Kontorshus i tegel med två nya våningar med glas och balkong. Människor i rörelse, träd och bilar. Visionsbild.
Stettin 9, perspektiv från Sandhamnsgatan söderifrån, påbyggnad på tak två våningar. Visionsbild.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Påbyggnad på kontor i Frihamnen

Gärdet

Plan för att bygga på två våningar på ett befintligt kontorshus som idag är fyra våningar i fastigheten Stettin 9 i Frihamnen. Planen har fått laga kraft.

Karta över området.

Planändringen följer den stadsutveckling som pågår i närområdet där industri och kontorshus har byggts på med två våningar. Flera fastigheter har ombildats till bostäder med påbyggnader på tak. Att Stettin 9 behålls som kontorshus bidrar till en blandning funktioner i området.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65. Fastigheten är belägen i Frihamnen inom stadsdelen Gärdet, Östermalm. Planområdet avgränsas av Tegeluddsvägen och Sandhamnsgatan samt av fastigheterna Stettin 4, 7 och 8.

Varför görs planändringen?

Fastighetsägaren önskar en ändring av detaljplanen för att möjliggöra en påbyggnad på ett befintligt kontorshus med lokaler för kontorsverksamhet i två våningar. Total tillkommande yta cirka 4000 m2 BTA.

Påbyggnadsförslaget ligger i linje med intilliggande fastigheters genomförda påbyggnader eller förslag som ligger i antagna och laga kraft vunna detaljplaner men som ännu inte börjat byggas.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft den 14 mars 2017.
  • Antagande kvartal 1 2017.
  • Granskning 12 oktober 2016–9 november 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Fastighets AB Stettin. 

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad