Projekt Planerat

Gribbyparken upprustas

Spånga

Gribbyparken är en kvarterspark belägen i Spånga, nära Spångavägen och Gribbyvägen. Platsen är utvald att utvecklas och upprustas inom satsningen Grönare Stockholm för att bli en trygg och mångfunktionell park med fokus på biologisk mångfald och dagvattenhantering.

Projektfakta

Parken består av två delar på var sida om Logvägen. Väster om vägen finns det en lekplats, anlagd i en gammal fruktträdgård och öster om vägen finns en öppen yta med pulkabacke och grill.

I Gribbyparken finns möjlighet att stärka den biologiska mångfalden genom många små åtgärder på gräsytor och i bryn, justering av belysning och anläggning av bostäder för insekter, kräldjur och fåglar.

Parken är ett bra exempel på hur en plats kan vara multifunktionell genom att utvecklas till att vara både lekplats och aktivitetsyta, främja biologisk mångfald samt att parken vid kraftigt regn kan fungera som en uppsamlingsyta för regn- och dagvatten från närliggande gator.

Gribbyparken juni 2023. Foto: Lennart Johansson

Åtgärder i parken

Upprustning av lekplatsen

Lekplatsen upprustas och fler sittplatser skapas. Lekutrustningen flyttas från lågpunkter där vattnet blir stående vid ihållande regn.

Naturlekstig genom parken

En naturlekstig anläggs genom parken.

Sittplatser vid grillen och pulkabacken

Vid pulkabacken planeras nya sittgrupper med bord.

Uppsamlingsyta för regn och dagvatten

En uppsamlingsyta för vatten från gator och andra hårda ytor i området anläggs. Detta innebär att vatten leds till sänkor i terrängen som inte påverkar lekutrustning, framkomlighet eller utgör fara för barn. Här samlas och fördröjs vattnet vid skyfall och ihållande regn vilket minskar risken för översvämning.

Skapa bostäder för insekter, kräldjur, fladdermöss och fåglar

Det finns redan en hel del fågelarter i parken och många olika sorters holkar sätts upp för att bevara och förbättra fågellivet.

För att ge möjlighet för groddjur och fladdermöss att övervintra byggs ett ”grodhotell”.

Insektshotell sätts upp och en så kallad sandblotta där insekter får möjlighet att bygga bon planeras i ett läge där färre besökare rör sig.

Nya ängsytor och begränsning av klippta gräsytor

Artrikedomen i gräsmattor ökas genom nysådd, pluggplantor och skapande av äng. Gräsmattor bevaras på utvalda ytor då de också används för lek och vistelse.

De gamla träden bevaras och nya träd planteras

De gamla träden som finns i parken kommer att bevaras så mycket som det går. Nya träd och buskar planteras med fokus på arter som blommar och ger bär för att gynna pollinatörer, insekter och fåglar i form av föda och boställe.

Ändamålsenlig belysning som inte stör den biologiska mångfalden

Befintlig belysning byts ut så att parken fortsatt upplevs trygg medan inget onödigt ljus stör insekter, fladdermöss och fåglar. Samtidigt minskar energianvändningen.

Informationsträff och workshop för boende

Boende i området hade den 15 juni 2022 möjlighet att ta del av de planerade planerna, då trafikkontoret genomförde en informationsträff och workshop i parken.

Fokus var på biologisk mångfald, fågelholkar, insektshotell och pollinering samt vad man som villaägare kan göra för att främja biologisk mångfald i sin egen trädgård. Villaägare fick också holkritningar med information om parkens fåglar med sig hem.

Tidplan

  • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden 17 november 2022.
  • Genomförandebeslut togs 8 juni 2023.
  • Byggstart hösten 2023.
  • Genomförande klart hösten 2024.

Vill du veta mer?

Kontakt

Trafikkontoret

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens gröna värden. Parker, gångstråk, gator, torg och naturområden förnyas, förbättras och rustas upp. Satsningen startade 2017.

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Uppdaterad