• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Cirka 150 bostäder vid Klubbacken

Hägersten

Vid Klubbacken i Hägersten planerar staden för cirka 150 bostäder. Fastighet som berörs är del av Hägersten 1:1. Förslaget var på samråd mellan 2 maj och 13 juni 2023.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 150 bostäder, längs Klubbensborgsvägen i Hägersten. Bostäderna planeras bli både bostadsrätter och hyresrätter. Planen möjliggör även för lokaler i bottenvåningarna, som tillsammans med bostadsentréerna kan bidra till den upplevda tryggheten och ett mer levande stadsrum.

Förslaget innehåller 10 punkthus längs Klubbensborgsvägen och vid korsningen med Brådstupsvägen.

Den nya bebyggelsen kan bidra till att stärka korsningen Klubbacken, Klubbensborgsvägen och Brådstupsvägen, som ett nära centrum och mötesplats.

Hur påverkas Kastanjeparken/Brådstupsparken?

Ett genomförande av förslaget innebär att Brådstupsparkens lekplats (även kallat Kastanjeparken) flyttas något och en ny lekplats byggs. Stadens ambition är att återskapa de lek- och upplevelsevärden som finns i parken idag och komplettera med nya lekvärden anpassade till dagens behov. Det kommer fortsatt finnas plana lekytor men andelen lek i kuperad naturmark kommer att öka.

Vad händer med förskolan längs Brådstupsvägen?

Den befintliga förskolan är inte en del av planområdet. Det förslag till ny detaljplan som tas fram för Klubbacken kommer inte påverka lokalen där förskolan ligger idag.

Fastigheten Bellmanskällan 11 där förskolan ligger ägs av Fastighets AB Senator. Ett planarbete initierat av den fastighetsägaren pågår och du kan följa arbetet under diarienummer 2021-02857.

Kastanjeparken är allmän platsmark som är planlagd som park.

Kommer planerna påverka Mälarhöjdens båtklubb?

Förslaget till ny detaljplanen påverkar inte delen av gällande detaljplan där småbåtshamnen ingår. En mindre justering av planen görs för vändplanen.

Tidsplan

  • Start-PM 26 november 2020
  • Samråd genomfördes 2 maj–13 juni 2023
  • Granskning kvartal 1 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 2 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Primula Byggnads AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Jesper Fornander
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 223

Jonida Qureshi
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 265 34

Projekt i Hägersten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad