Förskolebyggnad omgiven av gård med lekutrustning.  Omgivet av grönska, gator, skog och bostadshus. Illustration,
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola vid Snödroppsgränd

Hässelby villastad

I kvarteret Snödroppen 28 som ligger vid Snödroppsgränd och Snårvidevägen i Hässelby Villastad planeras nya bostäder i fem mindre bostadsrättshus samt en förskola.

Ny förskola har byggts

På fastigheten Snödroppen 28 låg tidigare en förskola på mark som är avsedd för småhusbebyggelse samtidigt som det finns outnyttjad mark vid Snårvindevägen. Detaljplanen innebar att den befintliga förskolan revs och en ny förskola byggdes på den obebyggda marken vid Snårvindevägen. När förskolan revs blev det möjligt att bygga nya bostäder på fastigheten istället. På så vis löste förslaget behovet av fler förskoleplatser samtidigt som det gav ett tillskott av bostäder i stadsdelen.

Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) har byggt en ny förskola som rymmer sex avdelningar (cirka 108 barn) på den tidigare obebyggda marken mot Snårvindevägen. Förskolebyggnaden är två våningar hög och byggnaden har placerats så att gården blir så stor som möjligt. Det är möjligt att utöka förskolan till åtta avdelningar vid behov i framtiden.

Gamla förskolan revs till förmån för nya bostäder på platsen

Den tidigare förskolan som låg vid Snödroppsgränd har rivits så att Svenska Hem i Bromma kan bygga fem mindre flerbostadshus i form av stadsvillor. Husen kommer tillsammans rymma runt 76 mindre lägenheter. Husen kommer att ha sadeltak och höjden variera mellan två och fyra våningar. Husen kommer att ha både balkonger samt privata och gemensamma uteplatser.

Bilder

Kartbild som visar planområdet med byggnader och gröna ytor. Illustration
Situationsplan
Kartbild som visar detaljerade uppgifter om byggnader, lekytor och naturmark. Illustration
Situationsplan
Skiss på hus sett från vändplan. På skissen syns husets olika våningsplan
Perspektiv sett från vändplanen på Snödroppsgränd

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Längs Snårvindevägen, vid korsningen där den nya förskolan har byggts, har vägen smalnats av och ett upphöjt övergångsställe byggts. En cykelbana har anlagts längs östra sidan av Snårvindevägen som ansluter till gång- och cykelbron. Den befintliga gångbanan har kopplats i hop med den nya cykelbanan via övergångsstället. Strax innan vägbron har fartgupp byggts.

Tidsplan

  • Byggnation av bostäder planeras påbörjas under 2022. Bostäderna byggs av Svenska hem i Bromma.
  • Den nya förskolebyggnaden är på plats och öppnades i augusti 2019. Den gamla förskolan har rivits.
  • Stockholms stads arbeten med att förbättra trafikmiljön samt att bygga en gång- och cykelväg är avslutade.
  • Planen fick laga kraft 2 maj 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad