Perspektiv över förslaget. De tre huskropparna syns, sett från tunnelbaneperrongen, framför den befintliga fastigheten. Tillbyggnaderna är i ljus puts med detaljer i trä vid fönstren. Framför byggnaderna syns några träd och gräsytan mellan byggnaderna och gång- och cykelbanan längs med tunnelbanespåret. .
Perspektiv från tunnelbaneperrongen. Vy sett från samma sida som Örbyleden. Bild: Arkitema Architects
Projekt Pågående

Fler hyresrätter vid Bandhagens centrum

Bandhagen

Bredvid tunnelbanespåret byggs cirka 100 nya hyresrätter. Genomförande av den nya detaljplanen innebär tillbyggnad på den befintliga fastigheten Ramsökaren 2, den före detta skolbyggnaden. Planen har fått laga kraft.

Projektfakta

Tillbyggnader till befintligt flerbostadshus

Öster om tunnelbanespåret planeras nya hyresrätter genom tre tillbyggnader till den befintliga byggnaden. Den föreslagna tillbyggnaden ligger längs med tunnelbanespåret och bredvid en befintlig gång- och cykelväg. Med hjälp av de nya bostäderna kan detta bli en mer inbjudande plats, och en ny innergård kan skapas mellan befintlig byggnad och de tillkommande.

Fastigheten ligger precis vid tunnelbanespåret vid Bandhagen tunnelbanestation och angränsar i övrigt till Trollesundsvägen och Örbyleden. Fastigheten utgörs idag av en före detta skolbyggnad som är ombyggd till bostäder.

Byggaktör

Svenska Hus.

Tidplan

  • December 2016, markanvisning till Svenska Hus
  • Juli 2017, start-PM godkändes
  • Samråd genomfördes 11 februari-9 mars 2020
  • Granskning genomfördes 23 september-20 oktober 2020.
  • Planen antogs i december 2020
  • Planen vann laga kraft 8 juli 2021

Bilder från granskning

Perspektiv över förslaget. De tre huskropparna syns, sett från tunnelbaneperrongen, framför den befintliga fastigheten. Tillbyggnaderna är i ljus puts med detaljer i trä vid fönstren. Framför byggnaderna syns några träd och gräsytan mellan byggnaderna och gång- och cykelbanan längs med tunnelbanespåret. .
Perspektiv från tunnelbaneperrongen. Vy sett från samma sida som Örbyleden. Bild: Arkitema Architects
Illustrationsplan över föreslagen bebyggelse och befintlig fastighet. Till vänster i bilden syns tunnelbanan och till höger det befintliga parkeringsdäcket och föreslagna tillkommande parkeringsplatser.
Illustrationsplan över förslaget. Bild: Arkitema Architects
Perspektiv sett från cykelbro över Örbyleden. Förslaget är monterat i ett foto från platsen. Framför byggnaderna syns befintlig grönska. Bilden visa den befintliga byggnaden i tegel och föreslagen tillbyggnad i grått med trädetaljer.
Perspektiv sett från cykelbro över Örbyleden. Bild: Arkitema Architects
Perspektiv från Tunnelbaneperrongen. Sett från centrumsidan. Bild: Arkitema Architects

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Gällande planer, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Philip Feng

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad