• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Brådstupsvägen

Hägersten

Planförslaget innebär ett tillskott på cirka 70 lägenheter och centrumverksamhet i bottenvåningarna inom fastigheten Bellmanskällan 11 och del av Hägersten 1.1 vid Brådstupsvägen.

Planförslaget innebär att 33 befintliga hyreslägenheter kan ersättas med omkring 100 nya bostäder. Förslaget ger därmed ett tillskott av 70 bostäder i ett attraktivt läge nära grönområden utmed Mälaren. Bebyggelsen kommer att bidra till stadens mål om en växande stad.

Nuvarande byggnad ersätts

Inom fastigheten finns idag byggnader innehållande 33 lägenheter, förskoleverksamhet för omkring 80 barn på Montessoriförskolan Bellmanskällan, restaurang, lokaler för bilverkstad och däckverkstad samt båt- och finsnickeri. Parkering finns i garage i två våningar. Planförslaget förutsätter att befintlig bebyggelse rivs, vilket kommer att prövas i kommande planarbete.

Tryggare stadsrum

Planförslaget kan bidra till tryggare och mer stadsmässiga stadsrum, då ny bebyggelse kommer att få ett tydligare förhållande till omgivande gator och stärka platsbildningen vid Kastanjeparken och korsningen Brådstupsvägen/Klubbensborgsvägen som mötesplats.

Det nya bostadskvarteret kan även stärka kopplingen mellan villabebyggelsen söder om planområdet och natur- och kulturmiljön vid Klubbensborg.

Tidsplan

  • Start-PM 16 juni 2021
  • Samråd maj 2022
  • Granskning november 2022
  • Antagande februari 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Bellmanskällan 11 ägs av Fastighets AB Senator. Hägersten 1:1 ägs av staden.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jesper Fornander
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 223

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad