Översikt över området med ny bebyggelse, illustration.
Översikt över bostadsområdet.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder i Riddersvik

Hässelby villastad

I Riddersvik, Hässelby Villastad, planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Markföroreningar

Föroreningar har påträffats i jord inom flera områden i Riddersvik. Riskerna är främst förknippade med direktintag av jord. Markundersökningarna inleddes i området för planerad bostadsbebyggelse och har därefter utökats successivt när föroreningar har påträffats i anslutande områden.

I Riddersvik planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare var Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg. WSP har på uppdrag av Stockholms stad undersökt marken för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att föroreningssituationen inte ska innebära miljö- och hälsorisker i det planerade bostadsområdet.

Utökade undersökningar

Inledande undersökningarna visade att föroreningar förekommer i fyllningsjord inom det planerade bostadsområdet, men även i närliggande grönområden. Undersökningsområdet och utredningarna har därför utökats stegvis under hösten 2019 och våren 2020 för att även omfatta parkmark kring Riddersviks gård och Engelska parken. På uppdrag av miljöförvaltningen har Centrum för arbets- och miljömedicin utfört en miljömedicinsk bedömning av hälsoriskerna med påträffade föroreningar.

Föroreningssituationen

Föroreningar, framför allt metaller och PAH (tjärämnen), har påträffats i ytlig fyllningsjord inom tidigare odlingsytor, som till exempel trädskolan, Rosenparken, Rosenträdgården, koloniområdet och utsiktskullen. Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna under en stor del av 1900-talet och det kan inte uteslutas att föroreningarna kan komma från denna hantering. I Engelska parken har ingen odling skett och där visar utförda undersökningar väsentligt lägre föroreningshalter.

Hälsorisker

Övergripande

Riskerna är främst förknippade med förekomst av höga halter av bly i ytlig jord i kombination med risken för att små barn stoppar den förorenade jorden i munnen. Enligt den miljömedicinska bedömningen innebär inte de påträffade blyhalterna en hälsorisk i form av akuta effekter eller korttidsrisker. Upprepad kontakt med förorenad jord i de mest förorenade områdena i Rosenparken och koloniområdet kan bidra till att den totala exponeringen från alla källor i vår omgivning kan överskrida den rekommenderade dosen. Det är en onödig belastning som bör undvikas.

I områden där halterna är lägre eller som nyttjas i mindre utsträckning kommer informationsskyltar att sättas upp. Som en följd av att jorden är förorenad ska inte bär, svamp eller växter plockas eller ätas inom området. Det är viktigt att undvika direktkontakt med jorden. Vid direktkontakt ska händerna tvättas.

Risken för att tidigare upprepad vistelse inom området har gett negativa effekter bedöms som liten bland annat för att vistelsetiden och direkt kontakt med jord är begränsad och att bly snabbt försvinner ur kroppen.

Hälsorisker i koloniområdet

Den miljömedicinska bedömningen visar att barn och vuxna kan få i sig en betydande mängd bly från grönsaker och bär odlade inom koloniområdet. Belastningen från grönsaker och bär odlade inom koloniområdet är långt under den rekommenderade dagliga tolerabla dosen för vuxna, men kan ligga över den dagliga tolerabla dosen för barn. Beräkningarna baseras på ett ”värsta tänkbart scenario”, vilket gör att de överskattar den verkliga belastningen. Med stor sannolikhet bedöms därför risken för negativa hälsoeffekter på grund av intag av grönsaker och bär som odlas i området försumbar. Det är dock en onödig belastning som bör undvikas.

Hälsorisker för djur

Risker för djur är mindre kända men hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Resultat och planerade åtgärder per delområde

Inom det instängslade före detta trädskoleområdet finns metaller och PAH-föroreningar i ytlig fyllningsjord. Marken, som i dagsläget utnyttjas i liten omfattning, kommer att åtgärdas i samband med att området bebyggs. Informationsskyltar sätts upp.

Engelska parken är föroreningshalterna lägre och åtgärder bedöms inte nödvändiga.

Rosenparken har höga halter av bly påträffats i ytlig jord. Parken stängslas in för att barn inte ska komma i direkt kontakt med jorden. Området med gungor och lektorn kan nyttjas eftersom analysresultat visar att föroreningshalterna i grusade ytor är i nivå med bakgrundshalter som påträffas i opåverkade områden. Utredning om lämpliga permanenta åtgärder pågår.

Rosenträdgården och fruktträdgården förekommer ett ytligt lager av förorenad fyllningsjord. Halterna är lägre än i Rosenparken och området utnyttjas inte i lika stor utsträckning av barn. Området förses med informationsskyltar. Risker och åtgärdsbehov utreds.

Inom utsiktskullen har förhöjda halter av föroreningar påträffats i ytlig och djupare jord. Största delen av föroreningarna bedöms ligga på större djup. Området förses med informationsskyltar. Risker och åtgärdsbehov utreds.

koloniområdet har höga halter bly påträffats. Koloniföreningen har informerats och informationsskyltar sätts upp. Odling och förtäring av grönsaker, bär och frukt från koloniområdet ska inte ske. Barn ska inte heller vistas i koloniområdet. För att iaktta försiktighet rekommenderas även vuxna att inte vistas inom koloniområdet. Utredning pågår för att avgöra hur riskerna kan reduceras.

I anslutning till Riddersviks gård, liksom vid stallet och i beteshagarna, är halterna lägre. Åtgärder bedöms inte nödvändiga.

Område mot Lövsta. Höga halter förekommer ställvis. Området förses med informationsskyltar. Risker och åtgärdsbehov utreds.

Som exploateringskontoret tidigare informerat om har markprover vid Riddersvik visat på höga halter av markföroreningar, främst metaller och PAH, (tjärämnen). Stockholms stad är markägare i området där proverna tagits.

Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna i området under en stor del av 1900-talet och det kan inte uteslutas att föroreningarna kan komma från denna hantering.

Området gränsar till flertalet villatomter vilket har väckt frågor om också villatomterna kan vara förorenade och om Stockholms stad har något ansvar att undersöka även dessa. Stockholms stads ansvar gäller endast den mark där staden är fastighetsägare. Det är som fastighetsägare som staden har utfört markprover och undersöker eventuella saneringsåtgärder. Detsamma gäller för privata fastighetsägare.

För den som känner oro över om marken eventuellt är förorenad kan ett alternativ vara att anlita en konsult och själv bekosta provtagning av marken. Alternativt gå samman med andra villaägare och gemensamt genomföra dessa. Som hjälp och stöd finns till exempel det oberoende nätverket Renare mark, där det bland medlemmarna bland annat finns konsulter och analyslaboratorier. 

Många områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. På miljöförvaltningens sida Miljöbarometern kan du läsa mer om miljöföroreningssituationen i Stockholm.

Länsstyrelsen kartlägger förorenad mark och har information om markföroreningar på följande sidor:

Saneringarna i Riddersvik (Rosenparken, Koloniområdet och Utsiktskullen) är inte beroende av exploateringen i trädskolans område. Dessa saneringar måste ske oavsett om exploateringen blir av eller inte. Behovet av saneringarna var okända för exploateringskontoret ända fram till förra året och därför inte planerade. Med hänsyn till de stora kostnaderna för dessa saneringar avser staden att söka bidrag från Naturvårdsverket för saneringarna.

Preliminär tidsplan

Fram till och med mars 2021

WSP, exploateringskontorets konsult, har tagit fram olika åtgärdsalternativ för de olika områden som ska saneras. Dessa åtgärdsalternativ skiljer sig mellan de olika områdena. Åtgärdsalternativen är nu klara och har också presenterats för exploateringskontoret.

April 2021

Staden diskuterar de olika åtgärdsalternativen utifrån olika aspekter. Åtgärdsalternativen skiljer sig åt: övertäckning och föroreningarna ligger kvar eller urschaktning. Val av metod sker bland annat utifrån hur mycket träd som kan bevaras, om man kan använda konventionell schakt eller vakuumschakt beroende på svårigheten att sanera med vakuumsug runt träden, hur stor del som återfylls, återställs, nyplanteras med mera.

En sammanvägning måste därför göras utifrån miljömässiga, landskapsmässiga, kulturhistoriska, ekonomiska och tekniska aspekter för att komma fram till ett förordat åtgärdsalternativ för de olika områdena. Utifrån detta prioriteras de olika alternativen.

Förankring med miljöförvaltningen och eventuellt även med Länsstyrelsen.

Maj 2021

Exploateringskontoret går med det förordade åtgärdsalternativet till exploateringsnämnden. Exploateringskontoret föreslår att nämnden ska tillstyrka att staden ansöker om statliga bidrag från Naturvårdsverket för åtgärdsförberedande undersökningar och genomförande av saneringsåtgärder av förorenade områden samt att staden åtar sig huvudmannaskapet för saneringsåtgärderna under förutsättning att bidrag beviljas. Detta beslut beräknas tas i Exploateringsnämnden den 27 maj 2021.

Maj-juni 2021

Stadsdelsförvaltningen har lovat att röja upp i koloniområdet och i omgivningen. En anmälan till miljöförvaltningen med en arbetsmiljöplan kan eventuellt behövas i detta fall.

Juni 2021

Förankring med länsstyrelsen och avstämning av tidplan för granskning och färdigställande av underlag till bidragsansökan. Länsstyrelsen skickar därefter in ansökan till Naturvårdsverket.

Höst 2021

Naturvårdsverket fattar beslut om bidrag till saneringarna.

Därefter sker upphandling av entreprenaden för saneringarna. Exploateringskontoret avser att sanera de tre områdena samtidigt.

Stockholm stad har via Länsstyrelsen fått statliga bidrag för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar i Riddersvik. De nya undersökningarna ingår i den plan som syftar till att sanera området från markföroreningar och är nödvändiga för att i detalj fastställa hur saneringen av den förorenade marken i Riddersvik ska gå till. 

De kompletterande undersökningarna sker i fyra områden och startar under våren 2022. Undersökningarna kommer till viss del att utföras med maskiner. Tidplan och mer detaljerad information om hur undersökningarna kommer att gå till meddelas i mitten av april.

Under hösten kommer sedan lämpliga saneringsåtgärder att utredas. Samtidigt tas underlag för upphandling av saneringsarbetena fram. Utifrån de kompletterande undersökningarna har staden som mål att under våren 2023 söka statliga bidrag för att genomföra de saneringsåtgärder som anses nödvändiga.

Stockholms stad har via Länsstyrelsen fått statliga bidrag för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar i Riddersvik. De nya undersökningarna ingår i den plan som syftar till att sanera området från markföroreningar och är nödvändiga för att i detalj fastställa hur saneringen av den förorenade marken i Riddersvik ska gå till.

De kompletterande undersökningarna kommer att ske i fyra områden. Ungefärliga provtagningsområden är markerade med röd linje i bilden nedan. Markprovtagningarna kommer att utföras från slutet av maj till och med september 2022 och omfattar provtagning med borrbandvagn, provgropsgrävning med grävmaskin och handprovtagning.

Provtagningen kommer att anpassas för att inte skada värdefulla träd och eventuella lämningar av 1600-tals torpen Flottvik och Stenhagen. I arbetena ingår moment som kan uppfattas som störande, främst i form av ljud från arbetsmaskinerna.

Arbetena utförs under dagtid 07.00–16.00. Utifrån de kompletterande undersökningarna har staden som mål att under våren 2023 söka statliga bidrag för att genomföra de saneringsåtgärder som anses nödvändiga.

Under hösten 2022 har proverna från området analyserats och ansökan om bidrag för sanering av områdena utsiktskullen, parkerna, koloniområdet lämnas in i slutet av februari till Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen har dessutom rekommenderat att staden skickar in en ansökan om utredningsbidrag för slänten nedanför utsiktskullen (mer provtagningar, riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering). 

Det är svårt att säga hur lång tid det tar för Naturvårdsverket att ta beslut, men det kan ta upp till 5–6 månader.

Drygt 100 miljoner kronor i statligt stöd har beviljats för sanering av förorenad mark i Riddersvik.

Ett större område i Riddersvik har varit avspärrat en längre tid i väntan på Naturvårdsverkets beslut om statligt stöd för sanering. Nu har ansökan behandlats och projektet har beviljats 102 miljoner kronor för saneringen av marken.

Saneringen kommer att ske i etapper under fyra år. Det är flera områden runt Riddersviks herrgård som behöver saneras och planen är att börja med den så kallade Utsiktskullen norr om Riddersviks herrgård. Den preliminära tidplanen ser ut så här:

 • Utsiktskullen: 2024 och 2025
 • Koloniområdet: 2026
 • Frukt- och rosenträdgården: 2027
 • Rosenparken: 2027

Upphandling av saneringsarbetena utförs under vintern och våren 2024. Arbetena planeras att starta efter sommaren 2024.

I området där staden tidigare hade trädodlingar kommer sanering att ske i samband med att bostäderna byggs där, vilket tidigast är 2026. Det saneringsarbetet utförs till största del av byggaktörerna.

Tidplan för detaljplanen:

 • Planen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021.
 • Beslut i kommunfullmäktige beräknas ske i början av 2024.
 • Byggstart planeras tidigast till 2026.

Så ska saneringen gå till

Arbetena utförs till största del genom schaktsanering, vilket innebär att förorenade massor tas bort från området och ersätts med rena. Stort fokus har varit på att anpassa schaktning så att arkeologiska lämningar och värdefulla träd skyddas.

Buller och damm ska minimeras och entreprenörerna är skyldiga att upprätta arbetsmiljöplan och miljökontrollplan. Transporter av schaktmassorna kommer att ske på tillfälliga vägar som anläggs via Rosenparken och före detta trädskolan. Arbetena kommer att utförs i samverkan med verksamheterna i området för att minimera störningar.

Bakgrund till varför området behöver saneras

I Riddersvik, som är en del av Hässelby Villastad, planeras för cirka 700 nya bostäder. Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att hamna i det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola och trädodlingsområde, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Under arbetet med detaljplanen påträffades föroreningar i jord inom flera områden i Riddersvik. Inledande undersökningarna visade att föroreningar förekommer i fyllningsjord inom det planerade bostadsområdet, men även i närliggande grönområden.

Undersökningsområdet och utredningarna utökades därför stegvis under hösten 2019 och våren 2020 för att även omfatta parkmark kring Riddersviks gård och Engelska parken. På uppdrag av miljöförvaltningen gjorde Centrum för arbets- och miljömedicin en miljömedicinsk bedömning av hälsoriskerna med påträffade föroreningar.

Slam och gödsel trolig orsak till föroreningarna

Föroreningar, framför allt metaller och PAH (tjärämnen), påträffades i ytlig fyllningsjord inom tidigare odlingsytor vid trädskolan, Rosenparken, Rosenträdgården, koloniområdet och Utsiktskullen. Slam och gödsel från Lövsta avfallshantering användes för jordförbättring inom odlingsytorna under en stor del av 1900-talet och det är troligt att föroreningarna har kommit från denna hantering. I Engelska parken har ingen odling skett och där visar utförda undersökningar väsentligt lägre föroreningshalter.

Riskerna är främst förknippade med att halten bly i ytlig jord är hög, särskilt för små barn som kan stoppa den förorenade jorden i munnen. Upprepad kontakt med förorenad jord i de mest förorenade områdena i Utsiktskullen, Rosenparken, frukt- och rosenträdgården och koloniområdet kan bidra till att den totala exponeringen från alla källor i vår omgivning kan överskrida den rekommenderade dosen. Det är en onödig belastning som enligt miljömedicinsk expertis bör undvikas.

Kompletterande undersökningar

Stockholm stad fick via Länsstyrelsen stöd för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar i Riddersvik. De nya undersökningarna ingick i den plan som syftar till att sanera de mest förorenade områdena från markföroreningar och är nödvändiga för att i detalj fastställa hur saneringen ska gå till. Stockholm stad har även ansökt om och fått bidrag för ett utökat område kring Utsiktskullen.

De kompletterande undersökningarna utfördes under vår, sommar och höst 2022. Resultaten har sedan fungerat som underlag för ansökan om statligt stöd till saneringsåtgärder som slutligen lämnades till Naturvårdsverket via länsstyrelsen i juni 2023. Kompletterande undersökningar i området kring utsiktskullen har utförts under sommaren 2023.

I slutet av november 2023 har Naturvårdsverket meddelat beslut om att Stockholm stad får det bidrag för saneringsåtgärder som staden har ansökt om. Stockholm stad kan därmed arbeta vidare med planering och upphandling av saneringsarbetena, vilket utförs under vintern och våren 2024.

700 bostäder

Förslaget har bearbetats efter inkomna synpunkter från samrådet som ägde rum i början av 2019. Bland annat har ett flerbostadshus ersatts av radhus och förskolan flyttats till ett mer centralt läge.

Området föreslås inrymma cirka 700 bostäder inklusive ett vård- och omsorgsboende med cirka 60 platser, servicelägenheter och en förskola med åtta avdelningar. I förslaget ingår olika hustyper med flerbostadshus, radhus, stadsvillor och parhus. Omkring 50 procent avses bli hyresrätter och ungefär lika stor andel är bostadsrätter.

Bilder

Byggnader, grönytor, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 3. Illustration: A-sidan arkitektkontor/TM konsult.
Vy längs med gata med flebostadhus på ena sidan och grönområde på andra, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 2. Illustration: Stadsstudio/Landskapsgruppen.
Byggnad med tre våningar och entré med tak, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 3. Illustration: A-sidan arkitektkontor/TM konsult.
Vy från korsning mot flera flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 4. Illustration: Kjellander Sjöberg.

Bebyggelsen föreslås ha mellan två och fyra våningar. Den är högre och tätare mot Lövstavägen och lägre och glesare mot den kulturhistorisk värdefulla miljön med Riddersviks gård och den engelska parken.

Den nya bebyggelsestrukturen konkretiserar visionen om en samtida trädgårdsstad. Områdets karaktär återskapas genom bostadshus med entréer mot gata, förgårdar med planterbar mark i söderlägen, trädplanterade gator, odlingsmöjligheter och dagvattenlösningar som är integrerade i bebyggelsen.

Planförslaget syftar även till att bevara och utveckla de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns vid Riddersviks gård, inklusive den engelska parken. Till kulturmiljön hör bland annat alléer, hagmark för odling och djurhållning samt odlingslotter.

I förslaget ingår en flytt av Lövstavägen norr om nuvarande sträckning. Strukturen för den nya bebyggelsen innebär nya infarter från Lövstavägen, nya gator och kvartersgator. Riddersviksvägen förlängs in i nybyggnadsområdets kvartersstruktur och Riddersviks Allé förlängs fram till Lövstavägen. De planerade bostäderna kopplas därmed till den befintliga bebyggelsen i Hässelby villastad.

Digital vandring

Du kan se dig om i de planerade nya kvarteren.

Bilder

Innergård med människor i rörelse, flerbostadshus till vänster i bild, illustration.
Kvarter 5. Illustration: Dinell Johansson Arkitekter.
Gårdsyta mellan flerbostadshus, uteplatser och balkonger, människor i rörelse, illustration.
Kvarter 8. Illustration: White Arkitekter.
Radhus med röda fasader, illustration.
Kvarter 9. Illustration: Ahlqvist&Almqvist Arkitekter.

Frågor och svar

Förslaget innebär att området ska kunna utvecklas med cirka 700 bostäder och består av en blandning av småhus, mindre flerbostadshus, vårdboende och en förskola.

Cirka 1 400–1 500 personer.

Området som planeras att bebyggas med bostäder är den före detta trädskolan som är nedlagd och idag är ett inhägnat område. Strax öster om trädskolan, vid Enbärsgränd planeras radhus.

Området som omfattar den före detta trädskolan, Riddersviks gård och Engelska parken är idag inte detaljplanelagt.

Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård, Engelska parken och Rosenparken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området.

Syftet är att skapa en samtida trädgårdsstad med blandade hustyper i 2–4 våningar. Förslaget har tagit fasta på den ursprungliga strukturen i området med alléerna som ett starkt element i landskapet. Ny bebyggelse i form av radhus och låga punkthus placeras i kvarterets södra del, närmast den södra allén. Flerbostadshus i fyra våningar placeras i kvarterets norra del som effektiv avskärmning mot Lövstavägen.

Förslaget innehåller ett vård- och omsorgsboende för äldre och utgörs av en byggnad i tre våningar med cirka 60 platser. Till boendet planeras parkeringsplatser för personal och besökande.

Inom samma kvarter som vårdboendet planeras en förskola med åtta avdelningar med plats för sammanlagt 144 barn. Dessutom tillkommer sex servicebostäder och en lokal vid intilliggande torg.

Avveckling av Riddersviks trädskola beslutades av exploateringsnämnden den 24 januari 2008. Marken är därför tillgänglig för annan användning. Exploateringskontoret fick i mars 2011 i uppdrag att utreda förutsättningarna för bostadsbebyggelse i Riddersvik. Området ligger i ett fint, naturskönt område och har stor potential för att utvecklas med fler bostäder.

Stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret har gjort en gemensam bedömning att en blandning av småhus och mindre flerbostadshus är möjlig och lämplig här. Samtidigt föreslås att en detaljplan upprättas för hela Riddersviksområdet, förutom för ny bostadsbebyggelse även för Riddersviks gård och Engelska parken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området.

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera andra bostadsprojekt pågår i Hässelby bland annat i Grimsta, Hässelby strand, Hässelby gård och Vinsta.

Vid en tidig dialog med boende framkom önskemål om att och att trafiksituationen på Lövstavägen förbättras, både för biltrafik och för bussar.

En trafikutredning har gjorts 2018 av Structor på stadens uppdrag. Några av slutsatserna är:

 • Genomgående gång- och cykelbana utmed Lövstavägen och dess anslutningar. Tydlig markering av gång- och cykelstråk är viktigt kring samtliga korsningspunkter.
 • Förskjuten 3-vägskorsning är bättre än 4-vägskorsning, därför har enbart 3-vägskorsningar illustrerats. 
 • Nuvarande läge för Riddersviksvägen har nedsatt sikt – dålig placering – en flytt och en uträtning av kurvan på Lövstavägen är därför motiverad.
 • Korsningspunkten Blomsterkungsvägen/Lövstavägen måste utformas med god sikt och med en utformning som ger låga hastigheter.
 • Samtliga övergångsställen eller passager bör ske i anslutning till en korsning eller busshållplats så att det blir naturligt för biltrafiken att dämpa hastigheten och skärpa uppmärksamheten.
 • Ny busshållplats införs mellan befintliga på sträckan precis norr om Riddersvik.

Lövstavägen flyttas en bit norrut. Utförda bullerutredningar pekar på att några särskilda bullerdämpande åtgärder sannolikt ej är nödvändiga.

Planen är att rusta upp delar av området så att det blir tryggare, tydligare, mer tillgängligt och attraktivt. I Riddersvik finns fin miljö som är värd att bevara och skydda, till exempel miljön runt Riddersviks gård och Engelska parken. Genom planläggning kan man skydda de naturvärden och kulturhistoriska värden som finns i området.

Träden kan tyvärr inte återanvändas då de har de stått fritt i många år och rötterna har vuxit ut i omgivningen. Nya träd kommer bland annat att planteras längs vissa gator.

Målet har varit att hitta balans mellan tillgång på parkering, kvartersmiljöns utformning samt den totala exploateringen. All parkering för ny bostadsbebyggelse ska ske på kvartersmark, helst i garage enligt stadens riktlinjer. Befintliga besöksparkeringar för allmänheten söder om Riddersviksvägen kvarstår i huvudsak.

Planen är att bygga ett kraftvärmeverk på platsen för före detta Lövstatippen. Kraftvärmeverket ska ersätta Hässelby värmeverk som då läggs ner. I planen ingår även en kaj med transportband till verket. Anläggningen är tänkt att förse Stockholm med fjärrvärme. Avsikten är att använda biobränslen i det nya kraftvärmeverket i Lövsta, vilket tillsammans med sjötransport är miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt. Projektet har en egen webbplats: 

Den återvinningscentral som idag finns på platsen ska även fortsättningsvis kunna vara kvar. Anläggningen ska gestaltas på ett sätt som säkerställer en anpassning till omgivande natur- och kulturmiljöer. Norr om planområdet ligger Kyrkhamn där bildandet av ett nytt naturreservat utreds.

Som en del i arbetet med att utveckla Riddersviksområdet genomförde Stockholms stad en medborgarundersökning under perioden 3–30 november 2014.

Metoden går ut på att samla in kunskap om området genom att fråga de människor som vistas där hur de upplever platsen. Medborgarnas upplevelser mäts utifrån ett antal för området utvalda platser och ger en systematisk beskrivning och värdering av området. Den här enkäten inriktades på områden utanför själva trädskoleområdet, främst den Engelska parken, eftersom ambitionen är att bevara och rusta upp den.

De största förändringarna som föreslås med anledning av framförda synpunkter är att

 • avståndet mellan alléerna och föreslagen ny bebyggelse har ökats till 25 meter från centrum på trädstammarna
 • punkthusen utgår
 • den högre bebyggelsen föreslås närmast Lövstavägen
 • området för nya bostäder har avgränsats mot väster, med hänsyn tagen till beräknad utbredning av buller från en eventuell framtida energianläggning i Lövsta.

Planprocessen pågår. Samråd hölls den 4 december 2018 och 19 januari 2019. I planprocessen prövas om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med bland andra exploateringskontoret fram förslaget som visar på hur området i stora drag kan utformas både vad gäller ny bebyggelse, gator, gång- och cykelvägar och parkmark.

Under själva samrådet lämnades cirka 180 synpunkter från allmänheten, remissinstanser, föreningar. Synpunkterna har sedan bearbetas och sammanställts i samrådsredogörelse. Efter det så läggs förslaget ut för granskning. Under granskningstiden har alla möjlighet att kontrollera hur synpunkterna tagits tillvara och hur detaljplanen har påverkats. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Tidsplan

 • Samråd 4 december 2018–29 januari 2019
 • Granskning 12 februari 2020–10 mars 2020
 • En förnyad granskningsperiod genomfördes 2–29 juni 2021
 • Planen godkändes i stadsbyggnadsnämnden 21 oktober 2021
 • Beslut i kommunfullmäktige beräknas ske i början av 2024 istället för andra kvartalet 2023 som tidigare meddelats.
 • Byggstart planeras därför tidigast till 2026.

De viktigaste ändringarna sedan den första granskningen:

 • Vägen till stallet blir parkmark och kvartersmark istället för gatumark.
 • Dagvattendammarna utgår och ersätts med dagvattendike.
 • Bestämmelserna avseende skydd av kulturmiljö har justerats.
 • Därutöver har en del mindre och redaktionella ändringar gjorts (se granskningsutlåtande för sammanställning av samtliga ändringar).

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Margaretha Larsson Almqvist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 27 052

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad