Flerbostadshus i olika storlekar och ljusa färger vid korsning. Träd, grönska, biltrafik och människor i röelse. Illustration
Vy mot infarten till Carl Bondes väg från Växthusvägen. Bild: Strategisk Arkitektur
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder i Smedshagen

Hässelby villastad

Smedshagens bostadsområde har cirka 700 bostäder idag. De kan kompletteras med cirka 500 nya hyres- och bostadsrätter. Utvecklingen innebär också att Växthusvägen utvecklas med nya gångbanor och trädplantering samt nya gångbanor och trygghetshöjande åtgärder vid Smedshagsskolan.

500 nya bostäder i Smedshagen

Planförslaget möjliggör cirka 500 nya bostäder och medför att Smedshagen utvecklas till en mer urban miljö med kvalitativa gröna inslag. Nya lokaler för service planeras i anslutning till kollektivtrafik och befintligt stadsdelscentrum. Gårdsmiljöerna utvecklas med fokus på att tillföra nya funktioner och bostadsnära odling som anknyter till områdets historiska användning.

Större blandning av bostäder

Bebyggelsen i Smedshagen har idag en enhetlig skala med fyravåningshus i kvartersstruktur som övergår i tvåvåningslameller omgivna av öppna gräsytor.

Förslaget bygger vidare på den befintliga utformningen genom att ny bebyggelse i områdets utkanter och större vägar får en högre skala medan det inre bostadsområdet hålls fritt från bebyggelse med gröna öppna gårdar som ansluter till parkmiljöer.

Höjden på husen varierar från två till sju våningar. Den högre bebyggelsen är placerad i områdets utkanter mot Växthusvägen, Lövstavägen, Smedshagsvägen och mot skogen i norr. Det planeras både för nya lamellhus som liknar de befintliga husen och punkthus som är högre men enbart har ett trapphus.

Genom att möjliggöra för radhusbebyggelse kan området får en större blandning av upplåtelseformer. Radhusen kontrasterar mot befintliga och planerade flerbostadshus.

Förslaget i 3D

Bilder

Kartskiss över hela planområdet med bostäder längs med Växthusvägen, Lövstavägen, Smedshagsvägen och mot skogen i norr.
Illustrationsplan. Bild: Strategisk Arkitektur
Vy av lokalgatan vid Smedshagsvägen. Till höger syns planerade punkthus på den tidigare markparkeringen. Illustration
Vy av lokalgatan vid Smedshagsvägen. Till höger syns planerade punkthus på den tidigare markparkeringen. Bild: Strategisk Arkitektur.
Flerbostadshus i ljusa färger vid Mäster Karls väg. Människor i rörelse vid markytor framför husen. Illustration
Perspektivbild över föreslagen bebyggelse vid Mäster Karls väg. Illustration: Strategisk Arkitektur.

Levande och trivsam gatumiljö

Dagens markparkeringar omvandlas till bostadsbebyggelse när parkering kan lösas på ett mer effektivt sätt som i garage. De planerade parkeringsgaragen ska bidra till en levande och trivsam gatumiljö. Det projektspecifika bilparkeringstalet för nya bostäder är 0,55 parkeringar per bostad. För befintlig bebyggelse är parkeringstalet 0,66 parkeringsplatser per bostad.

Den nya bebyggelsen bidrar till att Växthusvägen får en ny bebyggelsefront och ökad mänsklig närvaro. Placeringen nära Åkermyntans centrum gör att verksamhetslokaler i bottenvåningen kan skapas vid strategiska lägen.Området är drygt 3,5 hektar och utgörs främst av de befintliga markparkeringarna. Området omfattar både västra och östra Smedshagen.

Tidsplan

  • Startbeslut av stadsbyggnadsnämnden: januari 2017
  • Samråd: 16 juni–17 augusti 2020
  • Granskning: 7 juni–4 juli 2023
  • Godkännande: oktober 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Petra Lundström
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 674

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad