Inhägnad förskola med träd och gräsmattor runt förskolan. Människor i rörelse. Illustration.
Illustration som visar förskolans byggnadsvolym med entré i suterrängvåning, sett från Brunskogsbacken. Utformning studeras vidare i bygglovsskedet. (Norconsult).
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Utbyggnad av förskolor i Farsta strand

Farsta strand

Två förskolor i Farsta strand planeras att byggas ut och därmed ha cirka sex avdelningar per förskola. Planen har fått laga kraft.

Preliminär tidsplan

Planerna för ombyggnad av förskolorna på fastigheterna Tornö och Risselö 2 är pausade och kommer inte att genomföras i närtid. Den här sidan kommer att avpubliceras 25 april 2025.  

Två nya detaljplaner ska göra det möjligt att befintliga förskolor inom fastigheterna Risselö 2 och Tornö 2 i Farsta strand kan ersättas med nya förskolor. De nya byggnaderna blir större och mer ändamålsenliga så att förskoleverksamheterna kan utökas till cirka sex avdelningar per förskola.

De nya byggnaderna ska anpassas till omgivande kultur- och naturmiljö och dess karaktär. Detaljplanerna ska även pröva möjligheten att utöka befintliga förskolegårdar.

Risselö 2 ligger strax sydöst om Farsta Sim- och idrottshall och Törnö 2 ligger strax söder om Farsta tunnelbanestation.

Planförslaget möjliggör en förskola i två plan med sadeltak. Den är placerad längs med Ekshäradsgatan. Komplementbyggnader för verksamhetens behov får uppföras. Planförslaget innebär en förskolegård med en total friyta om cirka 3 685 kvm.

Ett växande Farsta

Utbyggnaden av tunnelbanan i söderort och Citybanan för pendeltåg gör att nya bostäder och arbetsplatser nära bra kollektivtrafik och service kan byggas i Farsta. Staden har åtagit sig att bygga totalt cirka 40 000 nya bostäder i tunnelbanans influensområde – från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck.

I Farsta planeras en stadsutveckling med omkring 8 000 nya bostäder. Det är nästan en fördubbling av antalet bostäder i området. Fler bostäder ställer även krav på fler förskoleplatser. SISAB har sett över behovet och möjliga utvecklingsplatser vilket bland annat resulterat i en möjlig utökning av de befintliga förskolorna inom Risselö 2, Tornö 2.

Tidsplan

Risselö 2

 • Start-PM september 2019
 • Samråd 16 juni–17 augusti 2020
 • Granskning 2 december–19 januari 2021
 • Antagande 26 maj 2021
 • Laga kraft 29 juni 2021

Tornö

 • Start-PM september 2019
 • Samråd 1 december 2020-18 januari 2021
 • Granskning 8 juni–5 juli 2022
 • Antagande oktober 2022
 • Laga kraft 30 juni 2023

Kapellskär

 • SISAB beslutade att inte gå vidare med denna del av projektet i januari 2022
 • Start-PM september 2019

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad