• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gatuarbeten längs Lövholmsvägen

Gröndal

Stockholms stad ska bredda befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.

Ny gång- och cykelbana

Stockholms stad ska bygga om och bredda den befintliga gång- och cykelvägen vid Lövholmsvägen. Den nya gång- och cykelvägen får dubbelriktad cykelväg och separerad gångbana. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk, som är en del av ett sammanhängande nät av cykelstråk för arbetspendling. I ett senare skede kommer en fortsättning av gång- och cykelvägen att anläggas av trafikkontoret. Staden gör också hastighetsdämpande åtgärder i vägbanan och elarbeten.

Nytt övergångsställe

Tidigare övergångsställe vid Lövholmsvägen, mellan Fregattvägen och Fågelsångsvägen, togs bort i samband med att JM byggde nya bostadshus i området. Detta är ersatt med ett provisoriskt övergångställe på samma plats och kommer att ersättas med en permanent övergång.

Nät av cykelvägar för enklare och säkrare cykling

Stockholms stad planerar för att det ska bli enklare och säkrare att cykla i staden. Den viktigaste delen i stadens cykelplan är att bygga om och bygga ut cykelinfrastrukturen till ett sammanhängande och framkomligt nät av cykelvägar, där drift och underhåll bidrar till att det är bekvämt, säkert och enkelt för alla cyklister att cykla året om.

Gatuarbeten

Arbetet med att bredda gång- och cykelbanan längs Lövholmsvägen startade i slutet av augusti, 2022. Arbetet är uppdelat i etapper och påbörjades i den norra delen av Lövholmsvägen, i korsningen med Gröndalsvägen.

Ombyggnationen innebär att delar av gångbanan stängs av. Vägen kommer vara öppen för biltrafik under hela produktionstiden.

Träd och buskar

Hur många träd tas ner och planteras?

I och med breddningen av cykelbanan tas flera träd och buskar längs Lövholmsvägen bort. Sammanlagt har 11 träd fällts under entreprenaden. Ytterligare två träd kan behöva tas ner men ska om möjligt sparas. De träd som tagits ner stod antingen i den nya gång- och cykelbanans sträckning eller i slänten ner från gångbanan.

De träd och buskar som tas bort under entreprenaden ersätts med nya träd, buskar och växtlighet när arbetet är klart. Då slänten blir relativt brant kan vi inte plantera stora träd då de riskerar att falla och inte får tillräckligt med jorddjup. Tre större träd planteras i entreprenaden, ett valnötsträd, en skogslind och ett bergkörsbärsträd. Utöver det planteras även flera mindre träd och buskar till, huvudsakligen syrener men även rönnbärsapel, hassel, rosenapel, fläder och mullbär.

Tidsplan

Ombyggnationen startade i september 2022 och planeras vara klar till sommaren 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefon

Ebba Von Platen
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 604

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Gröndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad