Vy ovanifrån. Folkets hus i tomtens södra del och de nio radhusen i tomtens norra del, situationsplan, illustration.
Situationsplan med Folkets hus i tomtens södra del och de nio radhusen i tomtens norra del.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Radhus vid Folkets hus i Hässelby

Hässelby villastad

Folkets hus är bevarat och renoverat. På en del av fastighetens tomt, Mossrosen 1, har nio radhus byggts.

Detaljplanen har sett till att verksamheten som Folkets hus bedriver kan fortsätta och delar av tomten på fastigheten har nya fastigheter.

Upprustning av Folkets hus

Föreningen ville bevara och restaurera den befintliga byggnaden så att den kan fortsätta användas som Folkets Hus i Hässelby villastad. Arbete med underhåll av byggnaden och skötsel av parken sker med frivilliga krafter. Att exploatera en del av tomten är ett sätt att finansiera renovering och ett fortsatt underhåll och skötsel.

Nya radhus

På en avstyckad del av fastighetens norra del ska nya bostäder i form av nio radhus byggas. De är placerade på båda sidor om entrévägen till Folkets Hus med sex respektive tre hus i grupp. Infarten behålls i nuvarande läge och kommer att delas av de boende och Folkets hus. 

Radhusen placeras något indragna i kvarteret med entréerna mot Riddersviksvägen. En yta med boendeparkering och förgårdsmark finns framför radhuslängorna. Radhusen utformas i två våningar med trä- eller putsfasad och sadeltak. Husfasaderna får en varierande färgsättning. 

Den nya bebyggelsen ska inte inskränka möjligheterna att ordna arrangemang i den kvarvarande delen av parken och sammankomster i byggnaden. 

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Mossrosen 1. Den ligger i utkanterna av radhus- och villabebyggelse i den södra delen av Hässelby villastad, invid korsningen Riddersviksvägen/Vidholmsbackarna. Fastigheten är bebyggd med Hässelby Folkets hus.

Resten av tomten utgörs av en gräsyta med en flertal medelstora ekar och stora björkar. Planområdet är i den norra delen tämligen plant. Planområdet är cirka 0,6 hektar. 

Fastigheten Mossrosen 1 ägs av föreningen Folkets hus i Hässelby.

Ny parkering vid Folkets hus

I projektet ingår att på Folkets hus tomt ordna kompletterande parkering för Folket hus. Idag bedrivs ingen regelbunden aktivitet för allmänheten i parken men möjligheten att åter använda den ska värnas.

Tidsplan

Planen fick laga kraft den 3 oktober 2017. Mark- och miljödomstolen avslog det överklagande som gjorts. Genomförandetiden slutar fem år efter det att planen har fått laga kraft.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hässelby villastad

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad