Föreslagen ny bebyggelse sett från parkstråket söder om Jordärtskockan 9.
Föreslagen ny bebyggelse sett från parkstråket söder om Jordärtskockan 9. Möjlig utformning och gestaltning av byggnaderna. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Flerbostadshus bredvid Enskedefältets skola

Enskedefältet

Förslaget till ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga cirka 40 bostäder i flerbostadshus mellan befintlig lamell utmed Sockenvägen och Enskedefältets skola. Fastighet som berörs är del utav Jordärtskockan 9.

Projektfakta

Förslaget till ny detaljplan ska möjliggöra för nybyggnad av cirka 40 bostäder inom del av fastigheten Jordärtskockan 9 vid Sockenplan i stadsdelen Enskedefältet. Den nya bebyggelsen kommer ligga på yta från fastighetens bostadsgård. De tillkommande bostäderna är tänkta som bostadsrätter.

Planområdet ligger mellan det befintliga lamellhuset på fastigheten och Enskedefältets skola och består av en grön gård med uppvuxna träd, umgängesytor för de boende och en parkeringsyta.

Fastigheten Jordärtskockan 9 ägs av AB Stockholmshem. Stockholmshem vill utveckla sin fastighet och har avtalat med byggaktören Viktor Hanson AB om att utveckla nya bostäder inom del av fastigheten. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM, december 2020
  • Samråd, genomfördes 13 september-11 oktober 2022.
  • Granskning, kvartal 2 2023
  • Antagande, kvartal 4 2023

Byggaktörer

Viktor Hanson AB

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad