom rekreation, service och kollektivtrafik. Längs Bredängs allé planeras bebyggelse med lokaler i bottenvåningarna för att för bidra till en levande stadsgata.

Det här förslaget kan bidra med cirka 150 nya bostäder, varav minst 30 för seniorer, i ett kollektivtrafiknära läge. Det aktuella området ligger strax söder om centrala Bredäng och cirka 350 meter från tunnelbaneuppgången. Busstrafik finns längs Bredängs allé och Spårväg syd planeras längs Skärholmsvägen.

Bostäderna kommer att ha god tillgång till stadskvaliteter som parker, naturområden, centrumfunktioner, skolor och förskolor.

Kvarteret Tempelriddarorden består av lamellhus i tre till fyra våningar. Den nya bebyggelsen skall inordna sig i befintlig struktur genom volymhantering och planmönster. Byggnaderna ska också bidra till att skapa tydligare gaturum på platsen.

Förslaget är ett viktigt bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål om att bygga 140 000 bostäder till år 2030, samt att omvandla Bredängs allé till ett urbant stråk.

Tidsplan

  • Start-PM: maj 2022 och december 2023
  • Samråd: januari 2025
  • Granskning: januari 2026
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: april 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Markägarförhållanden och byggaktör

Stockholms stad äger marken inom planområdet och upplåts med tomträtt till Stena Fastigheter.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Kajsa Jonsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 498

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad