Plangräns och gångstråk markerade med rött, grönt och blått på en kartbild.
Nuvarande fastighet samt föreslagen plangräns markerad med röd linje. Potentiella lägen för nytt gångstråk är markerat med blå streckad linje och kvarteret Renfanans koppling till Mälaren är markerat med gul streckad linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ändring av detaljplan vid Berghamns brygga och Hässelby allmänna bad

Hässelby villastad

Fastighet i Hässelby villastad styckas av för att ändra markanvändning från parkmark till kvartersmark för bostadsändamål.

Förslaget innebär avstyckning av fastigheten Hässelby villastad 11:25, Villa Berghem, för att ändra markanvändning från parkmark till kvartersmark för bostadsändamål. Avstyckningen avses begränsas till en del av fastigheten. Planförslaget ska säkerställa utrymme för utevistelse, angöring, sophämtning och parkering.

Övriga närliggande fastigheter och resterande del av fastigheten 11:25 avses även i fortsättningen att få användningen park, allmän plats med syftet till en sammanhängande promenad längs med strandlinjen.

Upplevelsen av platsen kommer vara densamma som idag, med bevarande av befintliga villor och gårdsrum samt omkringliggande grönska.

Markägare

Fastigheten ägs av Stockholms stad.

Tidsplan

  • Start-PM: april 2023
  • Samråd: juni 2024
  • Granskning: december 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: april 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad