Fotograf: Rebecka Grönjord, Stockholms stad och Elsa Bergebo, Funkia AB.
Projekt Planerat

Förstärkning av grönstruktur i Örby och Bandhagen

I natur- och parkmark, samt vid vissa gator i delar av Örby och Bandhagen finns behov av att förbättra sambanden mellan grönområden, öka den biologiska mångfalden och bygga nya lösningar för att hantera dagvatten. Området är utvalt att utvecklas inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm.

Projektfakta

Inom projektet kommer förutsättningarna för växt- och djurliv att förbättras genom att sambanden mellan parker och naturområden stärks. Dagvatten infiltreras och fördröjs för att underlätta hanteringen vid kraftigt regn eller skyfall samt möjligheten för rekreation i området förbättras.

De gröna sambanden stärks

Det aktuella området består till stor del av kuperade naturområden med varierade skogsmiljöer och innehåller värdefulla livsmiljöer för många arter. Äldre barr- och ädellövträd skapar plats för fåglar, svampar och många andra arter. För att arterna som är beroende av ekar och tallar även i framtiden ska kunna leva och föröka sig är det att viktigt att kopplingen till andra grönområden utvecklas. Detta gynnar fåglar och insekter samt bidrar till högre biologisk mångfald.

Åtgärder

 • Friställa gamla ekar och tallar för att gynna träden och därmed arter knutna till ek- och barrskogsmiljöerna
 • Placera ut död ved och skapa högstubbar
 • Ordna boplatser för fåglar i form av holkar.

Den biologiska mångfalden i området förbättras

Ett ekosystem med många arter (stor biologisk mångfald) är mer motståndskraftiga och mindre sårbara än ekosystem med få arter. Projektet ska skapa goda kopplingar mellan grönområden, stärka livsmiljöerna och skapa förutsättningar för ändamålsenlig skötsel.

Genom att plantera träd, anlägga äng, placera ut död ved och skapa boplatser för insekter och fåglar ökas den biologiska mångfalden i området.

Åtgärder

 • Anlägga äng på mark som idag har kortklippt gräs och därmed minska behovet av maskinklippning. Att maskinklippa gräsytor är både tidskrävande, kostnadsdrivande och dåligt för miljön.
 • Plantera pollinatörsvänliga växter som blommar tidig vår till sen höst.
 • Plantera blommande buskar och träd med bär och frukter som gynnar bland annat fåglar.
 • Skapa brynmiljöer (en övergång mellan skog och öppen mark bestående av örter, träd och buskar) som fungerar som boplats och skydd för djur och insekter.
 • Skapa boplatser för insekter i till exempel sandblottor, mulmholkar och död ved.

Regn- och skyfallsåtgärder genomförs

I Bandhagen, Högdalen och delar av Örby finns risk för översvämning vid skyfall eller kraftigt regn. Vattnet rinner via gator i området till låglänt mark i närliggande områden. För att minska belastningen på dagvattennätet och på så sätt förbättra situationen kommer det att byggas dagvattenlösningar på flera platser inom projektet.

Den största dagvattenåtgärden sker vid Årdalavägen. Där kommer gräsytorna att byggas om och träd planteras i växtbäddar så att en del av vattnet tas om hand innan det når områden med låglänt mark som tidigare haft problem med översvämningar. Äng kommer att anläggas för att underlätta för pollinerande insekter och på så sätt förbättra den biologiska mångfalden.

Åtgärder

 • Bygga om gatusektioner och växtbäddar för att fördröja dagvatten och hantera skyfall och kraftigt regn.
 • Fördröja dagvatten genom att justera lutningar av hårdgjorda ytor och nedsänkning av gräsytor.

Bättre upplevelsevärden och kunskap om naturen

Projektområdet är en plats där människor bor och vistas. Genom att utveckla lekmöjligheter och pedagogiska inslag samt införa mer blomsterprakt kan området bli tryggare och ge fler upplevelser.

Information om de åtgärder som utförs och de naturvärden som finns på platsen kommer att lyftas fram. Vid lekplatser och i anslutning till förskolor kommer det att ges förutsättningar att på ett inspirerande och lekfullt vis lära sig om naturen.

För att lättare hitta till parker och natur tydliggörs entréerna vid gångvägarna för att uppmuntra till besök.

Åtgärder

 • Information och skyltning för att framhäva och förklara
 • Pedagogiska inslag riktade till barn kopplat till naturvärdena lockar till naturlek
 • Entréerna görs tydligare för att sammankoppla parker och rekreationsstråk.

Tidplan

 • Inriktningsbeslut 24 augusti 2023
 • Genomförandebeslut planeras sommaren 2024
 • Byggstart planeras vintern 2024/2025.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad