• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Centrala Bredäng

Bredäng

Centrala Bredäng ska utvecklas till en trygg och levande stadsdel där förutsättningarna för att leva ett rikt stadsliv ökar. Bredängs egen identitet ska bevaras och stärkas med den nya bebyggelsen.

Ett planförslag ska tas fram för Centrala Bredäng. Målsättningen är att möjliggöra för cirka 650 bostäder samt lokaler för verksamheter i huvudsak i och kring den tidigare panncentralen samt i centrum.

Stadsutvecklingen ska bidra till utveckling av offentliga rum samt ny bebyggelse i Bredängs centrum och längs delar av Bredängsvägen, Vita Liljans väg, Gröna stugans väg samt Ålgrytevägen.

Projektet ska stärka det strategiska sambandet mellan Mälarhöjden och Bredäng genom utveckling av stadsrum som kopplar samman stadsdelarna samt genom utvecklade målpunkter i Bredäng. Projektet bidrar till en ökad täthet i ett mycket kollektivtrafiknära läge.

Bredängs centrum

Målsättningen är en stadsutveckling som värnar den ursprungliga tanken om centrumets småskaliga karaktär och den mer storskaliga bebyggelsen. Den nya byggnaden planeras på den befintliga markparkeringen i centrumets södra del. Syftet med ett högre hus är att skapa fler bostäder i ett mycket kollektivtrafiknära läge. Delar av centrumets utomhusmiljö planeras att ses över för att skapa tryggare och trivsammare platser. 

Centrala Bredängs östra delar

För att möjliggöra ny bebyggelse i områdets östra delar föreslås befintliga verksamhetsbyggnader att rivas, undantaget den före detta panncentralen. Målsättningen är att den före detta panncentralen och kringliggande stadsrum ska utvecklas som målpunkt, för i huvudsak verksamheter. I övrigt är målsättningen att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Dialog

I början av 2021 genomfördes en digital dialog med Bredängsskolans elever, i syfte att förstår hur de rör sig i de centrala delarna av Bredäng. Resultatet utgör kunskapsunderlag i framtagande av planförslag.

Tidsplan

  • Samråd: planeras kvartal 2, 2025
  • Granskning: planeras kvartal 4, 2026
  • Antagande: planeras kvartal 2, 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktörer

  • Magnolia Bostad AB
  • Primula Bostad AB
  • Verket Fastigheter AB
  • Skärholmens församling

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Susanne Arvidsson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 372

Cristina Engwall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 677

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Fokus Skärholmen

Projekt i Bredäng

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad