Flygbild över omrdet med de förslagna flerbostadshusen längs Selmedalsvägen. I bakgrunden ses Klubbacken och utsikt över Mälaren. Illustration
Vy från sydväst.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder och förskolor vid Selmedalsvägen

Hägersten

Förslag till detaljplan för att bygga cirka 450 lägenheter och två förskolor utmed Selmedalsvägen i västra delen av Axelsberg, i fastigheterna Fader Bergström 1, 2 och 3 samt Hägersten 1:1.

450 bostäder och två förskolor

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för att bygga 450 lägenheter i kvarteret Fader Bergström, på båda sidor om Selmedalsvägen i Axelsberg. Förutom bostäder planeras två nya förskolor i bostadshusen.

Grupper av punkthus

Förslaget innehåller grupper av punkthus som byggs nära varandra intill Selmedalsvägen. Det ger många nya lägenheter, bevarad sikt mot omgivningarna och en gata med stadskänsla då husen fått lokaler för service i bottenvåningar mot gatan.

Förslaget innebär viss påverkan på naturmark, men är anpassat så att de områden med högst naturvärden bevaras.

Bilder

Vy över flerbostadshus i ljusa färger vid gata. Vitt staket, träd som kantar gatan och människor i rörelse. Illustration
En gångväg kantad av tallar och andra träd. Bakom gångvägen ses flerbostadshus. Mellan husen grönytor där barn leker. Illustration
Visionsbild, kvarter 3. Bild: Reflex
Flerbostadshus vid en gångväg. Husen har balkonger mot gågatan och mot en liten innergår. Människor i rörelse på gångbanan och på balkongerna. Illustration
Kvarter 1, Skanska. Vy från gångväg. Bild: White Arkitekter
Närbild på flerbostadshusens fasader med stora fönsterpartier och balkonger. Liten innergård mellan husen. På innergården står en staty i form av ett sjölejon. Illustration
Visionsbild, kvarter 4. Bild: Jägnefält Milton

Äldre och tillfälliga förskolor ersätts med nya

Inom planområdet fanns fyra förskolor i äldre byggnader och i tillfälliga paviljonger. Förskolorna har ersatts med nya de två nya förskolorna i detta projekt och av förskolan Maja Myra vid Hägerstens allé.

Situationsplaner

Kartbild som visar området med bostadshusen markerat med en röd streckad linje. Illustration
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse i området, planområdet är markerat med röd streckad linje. (Illustration av Jägnefält Milton)
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse tillsammans med fotavtrycket från samrådet. Samrådets fotavtryck är de blågrå ytorna samt den rosa ytan (den friliggande förskolan är ej längre kvar i planförslaget). Siffrorna inom parantes var våningsantalet i samrådet.
Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse tillsammans med fotavtrycket från samrådet. Samrådets fotavtryck är de blågrå ytorna samt den rosa ytan (den friliggande förskolan är ej längre kvar i planförslaget). Siffrorna inom parantes var våningsantalet i samrådet.

Tidsplan

Ett start-PM för Axelsberg centrum och Fader Bergström behandlades av stadsbyggnadsnämnden redan 2000. Det detaljplaneförslag som presenterades 2005 låg sedan vilande under flera år. I februari 2016 godkände stadsbyggnadsnämnden nytt start-PM för Fader Bergström.

 • Samråd: 23 april–4 juni 2019
 • Granskning: 25 augusti–21 september 2021
 • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden: december 2021
 • Antagande i KF: maj 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Ägare och byggaktörer

Marken ägs till största delen av Stockholms stad, en mindre del ägs av Rikshem.

Planområdet är markanvisat till fyra byggaktörer:

 • Skanska, cirka 200 lägenheter och en av förskolorna
 • Ikano, cirka 56 lägenheter
 • Lennart Ericsson, cirka 90 lägenheter och en av förskolorna.

Utöver detta planerar Rikshem för cirka 100 lägenheter inom egen fastighet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Jenny Åberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 144

Jonida Qureshi
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 534

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad