Illustrationsplan, Bullerbytorget.
Projekt Pågående

Nu växer Bullerbytorget fram i Annedal

Mariehäll

Annedal har genomgått en förändring från ett industriområde till en levande stadsdel med bostäder, skola, verksamheter, torg och flera parker samt ett promenadstråk längs Bällstaån. Nu bygger Stockholms stad ett aktivitetstorg vid Mariehällskolan i hörnet Tappvägen/Annedalsvägen. Tappvägen byggs rustas upp. Torget och Tappvägen beräknas vara klart sommaren 2022.

Bullerbytorget - den sista pusselbiten i Annedal

I Annedal mellan Mariehällsskolan, Tappvägen, Annedalsvägen samt kvarteret Baltic 8 ligger en grusad yta som använts som parkering och område för arbetsetablering.

Här växer ett nytt torg fram – Bullerbytorget, som byggs upp med terrasser. Torget kommer förses med stolar, bord samt parksoffor samt platsbyggda objekt i trä. Avsatserna mellan terrasserna lutar så man kan snedda över torget åt alla håll trots att det är uppdelat i terrasser. De lutande planen ger i även möjlighet till lek mellan terrasserna.

För torget har ett gestaltningsprogram tagits fram. I de olika terrass-ytorna finns olika funktioner:

  1. Entréplatsen. Entréplats till Mariehällsskolan med bänkar och grupper med träd som till exempel tallar och blommande prydnadskörsbärsträd. Här finns även ett trädäck där man kan sitta och spana ut över torget.
  2. Spelplanen. En yta för barn som tycker om att spela, springa och tävla. Ytan förses med en slags spelplan med målad asfalt, spelplanen har dock inget givet spel med regler utan den som vill spela får komma på sina egna regler.
  3. Scenen. Är en terrass för barn som tycker om att hoppa, stå på scen eller sitta och titta från läktaren. Ytan förses med studsmattor, scen och läktare och scenen får lite extra belysning.
  4. Yta att hänga på. En yta där man ska “hänga”. Ytan förses med en hängmatta, pingisbord och bänkar.
  5. Soldäcket. En plats med solstolar och fasta cafémöbler. Hit kan man gå och ta med sig sin kaffe eller sitta och sola i solstolarna.
  6. Franska torget. En yta med grus, träd och parksoffor. Här kan man spela boule eller bara sitta i den skira lövskuggan och betrakta torget.

De redskap som används i terrassernas aktivitetsytor är redskap som passar äldre barn och ungdomar. Hängmatta, studsmattor, pingisbord och spelmål. Spelmålen är utformade på ett sätt så att det är möjligt att hitta på egna regler för spelet.

Den övergripande belysningen på torget är linspänd. Vid möblerna placeras belysning, likaså vid scenen.

Vad vore ett torg utan grönska?

Torget får även lite grönska som består av flera olika trädarter, buskträd, perenner och lökväxter som blommar på våren, exempelvis finns;

  • Korstörne: Ett mindre träd med ljusgrönt skirt bladverk. Skiftar i ljusgult på hösten.
  • Ginnalalönn: Ett mindre flerstammigt träd med ett rumskapande växtsätt och frodigt grönt bladverk. Skiftar i orange på hösten
  • Vårkörsbär: Ett litet träd med vit blomning på våren. Skiftar i orange på hösten.
  • Tall: Vanlig svensk tall

För att skapa bästa möjliga förhållanden för växter och skapa fördröjning kommer avrinningen ske mot Bullerbytorgets brunnar eller luftningsbrunnar in i växtbäddarnas skelettjordar.

Bullerbytorget är smalt och långt, cirka 2260 kvm.

På torget mot kvarteret Baltic 8 och mot Mariehällsskolan går en gågata som enbart ska användas för vissa leveranser till skolan och som angöringsgata till butiker i bottenvåning på kvarteret Baltic 8. Gågatan är en del av Bullerbytorget.

Gatuarbeten längs Tappvägen

I samband med färdigställandet av Bullerbytorget kommer Tappvägen rustas upp med ny beläggning, övergångsställen och parkeringsfickor samt komplettering av träd. Arbetena sker etappvis med start från Bällstavägen ned mot Annedalsvägen. Arbetena kommer innebära en del olägenheter i form av begränsad framkomlighet och att parkeringsplatser tillfälligt stängs av. Boende kommer kunna komma till sina fastigheter under hela arbetsperioden.

Tidplan

Arbetena påbörjades i september 2021 och beräknas att avslutas under hösten 2022. Först genomförs torget, därefter upprustning av Tappvägen. 

Störningar under byggtiden

Arbete får utföras mellan klockan 07:00 till 22:00. Arbetena med att anlägga den nya parken innebär en del störningar, till exempel byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet, avstängda gator och tillfälligt omlagda vägar i närområdet med mera. Vänligen parkera på avsedd plats och följ den vägvisning som anges.

Området är instängslat. En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte tar sig in på eller vistas inom arbetsområdet.

Arbetena utförs av Solution Markteknik i Mälardalen AB på uppdrag av exploateringskontoret.

Kontakt

Fredrik Ågren

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad